Falska profeter

10 december, 2011 Lämna en kommentar

.

.

I Bibeln varnas på många ställen för falska profeter. Syftet är att lära människor att undvika att lyssna till och följa profeter som inte företräder Guds sanning. För gör man det så kan det gå riktigt illa.

Exakt vad som är Guds sanning – ”Herrens ord” – vet vi inte, men vi utgår från de 10 budorden (se under bilden, nedan).

Generellt skulle man kunna beskriva en falsk profet som vilken ond människa som helst, som utåt försöker framställa sig själv som god, uppfordrar människor att följa med på fel väg och sedan störtar dem i fördärvet.

Se även Bibeln online. Där kan du också söka på ord och meningar, exempelvis ”falska profeter”.

.

Av frukten ska ni känna trädet

Våra personliga älsklingsstrofer som beskriver hur man känner igen falska profeter: de bär dålig frukt. Dessa människor påstår sig vara Guds utsända på jorden. Men de är skadliga för mänskligheten och ger upphov till ondska.

Evangelium enligt Matteus, 7 Kapitlet 

Slutet av Jesu bergspredikan

15. Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i
fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.

16. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl
vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?

17. Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär
ond frukt.

18. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt
träd bära god frukt.

19. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i
elden.

20. Alltså skolen I känna dem av deras frukt. —

.

Dålig frukt är mera som ”Strange Fruit”, en sång – här med Billie Holiday – som skildrar KuKluxKlans illdåd, än som ett uppfriskande och livgivande äpple.

.

Är det någon som känner igen sig i den här beskrivningen?

Kusligt aktuell är denna text av Hesekiel som beskriver hur falska illasinnade ledare skönmålar verkligheten och leder folket vilse.

Hesekiel, 13 Kapitlet

Mot falska profeter och profetissor.

1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
2. Du människobarn, profetera mot Israels profeterande profeter;
säg till dem som profetera efter sina egna hjärtans ingivelser:
Hören HERRENS ord.
>Jer. 23,1 f. Hes. 14,9. 34,2.
3. Så säger Herren, HERREN: Ve eder, I dåraktiga profeter, som
följen eder egen ande och syner som I icke haven sett! —
>Jer. 14,14. 23,16, 21.
4. Lika rävar på öde platser äro dina profeter, Israel.
5. I haven icke trätt fram i gapet eller fört upp någon mur omkring
Israels hus, så att det har kunnat bestå i striden på HERRENS
dag.
>Ps. 106,23. Hes. 22,30.
6. Nej, deras syner voro falskhet och deras spådomar lögn, fastän
de sade »Så har HERREN sagt.» HERREN hade ju icke sänt dem, men
de hoppades att deras tal ändå skulle gå i fullbordan.
7. Ja, förvisso var det falska syner som I skådaden och lögnaktiga
spådomar som I uttaladen, fastän I saden: »Så har HERREN sagt.»
Jag hade ju icke talat något sådant.

8. Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom edert tal är falskhet
och edra syner äro lögn, se, därför skall jag komma över eder,
säger Herren, HERREN.
9. Och min hand skall drabba profeterna som skåda falska syner och
spå lögnaktiga spådomar. De skola icke få en plats i mitt folks
församling och skola icke bliva upptagna i förteckningen på
Israels hus, ej heller skola de få komma till Israels land; och
I skolen förnimma att jag är Herren, HERREN.
>Jes. 4,3.
10. Eftersom, ja, eftersom de förde mitt folk vilse, i det att de
sade: »Allt står väl till», och dock stod icke allt väl till,
och eftersom de, när folket bygger upp en mur, vitmena den,
>Jer. 6,14. 8,11. 23,17. Mik. 3,5.
11. därför må du säga till dessa vitmenare att den måste falla. Ett
slagregn skall komma — ja, I skolen fara ned, I hagelstenar,
och du skall bryta ned den, du stormvind!
12. Och när så väggen faller, då skall man förvisso säga till eder:
»Var är nu vitmeningen som I ströken på?»
13. Därför säger Herren, HERREN så; Jag skall i min förtörnelse låta
en stormvind bryta lös, ett slagregn skall komma genom min
vrede, och hagelstenar genom min förtörnelse, så att det bliver
en ände därpå.
14. Och jag skall förstöra väggen som I beströken med vitmening, jag
skall slå den till jorden, så att dess grundval bliver
blottad. Och när den faller, skolen I förgås därinne; och I
skolen förnimma att jag är HERREN.
15. Och jag skall uttömma min förtörnelse på väggen och på dem som
hava bestrukit den med vitmening; och så skall jag säga till
eder: Det är ute med väggen, det är ute med dess vitmenare,
16. med Israels profeter, som profeterade om Jerusalem och skådade
syner, det till behag, om att allt stod väl till, och dock stod
icke allt väl till, säger Herren, HERREN.

17. Och du, människobarn, vänd ditt ansikte mot dina landsmaninnor
som profetera efter sina egna hjärtans ingivelser; profetera mot
dem
18. och säg: Så säger Herren, HERREN: Ve eder som syn bindlar till
alla handleder och gören slöjor till alla huvuden, både ungas
och gamlas, för att så fånga själar! Skullen I få fånga själar
bland mitt folk och döma somliga själar till liv, eder till
vinning,
19. I som för några nävar korn och några bitar bröd ohelgen mig hos
mitt folk, därmed att I dömen till döden själar som icke skola
dö, och dömen till liv själar som icke skola leva, i det att I
ljugen för mitt folk, som gärna hör lögn?
>Ords. 17,15.
20. Nej, och därför säger Herren, HERREN så: Se, jag skall väl nå
edra bindlar, i vilka I fången själarna såsom fåglar, och skall
slita dem från edra armar; och jag skall giva själarna fria, de
själar som I haven fångat såsom fåglar.
21. Och jag skall slita sönder edra slöjor och rädda mitt folk ur
eder hand, och de skola icke mer vara ett byte i eder hand; och
I skolen förnimma att jag är HERREN.
22. Eftersom I genom lögnaktigt tal haven gjort den rättfärdige
försagd i hjärtat, honom som jag ingalunda ville plåga, men
däremot haven styrkt den ogudaktiges mod, så att han icke vänder
om från sin onda väg och räddar sitt liv,
23. därför skolen I icke få fortsätta att skåda falska syner och att
öva spådom; utan jag skall rädda mitt folk ur eder hand, och I
skolen förnimma att jag är HERREN.

____________________________________________________________________

Tio Guds Bud

Andra Mosebok (Exodus), 20 Kapitlet

De tio budorden. Folkets förfäran.
Lagen om altaret.

1. Och Gud talade alla dessa ord och sade:
2. Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur
träldomshuset.
>5 Mos. 5,6 f. Ps. 81,10 f.
3. Du skall inga andra gudar hava jämte mig.
4. Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig
av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på
jorden, eller av det som är i vattnet under jorden.
>3 Mos. 26,1. 5 Mos. 4,15 f. 27,15 f.
5. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag,
HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas
missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led,
när man hatar mig,
>Mos. 34,7,14. 3 Mos. 26,39 f. 4 Mos. 14,18. 5 Mos. 24,16.
>Jer. 31,29 f. Hes. 18,19 f.
6. men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina
bud.
>5 Mos. 5,9 f. 7,9 f. Ps. 1O3,17 f. 105,8. Jer. 32,18.
7. Du skall icke missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall
icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn.
>3 Mos. 19,12. 24,16. Matt. 5,33 f.
8. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.
>2 Mos. 23,12. 31,13 f. 34,21. 35,2 f. Jer. 17,21 f. Hes. 20,12.
9. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor;
10. men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du
ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej
heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej
heller främlingen som är hos dig inom dina portar.
11. Ty på sex dagar gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och
allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har
HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.
>1 Mos. 2,2 f.
12. Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det
land som HERREN, din Gud, vill giva dig.
>Syr. 3,1 f. Matt. 15,4. Mark. 7,10 f. Ef. 6,2 f.
13. Du skall icke dräpa.
>Matt. 5,21 f.
14. Du skall icke begå äktenskapsbrott.
>3 Mos. 20,10 f. Matt. 5,27 f. 19,9. Hebr. 13,4.
15. Du skall icke stjäla.
>Ef. 4,28.
16. Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
>Ords. 19,5.
17. Du skall icke hava begärelse till din nästas hus. Du skall icke
hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans
tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller
hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.
>Rom. 7,7. 13,9.

18. Och allt folket förnam dundret och eldslågorna och basunljudet
och röken från berget; och när folket förnam detta, bävade de
och höllo sig på avstånd.
>Hebr. 12,18 f.

____________________________________________________________________

Jeremia 23 kapitlet

Löfte om goda herdar och om »en rättfärdig telning» av Davids ätt

(Om Jesus – en passus)
5. Se, dagar skola komma, säger HERREN,
då jag skall låta en rättfärdig telning
uppstå åt David.
Han skall regera såsom konung och hava framgång,
och han skall skaffa rätt
och rättfärdighet på jorden.
>Jes. 11,1. 45,8. Jer. 33,15 f. Sak. 3,8. 6,12.
6. I hans dagar skall Juda varda frälst
och Israel bo i trygghet;
och detta skall vara det namn han skall få:
HERREN vår rättfärdighet.
>Sak. 14,11.

____________________________________________________________________

Flera ”falska profeter”

vi fann vid sökning i Bibeln online.
Många andra beskrivningar av dåliga profeter finns om man söker
enbart på ordet ”profeter” eller ”profet”.

Femte Mosebok (Deuteronomium), 18 Kapitlet Prästernas inkomster.Hednisk vidskepelse och falska profeter.

20. Men den profet som är så förmäten, att han i mitt namn talar vad
jag icke har bjudit honom tala, eller som talar i andra gudars
namn, den profeten skall dö.
21. Och om du säger vid dig själv: ‘Huru skola vi känna igen det som
icke är talat av HERREN?’,
22. så må du veta: när profeten talar i HERRENS namn, och det som
han har talat icke sker och icke inträffar, då är detta något
som HERREN icke har talat; i förmätenhet har då profeten talat
det; du skall icke frukta för honom.»

____________________________________________________________________

Jeremia, 23 Kapitlet
Ve över otrogna herdar.
Löfte om goda herdar och om »en rättfärdig telning» av Davids ätt.
Falska profeters dom.

9. Om profeterna.

Mitt hjärta vill brista i mitt bröst,
alla ben i min kropp äro vanmäktiga.
Jag är såsom en drucken man,
en man överväldigad av vin,
inför HERREN och inför hans heliga ord.
10. Ty landet är fullt av äktenskapsbrytare,
under förbannelse ligger landet sörjande,
och betesmarkerna i öknen äro förtorkade;
man hastar till vad ont är
och har sin styrka i orättrådighet.
>Jes. 24,6. Jer. 12,4.
11. Ty både profeter och präster äro gudlösa;
ända inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger HERREN.
12. Därför skall deras väg bliva för dem
såsom en slipprig stig i mörkret,
de skola på den stöta emot och falla.
Ty jag vill låta olycka drabba dem,
när deras hemsökelses är kommer, säger HERREN.
>Ps. 35,6.
13. Väl såg jag ock hos Samarias profeter
vad förvänt var;
de profeterade i Baals namn
och förde mitt folk Israel vilse.
14. Men hos Jerusalems profeter
har jag sett de gruvligaste ting:
de leva i äktenskapsbrott och fara med lögn;
de styrka modet hos dem som göra ont,
så att ingen vill omvända sig från sin ondska.
De äro alla för mig såsom Sodom, och stadens invånare såsom
Gomorras.
>1 Mos. 13,13. 5 Mos. 32,32. Jes 1,10. Hes. 13,22. 16,48.

15. Därför säger HERREN Sebaot så om profeterna:

Se, jag skall giva dem malört att äta
och gift att dricka,
ty från profeterna i Jerusalem
har gudlöshet gått ut över hela landet.
>Jer. 8,14 9,15.

16. Så säger HERREN Sebaot: Hören icke på de profeters ord, som
profetera för eder, ty de bedraga eder; sina egna hjärtans syner
tala de, icke vad som kommer från HERRENS mun.
>Jer. 14,14. Hes. 13,2 f. Matt. 7,15.
17. De säga alltjämt till dem som förakta mig: »HERREN har så talat:
Det skall gå eder väl.» Och till var och en som vandrar i sitt
hjärtas hårdhet säga de: »Ingen olycka skall komna över eder.»
>Jer. 6,14. 8,11. Hes. 13,10
18. Vilken av dem har då fått tillträde till HERRENS råd, så att han
kan förnimma och höra hans ord? Och vilken har aktat på hans
ord och lyssnat därtill?
>Job. 15,8. Jes. 40,13. Rom. 11,34. 1 Kor. 2,16.

19. Se, en stormvind från HERREN är här,
hans förtörnelse bryter fram,
en virvlande storm!
Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ned.
>Ps. 11,6. Jer. 30,23 f.
20. Och HERRENS vrede skall icke upphöra,
förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar;
i kommande dagar skolen I förvisso förnimma det.

21. Jag sände icke dessa profeter, utan själva lupo de åstad; jag
talade icke till dem, utan själva profeterade de.
>>Jer. 14,14 f. 27,15. 29,9.
22. Om de verkligen hade tillträde till mitt råd, så borde de
förkunna mina ord för mitt folk och förmå dem att vända om från
sin onda väg och sitt onda väsende.
23. Ar jag väl en Gud allenast på nära håll, säger HERREN, och icke
en Gud också i fjärran?
>Apg. 17,27 f.
24. Eller skulle någon kunna gömma sig på ett så lönnligt ställe att
jag icke skulle se honom? säger HERREN. Är jag icke den som
uppfyller himmel och jord? säger HERREN.
>1 Kon. 8,27. Ps. 139,8. Jer. 16,17. Am. 9,2 f.
25. Jag har hört vad profeterna säga, de som profetera lögn i mitt
namn; de säga: »Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm.»
26. Huru länge skall detta vara? Hava de något i sinnet, dessa
profeter som profetera lögn, och som äro profeter genom sina
egna hjärtans svek,
27. dessa som tänka att de genom sina drömmar; dem som de förtälja
för varandra, skola komma mitt folk att förgäta mitt namn,
likasom deras fäder glömde mitt namn för Baal?
>Dom. 3,7. 8,33.
28. Den profet som har haft en dröm, han må förtälja sin dröm; men
den som bar undfått mitt ord, han må tala mitt ord i
sanning. Vad har halmen att skaffa med säden? säger HERREN.
29. Är icke mitt ord såsom en eld, säger HERREN, och likt en hammare
som krossar sönder klippor?
>Vish.18,15 f. Hebr. 4,12.
30. Se, därför skall jag komma över profeterna, säger HERREN, dessa
som stjäla mina ord, den ene från den andre;
>5 Mos. 18,20.
31. ja, jag skall komma över profeterna, säger HERREN, dessa som
frambära sin egen tungas ord, men säga: »Så säger HERREN.»
32. Ja, jag skall komma över dem som profetera lögndrömmar, säger
HERREN, och som, när de förtälja dem, föra mitt folk vilse med
sina lögner och sin stortalighet, fastän jag icke har sänt dem
eller givit dem något uppdrag, och fastän de alls icke kunna
hjälpa detta folk, säger HERREN.
>Sef. 3,4.

33. Om nu detta folk eller en profet eller en präst gör dig denna
fråga: »Vad förkunnar HERRENS tunga?», så skall du säga till dem
vad som är den verkliga »tungan»[1], och att jag därför skall
kasta eder bort, säger HERREN.
34. Och den profet eller den präst eller den av folket, som säger
»HERRENS tunga», den mannen och hans hus skall jag hemsöka.
35. Nej, så skolen I fråga varandra och säga eder emellan: »Vad har
HERREN svarat?», eller: »Vad har HERREN talat?»
36. Men Om HERRENS »tunga» mån I icke mer orda; ty en tunga skall då
vars och ens eget ord bliva för honom, eftersom I förvänden den
levande Gudens, HERRENS Sebaots, vår Guds, ord.
37. Så skall du säga till profeten: »Vad har HERREN svarat dig?»,
eller: vad har HERREN talat?»
38. Men om I sägen »HERRENS tunga», då säger HERREN så: »Eftersom I
sägen detta ord ‘HERRENS tunga’, fastän jag har sänt bud till
eder och låtit säga: I skolen icke säga ‘HERRENS tunga’,
39. därför skall jag nu alldeles förgäta eder och kasta eder bort
ifrån mitt ansikte, med den stad som jag har givit åt eder och
edra fäder.
40. Och jag skall låta en evig smälek komma över eder, och en evig
blygd, som icke skall varda förgäten.»
>Jer. 20,11.

[1] Hebr. massá, vilket ord har den dubbla betydelsen »profetisk
utsaga» och »tung börda».

____________________________________________________________________

Jeremia, 29 Kapitlet
Brev från Jeremia till de fångna judarna i Babel.
Två falska profeter.
Straffdom över Semaja.

8. Ty så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Låten icke bedraga eder
av de profeter som äro bland eder, ej heller av edra spåman, och
akten icke på de drömmar som I drömmen.
>Jer. 27,9 f., 14 f.
9. Ty man profeterar lögn för eder i mitt namn; jag har icke sänt
dem, säger HERREN.
>Jer. 14,14. 23,21.

10. Ty så säger HERREN: Först när sjuttio år hava gått till ända i
Babel, skall jag se till eder och uppfylla på eder mitt
löftesord att föra eder tillbaka till denna plats.
>2 Krön. 36,21 f. Esr. 1,1. Jer. 25,12. 27,22. Dan. 9,2. Sak. 1,12.
11. Jag vet väl vilka tankar jag har för eder, säger HERREN,
nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva eder en
framtid och ett hopp.
>Ords. 23,18. 24,20.

____________________________________________________________________

Hesekiel, 13 Kapitlet Mot falska profeter och profetissor. (se överst)

____________________________________________________________________

Evangelium enligt Matteus, 7 Kapitlet Slutet av Jesu bergspredikan. (se överst)

____________________________________________________________________

Evangelium enligt Matteus, 24 Kapitlet
Jesus förutsäger Jerusalems förstöring och sin tillkommelse.

5. Ty många skola komma under mitt namn och säga: ‘Jag är Messias’
och skola förvilla många.
6. Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till,
att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men
därmed är ännu icke änden inne.
7. Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det
skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter
den andra;
8. men allt detta är allenast begynnelsen till ‘födslovåndorna'[1].
9. Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall
dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt
namns skull.
10. Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den
andre, och den ene skall hata den andre.
11. Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många.
12. Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de
flesta kallna.
13. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.
14. Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela
världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall
änden komma.

”Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.”

23. Om någon då säger till eder: ‘Se här är Messias’, eller: ‘Där är
han’, så tron det icke.
24. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå,
så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och
under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.
25. Jag har nu sagt eder det förut.
26. Därför, om man säger till eder: ‘Se, han är i öknen’, så gån
icke ditut, eller: ‘Se, han är inne i huset’, så tron det icke.
27. Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till
väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. —

____________________________________________________________________

Evangelium enligt Markus, 13 Kapitlet
Jesu förutsägelse om Jerusalems förstöring och om sin tillkommelse.

21. Och om någon då säger till eder: ‘Se här är Messias’, eller: ‘Se
där är han’, så tron det icke.
22. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå,
så ock falska profeter, och de skola göra tecken och under, för
att, om möjligt, förvilla de utvalda.
23. Men tagen I eder till vara. Jag har nu sagt eder allt förut.

24. Men på den tiden, efter den vedermödan, skall solen förmörkas
och månen upphöra att giva sitt sken,
25. och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och makterna[3] i
himmelen skola bäva.
26. Och då skall man få se ‘Människosonen komma i skyarna’ med stor
makt och härlighet.
27. Och han skall då sända ut sina änglar och församla sina utvalda
från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himmelens
ända.

____________________________________________________________________

Evangelium enligt Lukas, 6 Kapitlet
Jesus undervisar om sabbatsbudet,
botar en man som har en förvissnad hand,
förordnar tolv apostlar,
predikar för sina lärjungar och det församlade folket.

26. Ve eder, när alla människor tala väl om eder! På samma sätt
gjorde ju deras fader i fråga om de falska profeterna.

____________________________________________________________________

Petrus’ andra brev, 2 Kapitlet
Varning för falska lärare, med påminnelse om de straffdomar som i forna tider övergingo både änglar och människor.

1. Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl
bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på
smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över
sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka
den Herre som har köpt dem.
>5 Mos. 13,1 f. Matt. 24,11. Apg. 20,29 f. 1 Kor. 11,19.
>1 Tim. 4,1 f. 2 Tim. 3,1 f. 1 Joh. 2,22. 4,1. 2 Joh. v. 7.
>Judas v. 4 f., 18.
2. De skola få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras
skull skall sanningens väg bliva smädad.
>2 Tim. 4,3.
3. I sin girighet skola de ock med bedrägliga ord bereda sig
vinning av eder. Men sedan länge är deras dom i annalkande, den
dröjer icke, och deras fördärv sover icke.
>Rom. 16,18. 1 Tess. 2,5.

4. Ty Gud skonade ju icke de änglar som syndade, utan störtade dem
ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att
där förvaras till domen.
>1 Mos. 6,1 f. Upp. 20,2 f.

____________________________________________________________________

Johannes’ första brev, 4 Kapitlet
Uppmaning att pröva andarna,
att älska Gud och att älska bröderna.

1. Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna,
huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i
världen.
2. Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som
bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;
3. men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av
Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att
den skulle komma, och som redan nu är i världen.

.
d
d
dn

Annonser
Kategorier:Uncategorized Taggar:

Islamisering av Sverige

6 december, 2011 11 kommentarer

.
Uppdaterad 20 december 2011 kl 05:52:

Camilla Grepe: En uniform med religiösa symboler är inte uniform
Om förarbetena till den av den Socialdemokratiska regeringen genomförda ändringen av uniformsreglerna som en följd av DO – diskrimineringsombudsmannens initiativ och hur Folkpartiet har svängt i frågan (se nedan)

Utlovade kommentarer bifogade
.

.

Så var det hänt. Polisen infiltrerad. Sista anhalten för Sveriges försvar mot fundamentalismen. Har man nått därhän så är nästa steg givet. Islamisterna infiltrerar militären och ger sig in i FRA-spaningen. Därefter SÄPO. Sedan kan de handplocka oss som motsätter oss islamisering av Sverige.

Samma dag som SÄPO påstår sig omorganisera sin verksamhet för att uppnå resultat i sin kamp mot terrorismen, så nås vi av informationen att Polisen ändrat sina uniformeringregler. För fem år sedan…

Nu får man bära slöja.
.

RELIGION FÖRE RÄTT

Tydligen har lagstiftarna ändrat i uniformsreglerna för svensk polis.

Enligt Expressen så är det sedan 5 år ”tillåtet för polisstudenter att bära huvudduk, kippa eller turban tillsammans med ordinarie polisuniform”. Detta har nu en student utnyttjat.

Har vi förstått det rätt, så gäller det utbildade poliser också.

Rikspolisstyrelsens författningssamling, FAP 798-1 – RPSFS 2011:1*, reglerar polisens uniformering. Så här står det om religiös huvudbonad: 12 § Religiös huvudbonad i form av huvudduk, kippa eller turban får bäras till uniform.

Ur 12 §: ”Huvudbonaden får inte förses med tjänstetecken eller bäras tillsammans med annan huvudbonad än hjälm. Bärande tillsammans med hjälm får ske endast om säkerheten inte eftersätts.”

Kalle Wallin, kanslichef på Rikspolisstyrelsens verksledningskansli är (obs!) positiv: ”vi måste bejaka de här grundläggande rättigheterna som finns. Och där har du religionsfriheten.”

Vilket ljushuvud kom på denna idé?

.
TIDIGARE UNIFORMERING

Tidigare rådde strikta uniformsregler. Man kunde vara säker på att varje polisman i kåren företrädde lag och rätt. Svensk lag och rätt. Nu är det inte lika säkert längre. En polisman kan lika gärna sympatisera med de statiska, islamiska sharialagarna.

Teologi och tro går före svensk rätt. Absurt!

.
OLÄMPLIGT BESLUT

Inte mycket att tillägga. Olämpligheten av att släppa in fundamentalister i poliskåren borde vara uppenbar för poliskåren själv. Men när så inte är fallet så är det dags att agera.

Det handlar om allmänhetens förtroende för polisen.

Att man alls släpper in människor med en så från svensk lag avvikande agenda är förvånande.

Att dessa personer också får åtkomst till polisens databaser känns inte alls bra.

Att religionsfrihet tillåts gå ut över lag och rätt är bedrövligt!

Religionsfrihet behöver inte betyda att man ska få bära religiösa symboler inom poliskåren eller på andra ställen där det inte är lämpligt.

.
FÖRSTADIUM TILL TEOKRATI?

Är Sverige på väg att bli en teokrati? När religionsfriheten betyder mer än rättsstatens principer tyder det på en osund obalans mellan prioriteringarna.

Sverige ligger kanske redan i startblocken för att bli en teokrati. Kanske borde man ha fattat att status var ”islamisering given” redan när islamisten Waberi tilläts ingå i Riksdagens Försvarsutskott, där han har full insyn för vidare befordran till islamistiska grupperingar. Plötslig nedbantning av det svenska försvaret är i ljuset därav intet att förvånas över. Separata badtider för muslimska kvinnor och män i offentliga badhus. Särlagstiftning av typ Lagen om omskärelse av pojkar. Speciella låne- och försäkringsregler för muslimer.

”Religionsfriheten” tillåts inkräkta på rättssystemet. Allvarligt.

.
KULTURRELATIVISMENS SEGER

Som om det inte räcker med att ha en kulturrelativstisk kvinnorätt (”heders”brott mm) ska vi nu också påtvingas en kulturrelativistisk polismakt.

Man får mardrömmar.

Att islamisterna redan indoktrinerat olika grupperingar i samhället, visste vi. Främst människorättsorganisationerna med vars hjälp man piskar på Sverige i ”rätt” riktning.

Rätt rikting för en islamist är: islamisering.

Till sin hjälp har man alla dessa hatord, som man använder mot människor som inte önskar någon islamisering av Sverige. På det tåget har glatt och villigt alla riksdagspartier – utom Sverigedemokraterna – anslutit. Även Svenska kyrkan går islamisternas ärenden (undra på att folk går ur). Med flera, med flera.

.
 SKÄRPT VAKSAMHET

Vi får bli extra vaksamma och vidta egna åtgärder för vår säkerhet. Vi får spana efter oegentligheter och se till att de bli åtgärdade. Andra uttryck för islamiseringen av polisen kan vara bristande insatser mot terrorism. Att polisen plötsligt inte rapporterar från allmänheten anmälda brott. Att statistik göms undan.

Nu har det också visat sig att FRA-lagen hindrar SÄPO:s terrorismbekämpning. Frågan är vilka FRA-spaningarna inriktar sig på medan SÄPO jagar terrorister annorstädes. Med avtagande framgång. Oss? Vad är det för några som jobbar på FRA-spaningen, nu för tiden? Terroristerna själva? Det förefaller så.

”Efter terrorattacken i Stockholm begärde riksdagens justitie- och försvarsutskott i våras att regeringen skyndsamt skulle ge Säpo och Rikskriminalen möjlighet att inrikta FRA:s spaning. Men regeringen har ännu inte agerat” skriver SvD.

Men plötsligt idag 8/12 kommer Justitiedepartementet upp med en promemoria som skickats ut på remiss. FRA-spaningen föreslås nu få stödja SÄPO och Rikskrim med signalspaning. Men bara för kartläggning av nätverk med internationell koppling – inte för individspaning. Varför det?

Inte rimligt att begränsa signalspaning menar professor i underrättelseanalys i kritik mot justitiedepartementets promemoria. Bristerna är en följd av den bugg i FRA-lagen som turbulensen kring denna gav upphov till.

Ok. Men vilka är det som spanar?

 Beredskapen för terror brister – debatten felfokuserar ensidigt på högerextremism, skriver två säkerhetsexperter. SÄPO mörkade efter terrorattentatet 2010 för att inte skrämma folket. Studier av radikaliseringsprocessen i Sverige behövs. Politikerna behöver ökade kunskaper, höja debattnivån och ta initiativ kring detta fält. Annars vinner Sverigedemokraterna, blir kontentan. Ja – om inte övriga gör något… Vår anmärkning: övriga partier kan inte fortsätta gömma sig bakom SD. Det är pinsamt uppenbart.

OCH: Viktigt. Släng nu inte bara – återigen – in ett löst ”incitament” utan påföljande uppföljning. Sug tag och håll fast.

Ser också fram emot Magnus Norells nästa insiktsfulla skildring av en ideologisk avart: Kulturrelativismens död. Kommer att bli en veritabel kioskvältare.
.

SÄPO. När SÄPO rapporterar att terroristen som sprängde sig själv invid Drottninggatan 2010 inte hade några medhjälpare, börjar vi undra. För samtidigt avslöjar SvD att en okänd fotograf var på plats endast 30 sekunder efter* bombdådet och att denne fotograf snabbt försvann från platsen efter att ha tagit bilder av den självsprängde. Ett ögonvittne berättar att han fick intrycket att fotografen var där avsiktligt. ”Det var som om han hade stått och väntat på smällen.” Sedan tidigare terroristattacker vet vi att terroristers medhjälpare brukar fotodokumentera dåden för att senare ha som bevis och trofé att kabla ut till sina trosfränder. Inte alltid som propaganda – vilken PR gör en självsprängd terrorist för rörelsen? – utan för ”familjealbumet”.

Dessutom finns en skotsk terroristkoppling. Samt finns vetskap om att terroristen hade telefonkontakt med Irak före dådet.

Vidare att polisen inte brydde sig om att granska den övervakningsfilm som fanns på platsen – förrän SvD går ut rapporterar till allmänheten om denna brist på aktivet inom polisen. När polisen sedan äntligen bekymrade sig att undersöka filmen, så kopierade man bara en liten bit. Resten kasserades. Den rest som hade kunnat avslöja en medhjälpare och eventuell rekognoscering inför dådet. En månad film.

.
SLUTSATS

Alltså går det inte längre att lita på polismakten.

.
VILKA REKRYTERAS?

Vilka personer rekryteras till tjänstgöring inom svensk säkerhetssektor? Att polis med fundamentalistisk agenda rekryteras är illa nog. Ett tydligt tecken på att säkerhetstänkandet är minimerat. Ska vi anställa folk som är ett presumptivt hot mot landets säkerhet att ansvara för detsamma? Vilken/Vilka lagar styr vem som får vara med i säkerhetsansvaret för Sverige? Finns alls någon? Återkommer när vi hittar något.

.
DAGS ATTT AGERA!

Dags att agera för en förändring

Dags att ompröva religionsfriheten.

Dags att ompröva polismaktens reglering.

Dags att granska graden av islamistisk infiltration i svenska myndigheter och organisationer.

Vi återkommer i ärendet.

.

.

_________________________________________________________________

OBS! Mycket intressant läsning:

# Camilla Grepe: En uniform med relgiösa symboler är inte uniform
Om förarbetena till den av den Socialdemokratiska regeringen genomförda ändringen av uniformsreglerna som en följd av DO – diskrimineringsombudsmannens Katri Linna initiativ och hur Folkpartiet har svängt i frågan.
_________________________________________________________________

SYNPUNKTER PÅ OLÄMPLIGHETEN I REGLEMENTSÄNDRINGEN

Vi avslutar med att citera några kommentarer till nyheten om den beslöjade polisen. Där man uppenbarligen tänker till på ett helt annat sätt än vad lagstiftarna gjort. Håll tillgodo.

.
UNIFORM 15

Definition av begreppet Uniform 1

Ordet Uniform som härstammar från latinets Unicus (en, enda, singular, unik) och Forma ( form, figur, utformning, typ) och betyder precis som det låter : Enformig, identisk, samma etc. I urminnes tider sedan civilisationernas begynnelse har man tidigt förstått nödvändigheten att i specifika delar av samhällen som t.ex vid krigföring (det militära) samt brottsbekämpning( det polisiära) att skapa enighet genom att skapa en jämlikhet. Detta flera tusen år gamla fungerande princip har våra kära politiker besudlat genom att skapa ett ”Multiform””

Önskvärd uniformering 2

”Poliser bör bära polisuniform….. varken mer eller mindre.”

”Polisen har redan en uniform, den ska inte skändas med religiösa tillbehör oavsett religion.
Profession går före konfession!”

Religiösa symboler är olämpligt 10

”Rätt man och rätt kvinna ska in i poliskåren. Ja, självklart även de med en annan hudfärg, om samma krav gäller över hela linjen. Men inga lakan, turbaner eller andra religiösa symboler på våra poliser.”

”Slöjan är islamisternas främsta symbol och islamism står för politiska islam. Värderingar helt i strid med vad svenska poliser borde ha!”

”En sådan Polis representerar först och främst Islam i andra hand Polismyndigheten.Det är signalen som skickar ut när man bär religiösa och kulturella symboler på ett översittarsätt, något som enbart är vissa grupper förbehållet. En sådan Polis är aldrig opartiskt, aldrig neutral.”

”Polisens tro är deras privata sak och har ingenting att göra med deras roll som polis.
En polis skall inte vara utklädd i religiösa kläder.”

”Hon hämtar någonting i relationen mellan polisen och allmänheten som inte hör dit. När man träffa en polis skall han/hon representera statsmakten och lagen och ingenting annat.
Denna kvinna hämtar någonting annat in i bilden också. Hon signalerar att ”Jag är muslim” och det är oacceptabelt. En polis skall vara en polis och ingen representant för ett religion.
Polispersonalens privata tro har ingenting att göra med hur de betmöter allmänheten och de skall inte signalerar tillhörighet till någon religion.”

”Arbetsplatser måste hållas fria från religiösa symboler (– och det säger jag som är troende…). När jag betalar för en tjänst vill jag ha full service upp till säljarens kapacitet. Jag vill inte ha en säljare som demonstrerar att han/hon sätter andra värden högre. Jag bryr mig inte om säljarens tro och vill inte konfronteras med den heller, inte ens om den stämmer med min egen. Jag fattar inte varför arbetsgivare måste acceptera det.”

”Jag kan ALDRIG kunna ha respekt för en polis som bär religiösa symboler.”

”Fullständigt vansinne.Representerar man Polisen och rättsväsendet i ett civiliserat samhälle så skall man göra det NEUTRALT.Religös extremism är ingenting man skall skylta med som representant för Staten.Tydligen har man ingen aning om vad dessa extremist markörer representerar.För mig är dessa markörer att jämställa med Nazistskläder och symboler.Och min inställning till en Polis som bär dessa kläder blir därför om jag uttrycker mig milt , allt annat än NEUTRAL.”

”Nej som polis är du till för medborgaren,, en neutral distans, och då ska inga religiösa förtecken stå som symbol när vi kommer för vanliga Svenssons..”

”Religiös fundamentalism har inget att göra med myndighetsutövning. Hur ska jag kunna få förtroende för henne som polis? Är hon där i sin professionella roll eller i sin religiösa roll? Om hon är tvungen att bära slöja visar ju det att hon inte kan hålla sin religion privat utan låter det påverka hennes agerande i samhället. Med andra ord kan jag aldrig känna mig säker på att hon sätter sin yrkesheder främst.”

Andra tänkbara polismunderingar 2

”Jag undrar om det är ok om en kristen polisman bär ett stort kors utanpå uniformen eller om en Hindu har turban?”

”Det finns en annan religon som är närbesläktad, den heter nationalsocialism, vars heliga skrift Mein Kampf är författad av dess profet Adolf Hitler. Undrar om mångfaldsmyndgheten kommer att tillåta SS uniformen för dess anhängare, eller kanske RPS och GeneraldDrektören är rasist?”

.
.

POLISEN 5

Strategi av polisen? 1

”Första tanken när man läser detta är att nu har det slagit ut fullständigt i skallen på polisskolan,men vid närmare eftertanke kan det vara som så att man är j*vulusiskt smarta som låter detta ske för att sedan påvisa att det aldrig kommer att fungera i praktiken.Trist bara att denne kvinna kommer att vara försökskaninen som inte kommer att kunna hantera detta i praktiken, inte i s.k. yttre tjänst iallafall.”

Polisens förtroende för polisledningen 1

”Förtroendet bland de riktiga poliserna gentemot polischeferna (politiskt tillsatta – kompetens tveksam, okänd eller bristfällig) är mycket lågt. Läs Polistidningens olika inslag – ganska beskrivande för hur den enskilde polismannen/kvinnan känner sin arbetssituation.”

Polisens agenda: PR 1

”Hon kommer att användas som uppvisningsobjekt av polisen för att visa vad öppen och modern polismyndigheten är.”

Synpunkter på polisledningen 1

”Polisledningen! Vet hut, vet sjufalt hut!!”

Goda råd till poliselever/-kolleger 1

”Till er Poliselever:
Skaffa dold kamera, och avslöja tjejen om hon gör eller pratar om sin demokratiomstörtande ideologi: Här finns små billiga spionkameror från några 100-lappar:”

.
.

POLISUTBILDNING 3

Trovärdigheten brister – polisutbildning 1

”Nu försvann sista resten av trovärdighet för svensk polisutbildning.”

Sänkta utbildningskrav 1

”Polisen satsar stenhårt på att byta ut den etniskt Svenska delen av Poliskåren, problemet är att många av invandrarna har svårt att leva upp till kraven och därför sänker man kraven och kvoterar in de man vill ha.”

Rekryteringsproblem 1

”Det här skrämmer iväg folk som kunde bli bra Poliser.”

.
.

LAGEN 9

Olikhet inför lagen 5

”Jag skulle nog inte tro att jag som kristen skulle bli rättvist behandlad av en polis som helt uppenbart tagit ställning för sharia. Hur kombinerar man sharia med rättvisa och likhet inför lagen?”

”Troligtvis kommer hon att, i en dispyt mellan en kristen och en muslim, ta muslimen sida. Annars löper hon en oerhörd risk får de andra muslimerna..”

”Låt säga att det springer en svensk brottsling åt höger och en arabisk muslim åt vänster som gjort samma brott. Vem springer Donna efter då, handen på hjärtat?”

”Hur vet jag att jag som (tänkt) brottsling inte behandlas sämre om det i utredningen kryper fram att jag också har varit otrogen? Muslimer har ju officiellt en väldigt sträng syn på det.
Muslimer, judar och buddister kan alla vara poliser. T.o.m. svennar kan det. Om dom kan skilja på sina roller och inte tar med sitt privatliv till jobbet.”

”Nu blir det väl dom på stället då. bland kristna o svenskar”

Svensk lag kontra sharia 3

”Om Donna är hängiven islam, kan då inte svensk lagstiftning och sharialagen, att komma i konflikt med varandra? Och vilken lag av de två, väljer hon då att tillämpa ute i verkligheten?”

”Hon åker ut på ett uppdrag, det visar sig vara en man från Irak som hotat sin dotter för att hon vägrar bära en slöja. Hur ställer sig Donna till detta? Hennes tro vs svensk lag.”

”Och hur ska jag som kvinna garanteras rättssäkerhet i en situation där jag direkt nedvärderas till att bara vara hälften värd? Då gäller det att lusläsa förhörsprotokollet så att det inte är förvanskat.”

Övergång till religiösa regler 1

”När polisen är anpassad med tillräckligt många poliser som ser sina RELIGIÖSA regler stå över Svea rikes lag kan vi på kort sikt förvänta oss en skiftning i vilka brott som prioriteras och på länge sikt se rejäla ändringar av svensk lag.”

.

SÄKERHET 6

Myndighet med våldsmonopol 2

”Så muslimer ska utöva myndighet med våldsmonopol mot svenska medborgare.”

”Ännu knepigare blir det när uniformerad personal som dessutom har våldsmonopol öppet visar att dom styrs av andra principer än de som arbetsgivaren (staten) har i åtanke. Myndighetsutövning måste ske i en ickereligiös kontext.”

Vapen- och taktikträning av presumptiva islamister 1

”Vi utbildar muslimer i taktik och vapenbruk samtidigt som vi befinner oss i krig mot andra muslimer i Afghanistan och Somalia, tills nyligen i Libyen och kanske snart i Syrien? Detta är ett svenskt Fort Hood som bara väntar på att hända. Vansinne.”

Säkerhetsrisker, terrorism 1

”Otäckt om detta är ett led i den här kvinnans radikaliseringsprocess. Att en organisation placerar lojala objekt på strategiska positioner inom polis, militär, FRA-spaning, sjukvård, trafikledning, kärnkraftverk osv. Sen på en given signal.
Svenska myndigheter har uppenbarligen ingen högre grad av säkerhetstänkande.”

Risk för inbördeskrig 2

”Vad härligt! Nu ger Sverige muslimerna vapen och makt! Det tar inte långt innan vi har inbördeskrig. Nu handlar det om högst 10-20 år.”

”,,, tänk hur totalt intelligensbefriade människor det sitter som ”ledare” för vårt folk och rike.
Snart får vi kuffars skydda oss själva bäst vi kan mot erövrarna, men utan vår egen militär, för den existerar endast utomlands.
Kommer nog bli värre här än på balkan just på grund av det och i kombination av att vi till stor del saknar män, vi har feminiserade förvuxna pojkar i kostym istället.”

.

ISLAMISM 17

Islamistisk infiltration 7

”Det här är ologiskt. En rättrogen muslim anses väl som förrädare, om denne tjänar demokratin och bär uniform? Detta är alltså en krigsplacering av imamstyret. Hon kommer ju inte kunna ha en yttre tjänst. Infiltratören och reklampelaren sköter taqiyyan på kontoret.”

”Syftet är att vi skall vänja oss vid islamister och tro att de är många fler än de verkligen är, det är därför media och myndigheter gillar att visa upp dem och kvotera in dem på yrken så de syns.
Om det inte vore propaganda där vi skall vänja oss vid tanken vid ett islamistiskt samhälle varför är det då så viktigt för Polisen att med fanfar och stora trummor visa upp sin inkvoterade islamist på omslaget?
Islam har infiltrerat samtliga delar av vårt Svenska samhälle från topp till botten.”

”Först invaderade muslimerna Libanon. Förstörde ett väl fungerande land på i princip nolltid.
Nu är det tydligen dags för Sverige. Hur många år har vi på oss innan allt rasar?”

”Men nu får de väl ändå vara nog!
Vem är ansvarig för detta? Hur kan hon bli antagen till denna utbildning?
Snacka om att infiltrera fienden!
En krigsliknande situation i Sverige är inte många år borta…”

”Det handlar bara om att flytta fram positionerna, ett steg i taget, inte f..n bryr hon sig om att ha slöja, det har hon ju hittat på nyligen, imamen har säkert beordrat detta för att kolla läget.”

”Man kan lugnt påstå att dom äter sig in i alla myndigheter sakta med säkert O enligt svergies rikes lagar kan man inte ta bort dom sedan Svenska lagboken är nog den dummaste bok som funnits Gynnar brottslingar o andra kriminella typ”

”Du tror inte hon är planterad då? En informatör som sitter inne i smeten, med maktens goda minne, är guld värd för kriminella b*ar. Denna möjlighet är mer än trolig.”

Islamisering 10

”Just extremisterna kommer troligtvis att hota de sekulära muslimerna när de är tillräckligt starka, och troligtvis de andra som är icke-muslimer eller icke-islamister.”

”Sverige har verkligen anammat och är behjälpliga i muslimernas mål och löfte att erövra världen. Vi ställer också till det för våra grannländer. Numera får man skämmas över att vara Svensk.”

”Du skulle bara veta hur många nämndemän som har denna bakgrund! Dessa ökar för varje mandatperiod. Tyst och fint.”

”De stora skäggiga ledarna har mer eller mindre öppet gått ut med att erövra Europa utan våld. Istället ska man ta sig in överallt på alla möjliga sätt osv osv. Det sjuka är att vi tillåter precis just detta ske.”

”Vi ska inte anpassa oss till islamister,även om vissa politiker har det som mål.”

”De nya världserövrarna behöver naturligtvis inte att ta seden dit de kommer.”

”Hon behöver inte oroa sig för sådant, hon blir garanterat positivt särbehandlad som vanligt i det Svenska kalifatet. Hon kommer inte behöva ingripa om det är män inblandade, få halal mat i en egen del av personalrestaurangen. När det gäller Ramadan så får hon säkert månaden ledigt med full betalning då det är hennes muslimska rättighet, alla fall i Sverige.”

”Mahmoud Aldebe föredetta centerpartist har själv sagt tex att han vill ha sharia-lagar i Sverige.Det finns en islamist i riksdagen idag som heter Abdirizak Waberi som vill ha Sharia-lagar och anser att man får slå sin hustru eller sina fruar. Enligt islamisten Anjem Choudary är Sharia-lagar det enda rätta. http://www.youtube.com/watch?v…
Och fler moskeer byggs hela tiden, sen så ska ju även polisen i Rosengård lära sig arabiska. Det är knappast en konspirationsteori att islam vill ta över det säger de ju mer eller mindre själva. Islamiseringen pågår.”

”Som jag sa det sitter minst en islamist i riksdagen som heter Abdirizak Waberi. De rättroende följer ju koranens budskap helt. Och kom ihåg islam har aldrig reformerats under den tiden den funnits nu idag ca 1400 år. Det är som sagt haram (förbjudet) att ifrågasätta det som står i koranen.”

”Antagligen tror regeringen att de är strategiska. Placerar man en islamist på försvarsmakts förtroendepost så antar de att de kommer att få hjälp mot attackerande/terroristiska islamister. ”Kompis” islamist. Naivt att tro att han någonsin kommer att ställa sig på rätt sida. Hans agenda är klar och entydig: islam ska införas i Sverige.
Eller: så har det gått så långt med infiltrationen av islamister i Sverige att de till och med får en egen representant i Försvarsutskottet.
Då är det extremt illa.
Då kan ingen komma och påstå att islamisering av Sverige ej existerar.”

”Undrar när sharia-polisen bildas och blir en del av poliskåren som kan agera parallellt med den vanliga? Nej,en slöja, niqab eller vad man nu vill kalla de religiösa plaggen för förblir politiska signum för en religion som har fått ett (allt för starkt?) fotfäste i Europa.”

.

STATISTIK 1

Statistikproblem 1

”Våldtäktsstatistiken: kommer den att gå ner nu?
Om denna kvinna har samsyn med sina medreligiösa, så är ju icke-muslimer att betrakta som ”otrogna” och deras ”lätta klädsel” är tecken på att de är ”horor” och därmed får ”skylla sig själva” om de blir våldtagna.
Varför skulle Donna annars själv bära slöja?
För övrigt anses slöja vara ett tecken på islamism och ett tecken på den islamistiska kvinnans ”överhöghet” över den sekulära, fria, kvinnan.
I Egypten bar inte kvinnor slöja så länge det var sekulärt, men när det islamiserades infördes slöjtvånget för de islamistiska kvinnorna, som en symbol för deras människosyn.”

.

ALLMÄNHETEN 10

Förtroendet för polisen 9

”Förtroendet för polisen har just gått från svagt till inget alls.”

”Vi måste genast kontakta Polisen och förklara för dem klart och tydligt att vårat förtroende för dem nu med detta är lika med noll och vi inte kommer att ta en polis i religiös utstyrsel seriöst!
Snarare kommer vi tro att det rör sig om en bedragare som falskt utger sig för att vara polis varpå stor förvirring och osäkerhet kan uppstå.
Inte heller kommer vi lyda en polis som vi är övertygade om är en bedragare.”

” Jag skulle aldrig lyda eller lyssna på en sådan polis. Löjligt och skrattretande. Kan mycket väl tänka mig en timme i arresten för den goda sakens skull.Dessutom skulle jag hävda att min kristna tro vägrar att lyda en muslim.”

”Förtroendet för vår ynkliga Poliskår sjönk ytterligare några snäpp efter att ha läst detta, vad kommer härnäst? Sverige sover som i en törnrosasömn medan Europas övriga länder just har vaknat och gnuggar skräpet ur synen!.”

”Ett nytt lågvattenmärke vad gäller förtroendet för den svenska Polismyndigheten, vart ska detta sluta…”

”Personligen har jag inte längre något förtroende för vare svenskt rättsväsende eller polis.”

”.En troende polis vars religion säger att den egna gruppen är mer värd än andra, och att Gud vill att man alltid tar parti för trosfränder oavsett om de har gjort rätt eller fel, skapar ett gigantiskt förtroendeproblem.”

”Trist förfall av poliskåren att man inte alla bär samma uniform. Hur ska man veta vem man ska lita på i framtiden? Om man inte nekar donnan från Ronna sin slöja, hur ska man då kunna neka andra klädslar? Turban? Trollkarlshatt? Ridsporrar? Religionsfrihet framför allt.
Det läskiga är inte själva slöjan – det är vad som finns innanför den.”

”En polis ska givetvis vara neutral inom politik och religion i sin yrkesroll.
Det är lätt att förstå att det här provocerar när brottslingar ska gripas, och det kommer att försvåra för hennes kollegor och de utsetts för onödiga risker.
Islamiseringen tilltar och motståndet mot denna sjuka ideologi måste öka!”

Negativ inverkan på flyktingar 1

”Undrar hur människor som har flytt från islamistiskt förtryck, tortyr och förföljelse upplever det att komma hit och bli konfronterade med en uttalad islamist i makt- och övervåldsställning – på svenska samhällets sida. Vad ger det för signaler om det svenska samhället?
Skulle du som flykting känna dig säker här?”

.

PRAKTISKA SYNPUNKTER 21

Praktiska synpunkter 19

”Hon får väl dela radiobil men en manlig kollega för hon kan ju inte diskriminera någon man p.g.a. hans härkomst, hudfärg, tro e.d. Eller ?”

”Poliserna kommer bli lika segregerade i kåren som i samhället. Skift turerna kommer se ut som bostadsområdena, zigenarturen, muslimturen osv.”

”Den här Donnan får ingen respekt av sina kriminella landsmän, de respekterar inte kvinnor överhuvudtaget. De tar inte i hand, tar inte order… hur är det tänkt Donna ska klara av jobbet, utan att bli ihjälslagen dessutom.”

”Även fler araber. Tänk när rättsväsendet ska ingripa och det kommer en beslöjad polis som ska agera mot dessa mansgrisar. Dom kommer aldrig kunna hantera att bli tillrättavisad av en kvinna, inte minst med slöja.”

”Hur är det egentligen..kommer denna kvinna att kunna göra ett anhållande om det är en man som ska tas in, hur ställler sig hennes religion till det? ”

”Hon kostas på en dyr utbildning för att sedan bara kunna tjänstgöra vid skrivbord – hon kommer ju inte att kunna fungera ute i vanlig tjänst.”

”Som ateist men med Iransk bakgrund är jag lite insatt i denna bisarra religion islam(nog för att alla religioner är bisarra) vill jag säga, hur i hela friden ska det gå till när denna Allah-dyrkande flicka ska arrestera en manlig misstänkt då kroppskontakt av alla slag med utomstående män är strikt förbjudet, enda möjliga sättet som jag ser det är att ha en medföljande mullah i polispatrullen som hon tillhör för att snabbt läsa några verser ur koranen och viga henne med den misstänkte så att hon kan beröra honom. Annars så bryter hon mot ett av dom mest fundamentala islamska lagarna om hon verkligen ska ta i manliga misstänkta vilket säkrar en plats i helvetet enligt hennes egna sjuka tro, vilket i sin tur gör hela slöj-bärandet till en meningslös obetydlig charad. Vad som kommer att hända här i verkligheten är att hon vid gripanden av manliga misstänkta kommer att stå ett steg bakom och låta kollegorna sköta besväret, därmed får dessa kollegor en högre arbetsbörda medan hon får samma lön för mindre ansträngning.”

”Tror att det i skarpt läge med eventuell skott växling kan vara svårt att
hålla reda på om duken sitter rätt innan man söker skydd eller besvarar elden”

”Men problemen är ju kopplade till hennes tro här. Så många problem hon kan hamna i som hennes tro inte kan hantera. Kan ju räkna upp hur många situationer som helst. Ska vi ha en sån polis efter år där vi gått framåt på område efter område??? Känns som om vi går 100 år tillbaka i tiden med det mesta här i landet !!!”

”Det här är rent trams, hoppas verkligen inget polisdistrikt kommer anställa. Bara en sådan sak, blir ju ganska svårt att jobba om kvinnan aldrig kan ”ta” i en man, eller? De tycks ju ha väldigt svårt att ens hälsa på den manliga delen av befolkningen.”

”Hor ska hon kunna ingripa i flerra situationer? Hor ska hon visa sin auktoritet runt män i stökiga situationer? Jag har sett hur kvinnliga poliser blivit totalt trängda och hur ska en slöjbeklädd kvinna kunna förklara för gäng tonåringar att sluta trakassera tjejer osv?”

”En muslimsk slöjbeklädd polis i Sveriges poliskår?
Undrar hur länge hon överlever?
Nej,nej, jag tror inte att våra svenska poliser lär bruka våld mot henne,
men jag skulle vilja se den muslim tillika brottsling som accepterar att en muslimsk beslöjad poliskvinna mästrar honom! Ja det skulle jag vilja studera i beteendevetenskapligt syfte!”

””Vilket vansinne, skulle vara intressant om damen i fråga skulle skickas för att göra ingripanden vid ett illegalt halal-slakteri, eller ta hand om vanvårdade grisar på en grisfarm, eller varför inte hos en hunduppfödare eller kennel som missköter sig.”

”Har inte muslimska män hårda regler vilka muslimska kvinnor får umgås med? Hört rykten att efter kl 18 ser man knappt inga slöjbeklädda kvinnor i tex Malmö? Stämmer detta?
Ja och kan hon inte skaka i hand, hur ska hon då kunna gripa en manlig brottsling, göra kroppsvisitering vid känsliga kroppsdelar?”

”Hur skall detta gå till i praktiken? När en kvinnlig muslim enligt islamisten Waberi (M) inte tar en man i hand och inte får vara ensam i ett rum med män hur skall hon kunna bli polis? Det finns hur många situationer som helst där kvinnliga poliser arbetar tillsammans med män. Idiotin har tydligen inga gränser för PK?”

”Hon kan väl inte heller ge order eller böter till en muslimsk man eftersom kvinnan i deras ögon har en helt annan status.”

”Oj, jag undrar om hon vet vad hon gett sig in på.
Syrianerna/Assyrierna tål inte muslimer.
Poliser och kvinnor står inte högt i kurs heller.
Jag tror det är bara en tidsfråga hon anmäler en obehaglig erfarenhet om hon nu vågar bära slöja och uniform i Ronna dvs.”

”Hennes TRO och som muslimsk kvinna kan sätta stopp för att utföra vissa uppdrag”

””Jag kommer inte att ta order, eller instruktioner, från någon som i första hand är ”religiös” och i andra hand polis.”

Svårigheter att identifiera enskilda polismän 2

”Så när andra europeiska länder inför förbud mot beslöjning i sina länder. Alltså ger sina poliser order att gripa maskerade individer då ska vi ha besöjade poliser som ska ut och gripa andra
Idag klagar buset på att de inte kan identifiera alla de polismän som deltagit vid polisaktioner om de har burit kravallhjälmar.
Ska bli kul att läsa om att de numera inte kan identifiera polisen på grund av att ansiktet var beslöjat”

”Det ska bli intressant att kräva att hon ska legitimera sig som polis, ska polislegitimationen ha ett foto på henne i slöja? Mig veterligt så är inte det en godkänd legitimation, om hon har ett foto utan slöja men bär slöja ute på uppdrag så är det bara att kräva att få se legitimation men då hon samtidigt bär slöja så kan du ju inte avgöra om det verkligen är hon på fotot och vägra göra som hon säger, det kommer att hålla i domstol. Man tar sig för pannan….”

.

EKONOMI 1

Extra kostnader 1

”… kommer kostnaderna att stiga ordentligt. Krav på särskilt omklädningsrum, särskilt duschutrymme, egna kläder, eget rum för flera religiösa bönestunder per dag, får endast åka polisbil ihop med muslimsk
kollega, etc, etc.”

.

SVERIGE 7

Synpunkter på Sverige 7

”Sverige är ett sekulärt land. Det betyder att religion inte skall ha något som helst inflytande i någon del av samhället. Religion är en privatsak som man lämnar på kammaren när man går hemifrån. Personer som reprenterar staten och myndighetsutövning skall inte bära religiösa symboler.”

”Jag har alltid förstått att Sverige är ett sekulärt land. Varför skall polisen göra reklam för en religion och hur är det med rättsäkerheten? Polisen skall vara neutral.

Är det för att man visar tolerans eller att man medvetet vill förändra Sverige totalt och landet skall bli ett svenskt mellanöstern? Jag tror nu allvarligt att den svenska kulturen och historian håller på att försvinna för alltid när man förnekat i 40 år att det finns något som är svenskt. Man kan nämligen inte blanda en muslimsk kultur med den svenska och i synnerhet en religion som Islam.

Tänk att svenska politiker medvetet förstör den svenska kulturen och vill utrota sitt folk för att de tror de är toleranta. Nu har Sverige t.o.m. religiös polis. Dethär gör de medvetet för att gnida folkets ansikte i Islam. Sverige går till fördärvet.”

”Är det här ett skämt? Slöjbeklädd polis är en stor förnedring för svenska folket.”

”Sverige, det FEGASTE landet i världen, inget snack!”

”Jag säger bara fy faan för detta land.”

.

SAMHÄLLSSTYRNING 7

Historisk samhällsutveckling – hur blev det så här? 1

”Min efterkrigsgeneration måste ha skapat ett missfoster. Jag har träffat väldigt många människor men bara en på tusen av dem har visat samma brist på omdömesförmåga som samhällsutvecklingen nu är resultatet av.”

.
Politisk styrning är fel 5

”Det stora problemet är att man från polisledningens sida böjer sig och följer politiska instruktioner – det är inte polisen uppgift att leka hantlangare åt regeringen – det är att upprätthålla lagen. I en ideel värld skulle lagarna stiftas utifrån bl a de praktiska erfarenheter som kommer från riktiga poliser, i stället för från ett antal ”experter” likt 80- och 90-talens lagstiftare som är de största anstiftarna till brott i landets historia (citat av Brynolf Wendt – före detta rikåklagare).”

”Men det mest tragiska är att det är våra barn och barnbarn som får det värsta helvetet av deras [politikernas] blindhet och godtrohet.”

”Förskräckligt att polismyndigheterna måste göra så här, men en logisk respons till vad fula politiker sitter och fifflar med.”

”Vi lever i en samtid där politiker inte ens kan säga att Svea Rikes Lag gäller i landet.
För här gäller ju multikultruella lagar och sedvänjor… :-P”

”Men nu till själva beslutet att tillåta slöja inom försvarsmakten och polisväsendet, våra obildade trångsynta politiker verkar inte förstå ett enkelt begrepp som Uniform.  (Se fortsättningen under definition av UNIFORM)

.

Indoktrineringen 1

”Vad som händer i och med vårt land idag, är det yttersta – det mest tänkbara förskräckliga. Illasinnade krafter tar vårt land, vårt samhälle och vår västerländska demokratiska kultur ifrån oss. Precis samma saker som fienden försöker göra vid en militär erövring av ett land. På 60-talet undervisade man i skolorna om just indoktrinering och infiltration, och vad det kan få för konsekvenser. Nu när indoktrineringen är genomförd, kan de flesta inte dra egna slutsatser och se hela bilden – att vi är hotade till vår existens.”

.

SAMHÄLLET – FÖLJDER 11

Följder för samhället 11

”Någon som fortfarande tvivlar på att vår överhet arbetar aktivt för att bryta sönder vårt samhälle?”

”Jag trodde aldrig jag skulle uppleva mig själv säga det men det här landet är kört! Vi kommer aldrig återhämta oss från den skada mångfaldsfundamentalisterna åsamkat Sverige. Återstår att börja sakta men säkert se sig omkring efter ett annat land att tillbringa sin åldershöst i.”

”Fanns det fördelar att hämta av lakan på huvudet på våra polismän, så vore jag den första att premiera detta. Nu skapas bara en massa problem. Alla andra ska tassa på tå, så att inga fundamentalister ska känna sig kränkta och anmäla till höger och vänster. Det här är en tragisk och mycket farlig utveckling i vårt samhälle.”

”Problemet är att de med vapen, dvs polisen och militären kommer att vara islamister!
Den demografiska skiftningen vi väntar på och som talas så mycket om syftar på att politikerna måste vänta ut att alla gamla pursvenskar som fortfarande finns kvar och vet hur man hanterar krigssituationer dör ut. De som blir kvar av Svenskarna, metrosexuella unga män som saknar ryggrad och vapenutbildning kan knappast förvara sig mot en islamistisk statligt styrt mördarapparat.”

”Nu är det dax att skapa medborgargarden och privata poliskårer? Vi kan knappast räkna med att den statliga polisen är kapabel därtill då kön, religion och etnicitet är de viktigatse rekryteringprinciperna, inte att först och främst ha en poliskår med de bästa poliserna.”

”Svenska staten beväpnar islamister, är det inte härligt? Man skulle vilja skratta åt eländet som om det vore en dålig fars, men tyvärr är det här bara ytterligare ett bevis på hur sjukt vårt land verkligen är! För att på något vis begripa hur sjukt det är kan man ta exemplet att Aftonlögnen ligger på Alexas första plats!?! När den insikten börjar sjunka in, förstår man hur långt ifrån ett demokratiskt och fritt Sverige vi är idag. Hur skall vi någonsin kunna omvända de hjärntvättade massorna som fortfarande köper indoktrineringen vi utsätts för dagligen? Dessa människor tycker förmodligen att en polis i slöja är ett ”exotiskt” inslag i en annars grå vardag. Jag vill se fler poliser på våra gator, jag vill se poliser med större befogenheter än de politiskt tillsatta cheferna någonsin vågar drömma om. Men det jag INTE vill se är beväpnade islamister på våra gator! Titta bara hur det ser ut i Malmö….”

”En förnuftig väg bort från religionen har ersatts av det fundamentalistiska islam i samhällsbärande tjänst. ”Sverige är fantastiskt”…”

”Tokerierna blir alltmer påtagliga i vårt (?) land, för varje dag som går. Huvuddelen av politikerna vill ha det så och därmed också tjänstemännen. Demokratin får dagligen lämna plats för godtycke, korruption och andra ovanor som vi numera importerar utifrån. Just nu är det ånyo polisväsendets tur.”

”Någon kanske säger att svensk polis inte kan bli sämre än vad den är redan idag. Och det må vara sant, men här gäller det principer. Att man långsamt urholkar svensk demokrati och steg för steg överger goda administrativa seder inom statens och kommuners förvaltningar vilka betalas med skattebetalarnas pengar.
Och detta kommer fortsätta ända till svenska folket sätter ner foten på allvar. Högsta ansvaret för att vi har det så här illa just nu vilar på Sverige-fienden och krigshetsaren Reinfeldt. Rösta bort honom så fort
tillfälle ges.”

”Alla med någorlunda vett och sans i behåll borde reagera på detta vansinne. Om man värdesätter västerländsk livsstil- och åskådning vill säga. Fortsätter avregleringen av denna i nuvarande takt, är vårt sätt att leva som vi känner till det försvunnet inom några decennier. Är det verkligen vad du vill?”

”För att ett samhälle ska fungera så krävs det någon form av minsta gemensamma nämnare. Nämligen att man identifierar sig med, och känner sig delaktig i, samhället som ett gemensamt projekt. Något som vi bygger tillsammans! Ett samhälleligt kitt som fungerar som moralisk garrant mot överutnyttjande av välfärds system osv.

Nuvarande och tidigare regeringar har under lång tid och med frenetisk iver gjort allt i sin makt för att rasera denna tanke. Olika etniska och religiösa grupper uppmuntras att utveckla sin egen särart. Ju besynnerligare desto bättre. Gärna på bekostnad av individers frihet inom dessa grupper. Staten och samhället har förvandlats från ett gemensamhetsbygge till ett stort och saftigt köttben som olika grupper slåss om att få bita så stora stycken som möjligt ur.

Vargarna samlar kring kadavret och den som skäller högst, får oftast mest!

Man bör fråga sig följande: Vad innebär det att man som människa först och främst identifierar sig med, finner sin identitet och sin lojalitet inom och med sin religiösa tro, och inte med samhället eller staten?

Vad innebär det när man sätter större tilltro till profetsior, ett finare ord för röster i huvudet, än till sekulärt instiftade lagar. Vad innebär det när man kan tolerera snart sagt vilka sociopatbeteenden som helst från en ”trosbroder”, just därför att det är en trosbroder. När människor som är statens yttersta ”line of defence” omfamnar en världsåskådning där kritiskt tänkande, tolerans ochdemokratiskt fritt tänkande är lika ovandligt som biffstek på veganmöten? En världsåskådning vars själva namn betyder ”underkastelse”.

Vad innebär det att ha poliser och därmed demokratins väktare, som omfamnar en livsåskådning med instutionaliserad könsapartheid och antisemitism. Med sexualmoralisk paranoia och religiös apartheid?

Vad innebär det att ha poliser som tror att Mohamed flög till himlen och tillbaka på en häst med vingar, Som tror att Gud viskade i örat på honom att det var allright att gifta sig med den där 6 åringen. Att polisen framför dig tror att det finns gudomliga slaktinstruktioner från en kosmisk Alfa hane som hatar skinka och förhudar. Kan det få någon samhällelig konsekvens?

Vad innebär det att ha poliser vars ”verklighet” kryllar av Djinner och andra spöken och demoner? Poliser som omfamnar en världsåskådning som kräver respekt genom hot, inte genom förtjänst.

Om man kombinerar denna synnerligen långt drivna splittringspolitik med en journalistkår som unisont verkar omfamna tanken att journalisters jobb är att skapa, inte rapportera nyheter och att driva teser. En politik där den så hyllade multikulturalismen innebär att olika grupper har olika rättigheter och skyldigheter. Något som ur ettsåväl mänskligt som individuellt och demokratiskt perspektiv givetvis är fullständigt skandalöst. Tja! Go vänner. Då har vi ett formidabellt recept på total civilisationskolaps.

Från ”etablisemanget” hörs ofta;” Vi måste lära av historien”. Det är givetvis sant. Frågan är varför man inte gör det då? Eller ännu bättre. Lära av samtiden!
När de uttrycker detta så menar man underförstått att det börjar med Islamkritik, och slutar med massmord. I själva verket är det precis tvärt om!!
Det är som man försöker döva en slags kollektiv skuld över utrotningen av 7 miljoner judar, med ett absurt tillmötesgående av önskemål från människor vars enda önskan är att utrota ALLA judar.

Om jag sökte till polishögsskolan och vid intervjun gav uttryck för att jag är fullständigt fast övertygad om att regndropparna som trummar mot mitt fönsterbläck är en morsekod från yttre rymden. Då är risken stor att jag omedelbart skulle få betala priset för detta. Om jag däremot uppgav att jag är fullständigt fast övertygad om att det finns en Gud som vid sällsynta tillfällen låter diktera böcker för analfabetiska öken nomader. Inga problem, jag går troligen före i kön!

Jag tror att kommande generationer kommer att dömma oss väldigt hårt, för att vi så lättvindligt gav upp alla de fri och rättigheter tidigare generationer kämpat så hårt för att uppnå. fri och rättigheter vi skulle förvallta, inte offra på den religiösa toleransens heliga altare. Därför att paradoxen är: Tolerans mot intolerans skapar intolerans. Intolerans mot intolerans skapar tolerans. Och när det gäller intolerans så spelar Islam inte i korplaget. de spelar i Championsliege-

Tack för det allt sällsyntare fria ordet!”

.

DONNAS (beslöjade poliskvinnans) AGENDA 5

Religiös agenda 3

”Hon återkommer gång på gång att hon vill förändra vår syn på att få bära slöja…Hon vill visa sin religiösa tro !!!!! Verkar inte som hon vill bli polis av annan anledning än just detta. Ok att ta in aspiranter till polishögskolan som kan tala arabiska, kan vara en fördel, vi har ju en del problem i deras områden, men att ta in en kvinna som dessutom måste visa sin religiösa tro även under arbetstid och som POLIS!”

”Hon berättar själv öppet att hon sätter sharia (den 1400 år gamla araberlagen) före svensk lagstiftning.
”Men när jag var 17 år gick jag så mycket mer in i religionen. Jag ville
fullfölja allt och att ha slöja var det rätta för mig, säger Donna.””

”Personligen finner jag det något obehagligt med en polis som uttrycker
sin fundamentalistiska tankar på ett visuellt öppet sätt. Polis ska vara
i uniform, utan tokstollerier som religiösa symboler.
Sagor är för barn, uniform är för vuxna”

Kränkningsersättningsagenda 2

”Undrar hur länge hon stannar i yrket?. Detta är väl en ren provokation och test!. Anmälningsblanketten till DO ligger sannolikt redan ifylld och klar att skicka i fall att….”

”Hon kommer framledes att få ut ett kraftigt skadestånd för diskriminering på jobbet.”

.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 1
Mänskliga rättigheter 1
”Tycker inte att det här är lyder under ”mänskliga rättigheter”.”

.

MÅNGKULTUR 1
Mångkulturen 1
” Detta var väl ändå höjden av idioti för att vurma om mångkulturen!!!!!”

.

FILOSOFI 1
Filosofiska betraktelser 1
”Jag är övertygad om att den här planeten tjänar som avstjälpningsplats för dumhuvuden från en mer avancerad civilisation någonstans i rymden. Jag ser tecken på det varje dag!
För att manifestera denna min tro måste jag bära en skyllt med texten ”genetiskt rymd skrot” på bröstet, dvs över uniformen.”

_________________________________________________________________
nv4 met pit ptup

* rättelse

Korruption

3 december, 2011 4 kommentarer

Uppdaterad 9 december kl 07:13 länkar om UPP-skandalen i Göteborg
Mediakritik: ”Jag blev tvingad att ingå en uppgörelse med kriminella”
Deanne Rauscher spelar kriminella i händerna
– hotar offentliggöra påstådda sexbilder
– infiltrerade FlashBack

.

.

.
Redan för uppemot 10 år sedan tillskrevs samtliga partiledare med frågan om de inte var oroliga för att korruptionen skulle öka med ökad invandring från korrumperade länder. Det verkar tyvärr som om de därvid istället fick en mycket dålig idé.

Invandringen från korrumperade länder har tillåtits öka. Med denna invandring har naturligtvis följt en ökad kultur av mut-tänkande samt benägenhet till skattesmitning, svartjobb och bedrägeribrott.

Är inget konstigt med det.

Så det kunde politikerna självklart räkna ut på förhand.

Slutsatsen blir att de politiker som förespråkar ökad ”mångfald” – i betydelsen import av människor* från länder med andra traditioner av hederlighet än den svenska – måste ha haft ambitionen att öka korruptionen i det svenska samhället.

Politikernas smarta drag är att de lägger hela ansvaret på det svenska folket. Svenska folket är numera ”vita rasister”. Det är folkets fel att mångfaldstanken misslyckats. Makt & media har systematiskt ägnat sig åt att förfölja och förtrycka svenska folket. Istället för att acceptera, identifiera, debattera, analysera och åtgärda problemen. Bekvämt.

.

Mångfald

Varför är mångfaldsbegreppet så viktigt för majoriteten av alla partier? Se det i perspektivet av att politikerna själva tjänar på det. I något avseende. Eller alla. Fundera på det, ni tänkare.

.

Smittan

Naturligtvis måste politikerna även ha insett att befintliga svenskar skulle bli påverkade av de nya influenserna. Det har också yttrats av en politiker** i frågan om integration: det är inte bara invandrarna som ska anpassa sig till oss – vi måste anpassa oss till deras kulturer också.

Följden av det blir? Någon? Klassens geni?

På politikens område har Carema-skandalen varit en ögonöppnare*** för den korruptionskänsliga medborgaren. Glädjande nog har effekten blivit en öppning mot möjligheten av en minskning av den politiska korruptionen. Återstår alla de andra korruptionerna. Går det att återskapa en god moral? Eller är det kapitalet och nihilismen som ska råda – i samverkan med de nedåtriktade krafter som politikerna frivilligt inrättat?

.

Andra influenser

Nu skrevs detta inlägg endast med avseende på korruption. Andra traditioner av mindre bra slag har också flödat in. Med politikernas goda minne. Några av dessa är:

– kvinnoförtryck – inklusive ”heders”relaterade kulturyttringar och kvinnofridsbrott, trafficking

– mansförtryck – förringandet av män till att vara kvinnoförtryckare

– barnförtryck – barn tillåts inte i alla sammanhang utveckla sig till en självständig, fritänkande individ och utveckla sin fulla potential, religiös omskärelse, tvångsgifte

– fusktänkande – den lättaste och mest inkomstbringande vägens filosofi

– kunskapsförakt – se fusktänkande, tänk förfalskade betyg och felaktiga betygssättningar

– fundamentalism med åtföljande enklavisering och terrorism

– våldstendenser, gatuvåld, våld mot myndigheter-räddningstjänst-polis, politiskt våld, gruppmotsättningar, klan- och stamtänkande, maffiastrukturer

– människoförakt, elitism, nihilism, egocentrism, monetarism

– … etc etc etc (vi får återkomma till ovanstående)

samt

– solidaritetstankens slutliga fall – utom som idékoncept till mjölkkossa för parasiter.

.

För allt detta tycks merparten politiker vara både blinda och döva. Framförallt är det tyst. Kompakt tyst.

.

Resultatet

”Kriminalitets gränser är spårlöst försvunna i och med massinvandringen” skrev någon i en artikelkommentar. Rätt.

Nytillkomna får aldrig möjlighet att njuta frukterna av vårt tidigare hederliga, frihetliga, jämlika, jämställdhetssträvande land. För många. För fort. Därför kan de inte heller bidra till att upprätthålla och utveckla Sveriges goda egenskaper.

Gränserna för vad som är ok och inte ok att göra är istället på glid. Nedåt. En massiv omsvängning som egentligen utgör underlag för ändringar i våra grundlagar.

Sug på den ett tag.

Önskar vi detta?

Politiker framför gärna åsikter som att Sverige står för ett ”nytänkande” med flera begrepp med förledet ny-. Det handlar om den ”moderna människan” i det ”nya” Sverige.

När vi i realiteten är på väg mot en återgång till det gamla feodalsamhället. Eller en teokrati. Via en ytterst våldsam period, som ännu ej mer än börjat.

.

Straffet

Vi som inte vill ha de influenser som särskilt vissa politiker prackar på oss blir hårt straffade. Förutom diverse tillmälen så riskerar vi bli uteslutna från fackföreningar, få sparken från jobbet och bli förföljda av fascistgrupperingar och maffian om vi yttrar våra ”felaktiga” åsikter.

Fördelen är att det skapas en stark gemenskap på gräsrotsnivå ute i verkliga livet. Floskelfri.

Korruption ska till varje pris införas. Överallt. Samt de andra influenser som ovan räknats upp.

Sverige som hederlighetens, kunnighetens och solidaritetens högborg sjunker i glömska.

Det yttersta straffet är att tvingas leva i Sverige.

.

.

.

* Människor är naturligtvis – tycks inte vara självklart för alla – inbördes olika men har i vissa kulturer låg individualiseringsmöjlighet, därför lämnar vi detta detaljresonemang åt sidan. Problemet är att man inte heller när man kommer till Sverige får möjlighet att uppnå en högre frihetsgrad.

** Vi får återkomma med namnet vid tillfälle.

*** Vi får tacka DN:s journalister som gjort ett fantastiskt arbete. Journalistik när den är som bäst.

.
.
Följ pengarnas väg – om korruptionen i världen och om hur Glada vi ska vara att det är så Himla bra i Sverige – ja: jämförelsevis, alltså. Vi ligger bara 4:a på listan Transparency Index 2011, där 1 är bäst, av 182 länder.

Frågor som uppstår är:
– hur mäter man transparens?
– vem mäter? Jerzy Sarnecki? BRÅ? Polisen?
– hur mätbar är korruption i en korrumperad stat?
– är korruption alltid ekonomisk?
– är Transparency Index mutbart?

Transparency International – The Global Coalition Against Corruption
kanske kan ge svaren.

.
# Veckans drev: Mediakritik: ”Jag blev tvingad att ingå en uppgörelse med kriminella, Deanne Rauscher spelar kriminella i händerna, -infiltrerade FlashBack
Kunglig korruption?, Kunglig korruption, Kungen, dito

# Fiffelkultur: Göteborg, Greklands baksida
Extern revisor ska granska Upp-projektet dito dito-en konsekvens Politisk korruption? Carema Regeringen & anställningsformerna Rysk korruption Islamistisk korruption Ekonomisk/Näringslivets korruption Marknadens korruption Taxi-korruption Kommunal korruption Barnrelaterad korruption Sjukvårdskorruption Vårdcentralskorruption dito samma fenomen enligt LO-tidningen …och enligt Crime News Falukorv Telefonterror Giftskandal Gran-incident Gängsak EU-korruption Bygg-korruption Upphandlingskorruption: IT-expert hejdar Vinstkravskorruption i SOS-Alarm Hyresskandal? Resekommunal korruption ”Heders” dito dito dito dito dito dito Nej, barnaga är inte hedersvåld Glöm aldrig Pela och Fadime Vi måste ta hedersbrott mot män på större allvar Polisen kritiseras för okunskap om hedersbrott BRÅ-korruption

Kulturrelativismen dödar också
Beröringsskräcken
Tystad debatt skapar sd:s framgång
Dags att Reinfeldt tar sitt ansvar för balkongmorden
Risk att Mellanösternmännen uppmuntrar svenska patriarkatet
Varför har M en medeltidsprofet i Riksdagen?
C:s krav på ökad arbetskraftsinvandring ger dålig tillväxt
”Polsk riksdag” är ett rasistiskt uttryck

Religiösa friskolor strider mot grundlagen

Bolag tjänar stort på flyktingbarn

.
Politisk anti-korruption

Om att tillämpa Darura – eller överväga möjligheten av att flytta annorstädes

Handlingsplan: Så sätter vi stopp för balkongmorden

SKL startar nätverk mot korruption

Förargelseväckande beteende – om konsten att inte sitta stilla i båten

En bit på väg mot anti-korruptions-stimulerande utbildning
.

.

.
New World Order
.

Kategorier:Uncategorized Taggar:

Redovisa partikassan (m)!

30 november, 2011 2 kommentarer

.
Publicerad 16 november
Uppdaterad 20 december 2011 kl 09:08:

.
KU-anmälningen
av Morgan Johansson (s) ”Begäran om granskning av av justitieministerns uppgifter om partibidrag vid riksdagens frågestund.”
– Länk (nedan)

Ny vill Moderaterna lagstifta om partibidragen. Bravo M!

Justitieminister Beatrice Ask ljuger om partibidragen – stiftelsen Fria Media med tunga mediabolag bland annat skattefifflande mediakoncernen Herenco bidrar till (m):s partikassa. KU-anmäld av Morgan Johansson (s) i justitieutskottet.
(m):s Dolda bidrag från företag efter 1976 via extremt dyr annonsförsäljning i partitidning.(Se nedan)

.

logotyp

.

Aftonbladets ledarskribent framkastar idag en intresseväckande idé:

att de privata vårdbolagen har sponsrat (m)

Kopplingar mellan åtminstone två privata vårdbolag och (m) finns: med Carema via tidigare finansborgarrådet (m) i Stockholm Kristina Axén-Olin samt mellan vårdbolaget Attendo och Gustaf Douglas, ledamot av (m):s partistyrelse.  AB:s ledare: ”Henrik Borelius, VD för Attendo är bror till Maria Borelius, tidigare moderat minister. I Stockholm har moderaten Birgitta Holm gått direkt från kommunstyrelsen, som beställer vård, till en chefsbefattning på Carema. Och så vidare.”

Om så är fallet blir det högintressant att undersöka vilka andra bidragsgivare med koppling till förd politik som (m) kan uppvisa.

Hög tid att moderaterna öppet redovisar vilka som bidragit med pengar till partikassan!

. .

. .

Anne-Marie Pålsson: ”Det går att köpa sig hemlig makt över moderaterna” Anne-Marie Pålsson har gått ur moderaterna ”i protest mot partiets hårdnackade motstånd att lagstifta om insyn i partibidragen”.

M vägrar lagstifta om partibidrag M-ledning avvisar lag om insyn i partibidragen

Maria Abrahamsson, riksdagsledamot (m): ”Moderaterna måste sluta mörka i frågan om bidragen”

Moderat vill ha lag om partibidragen

Jämtin nobbar Arkelsten – kräver lagstiftning

Arkelstens pudel om öppna bidrag

Arkelsten: ”Vi vill nu ta vårt ansvar och redovisa partibidragen”. Form: frivillig överenskommelse, ej lag. Omfattning/Begränsning: privata bidragsgivare som givit mer än 20 000 kronor till (m). Föreslår även att partibidrag i form av oavlönat arbete ska offentliggöras – begränsat av valhemligheten. ”Våra regler för insamling har samtidigt varit tydliga: Vi tar inte emot donationer från företag eller juridiska personer.”

Ska man ta det påståendet med en nypa salt?

AB:s ledare avslöjar att Gustaf Douglas tidigare ägde vårdkoncernen Attendo. ”Inför valet 2006 drev Gustaf Douglas den så kallade Rosenbadsfonden som samlade in privata donationer till Moderaterna. Uppdraget i partistyrelsen fick han som tack för hjälpen.” ”Rosenbadsfonden och andra insamlingar var en av förutsättningarna för att ge Moderaterna resurser att vinna valet.” ”De senaste åren har närmare 90 miljoner kronor samlats in. Alltihop från hemliga bidragsgivare.” ”Under samma period har vårdkoncernen Carema gått från en vinst på under 100 miljoner till över 600 miljoner. Skattepengar som bolaget har fört över till skatteparadis.”

Skärpt kritik mot Sverige från Europarådets organ för korruptionsövervakning, Greco.

2010: Vad döljer Reinfeldt? .

Låt inte partierna fortsätta hemlighetsmakeriet Underteckna upprop om svensk lag om insyn i partibidragen på partibidrag.se, varur följande är hämtat: ”Sverige är tillsammans med San Marino, Malta och Schweiz de enda länderna i Europa som inte har reglerat i lag hur de politiska partiernas ska redovisas sin ekonomi. . Sedan 2004 finns ett detaljerat förslag från en statlig utredning (SOU 2004:22) som beskriver hur en lagreglering kan utformas. Lagen innebär att de politiska partierna ska redovisa alla bidrag från privatpersoner, företag, organisationer, föreningar, och sammanslutningar samt från stiftelser och fonder. Värdet av varje bidrag och namnet på givaren ska redovisas på belopp över 20 000 kronor. Om ett bidrag ges anonymt, och är det också för partiet ifråga, ska storleken på bidraget redovisas.” .

Bakgrund: se artikel under uppdatering Privatisering – ett kapitalt fiasko . .

Förslag till lagstiftning om öppen redovisning av partibidragen . .

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter, del 1 (pdf 1,1 MB)
Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter, del 2 (bilagor) (pdf 1,1 MB)

Inte heller Krist- och Sverigedemokraterna har godkänt lagstiftning om redovisning av partibidragen. Vilka skumma organisationer/personer stödjer DEM? 

Utred Primegate samt Carema och Moderaterna – hur nära står de varandra?

Bäddat för misstankar

Avregleringarna ställer nya krav på lagstiftningen
_____________________________________________________________

# Politiska beslut ska inte kunna köpas
”Det ska inte gå att köpa politiska beslut och erfarenheten från andra länder är att det är ett viktigt och ganska svårt område att lagstifta i och att man därför måste vara grannlaga och se till partiernas finansiering på ett bredare sätt.” skriver Peter Eriksson och Anders Wallner (mp).

Det gäller att täppa till alla kryphål som kan tänkas uppkomma. Ett par exempel:
– man ska inte kunna ”tvätta” pengarna genom att istället donera till en regionorganisation, enskild politiker eller en partifärgad – men på papperet fristående – organisation
– vi måste täppa till möjligheten att donera anonymt till partisympatiserande stiftelser och föreningar (ex ”Alliansens vänner”)

Viktigt är, att utforma lagen noggrant och med bredd.

Under valåret 2006 samlade Moderaterna in drygt 30 miljoner i donationer. ”Det är en åtta gånger större summa än övriga sex dåvarande riksdagspartiernas insamlingar tillsammans.”

”Det är djupt beklagligt att det därmed finns misstankar om att större donationer från företag eller privatpersoner innebär inflytande över politiken hos regeringens största parti.”

# M vill lagstifta om partibidragen
Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten tillkännager nu att partiet önskar lagstifta om partibidragen.
”Diskussionen om partiernas finansiering visar det stora engagemang som finns i frågor som rör demokrati, transparens och hur Sveriges politiska system är utformat. Starka folkrörelser och ett partistöd som huvudsakligen finansieras gemensamt har skapat ett i grunden trovärdigt och stabilt politiskt system” skriver Arkelsten.

”Centrala principer som valhemlighet, förenings- och åsiktsfrihet måste vara vägledande i arbetet med att utforma en lagstiftning. Integritetsperspektivet är också centralt. Lagstiftningen får inte resultera i att möjligheterna att fritt engagera sig i politiska frågor försämras. Vidare finns farhågor att en lagstiftning kan skapa höjda trösklar för etablering av nya partier. Men framför allt behövs ett regelverk som garanterar transparens och förtroende för det politiska systemet” fortsätter Arkelsten.

”Vi tar inte emot bidrag från företag eller organisationer.” menar Arkelsten, men då har partiet ännu inte förklarat sina partibidrag i form av högkostnadsannonser i partitidningen, ej heller bidrag från stiftelser med företags-/partianknytning.

Vidare måste frivillighet i partibidragsgivning från partianknutna organisationer (läs LO-(s)) och inkomster via spel (A-lotteriet) och dobbel diskuteras.
.
.
M svänger – vill ha lag om partibidrag
”Klockan 10 i morgon torsdag (1/12) träffas partisekreterarna från samtliga partier inklusive Sverigedemokratena för att diskutera frågan. ”
.
Statsvetare: grundlagsändring kan behövas
”och då krävs två beslut med val emellan” säger statsvetare.
.
Kommentar: snabb redovisning behövs från (m):s sida till följd av Carema-affärer, stiftelse-oklarheter och annonsöverpriser.
Möjlighet till övergångslagstiftning bör diskuteras. Snarast.

.
Jämtin välkomnar moderaternas vändning
.
# Beatrice Ask KU-anmäls av Morgan Johansson

KU-anmälningen

Justitieminister Beatrice Ask har vid en utfrågning i Riksdagen påstått att (m) inte tar emot partibidrag från juridiska personer sedan 1976.

Detta stämmer dock inte.

Morgan Johansson påpekar att förre partisekreteraren Per Schlingmann uppgivit att (m) tagit emot bidrag från stiftelsen Fria Media.

Stiftelsen Fria Media lät redan 2007 höra om sig som en penningstinn samling med kopplingar till många stora mediehus, bland annat koncernen Herenco som via dotterbolaget Hallpressen äger ett 10-tal tidningar i Jönköping med omnejd, bland andra Jönköpings-Posten och Smålands-Tidningen.

Att moderaternas Schlingmann uppgivit att (m) tar emot partibidrag framgår även av Resumés granskning.

Resumé skriver 2007: Hemlig mediefond kan ge (m) 81 miljoner
”Stiftelsen Fria Media är en väl dold maktfaktor som stödjer publicistisk verksamhet med hjärtat nära moderaterna. Dessutom ger man bidrag direkt till moderaterna.”

En pikant detalj: stiftelsen kräver motprestationer!

”Moderaternas partisekretare Per Schlingmann bekräftar att man tar emot bidrag från Fria Media. 2006 uppgick det 820 050 kronor.”

”Att man stödjer moderaterna synliggöras både av styrelsens sammansättning där flera tunga moderater har poster samt av paragraf 9 i stadgarna:
‘Om stiftelsen upplöses skall kvarvarande medel tillfalla moderata samlingspartiet i Jönköpings län. För att användas för samma ändamål som stiftelsen sökt fullfölja’.”

Mer om Herenco.
Journalisten 1998: Mörkläggningen fortsätter – Herenco tystar ner ännu en skatteaffär
”Herenco AB anklagas för att ha hjälpt sin vice VD att komma undan 100 000-tals kronor i skatt. Herenco AB, ett av landets största tidningsföretag, skriver inget om affären utan väljer återigen att lägga locket på.”

Herenco tystar all journalistik som granskar koncernen bland de tidningar Herenco äger (alltså ett 10-tal eller mer):
”Journalisterna på Herencotidningarna brukar inte våga kritisera ledningen men reportern Stephan Gullberg har fått nog av alla nedtystade affärer.
— Artiklar jag skrivit om Herenco har stoppats, berättar han.”
.
.
SR P1:s program Medierna försökte 2008 få en intervju med Herencos koncernchef, som dock vägrade. ”Denna makthavare leder ett tidningsimperium omfattande bland annat nio dagstidningar i Småland och Västgötland. Och hon vägrar att ställa upp för ett högst seriöst och mycket ambitiöst radioprogram om medier i public service. Det duger helt enkelt inte!” skriver Jörgen Huitfeldt, producent och programledare SR Ekot på Journalisten.se, och avslutar med orden:

”Kanske läge för steg två i din traineeutbildning hos Schibsted, Lovisa? Aftonbladet upplåter säkert en plats bredvid Jan Helin några månader.”
.
Medievärlden augusti 2011: Miljonsmäll för Herenco
”I flera omgångar har Herenco-koncernen, som bland annat äger Hallpressen, bråkat med Skatteverket om utdelningarna och kapitalvinsterna från Stavanger Aftenblad och VLT.”
Skatteverket köper inte Herencos argument:
”Därför kommer nu Herenco att tvingas skatta för kapitalvinster på över 200 miljoner kronor för taxeringsåren 2005 till 2009.”

Anders Borg: ”Häftigt att betala skatt”?
(m):s bidragsgivare tycker tydligen inte det.
.

# Dolda bidrag via annonsförsäljning till extrempriser
”Faktum är att Moderaterna senare än 1976 också tagit emot ett slags dolda partibidrag. Genom att köpa annonser i partitidningen Medborgaren till anmärkningsvärt mycket högre pris än det normala annonspriset förs pengar över till partiet. Företaget Caligraf är ett av dem. En tidigare styrelseledamot bekräftade också för Dagens Industri 2006 att annonserna varit ett förtäckt partistöd.” skriver nyheter24.se.
___________________________________________________________
.

Juholt rasande på Österberg för överenskommelse Sven-Erik Österberg (s), ledamot av konstitutionsutskottet, har bakom partiets rygg gått med på att föra samtal om partibidragen istället för att lagstifta om öppen redovisning. ”Inför tisdagens möte i Konstitutionsutskottet hade Socialdemokraterna nått en uppgörelse med alliansen om att inte stödja kravet på en lag. I stället ska man försöka nå en frivillig överenskommelse mellan riksdagspartierna.
Men S-styrelsen i riksdagen reagerade och sätter nu en deadline för samtalen.
– Vi går in i de här diskussionerna med krav på lagstiftning. Ser vi inget resultat före februaris utgång, så går vi tillbaka till utskottet och begär ett initiativ om lagstiftning, säger Socialdemokraternas företrädare i KU Sven-Erik Österberg till TT.”

Politisk (S)jälvmordsinstinkt ”Efter skandalerna i bland annat Carema och Attendo har frågan om partibidragen blivit het. […] Mitt i Carema-skandalen backar nu Socialdemokraterna från kravet på lagstiftning. Det är fel i sak men tajmingen är dessutom så otroligt dum att man häpnar.

Vad är det för politisk självmordsinstinkt som letat sig in i Socialdemokraternas högsta ledning?”

”Vi ger bort en straffspark” ”Björn Sundin, socialdemokratiskt kommunalråd i Örebro, riktar svidande kritik mot S-ledningen:

– Jag tycker inte det här är begåvat. Jag kan inte begripa varför man valt det här tillfället att krångla till den här frågan. Det är ju helt uppenbart att M och SD inte kommer berätta frivilligt, och då kommer det krävas lagstiftning.

– Det finns en massa frågetecken just nu: har Carema gett bidrag till Moderaterna till exempel? Väljarna måste veta att partierna driver frågor på grund av en åsikt. Finns misstankar om att företag kan köpa åsikter från partier förändrar det hela den demokratiska processen. Därför måste väljarna veta.”

SvT: S backar om partibidrag återgivet i DN.
Sven Österberg (s) är ledamot i Riksdagens konstitutionsutskott säger att ”– Vi har inte bytt fot i sakfrågan. Vi har kvar grundkravet på att vi ska ha en lagstiftning. Men det finns inget stöd för en sådan linje i utskottet och vi tycker att det är bättre att diskutera frågan med partierna.”

Ett något märkligt uttalande från (mp) i samband med detta: ”– Jag tycker att det är ytterst anmärkningsvärt om Socialdemokraterna för att få höjt partistöd väljer att släppa kravet på en lagstiftning som garanterar alla insyn i vilka som finansierar de politiska partierna, säger MP:s språkrör Gustav Fridolin.”

Skulle (s) avstå från lagstiftningskravet för att få höjt partistöd? Hur hänger det ihop? Någon som vet?

S vill diskutera partibidrag

Lena Sommestad (s) gästskriver i AB

____________________________________________________________

Som om inte detta vore nog. Nu är Moderaterna anklagade för plagiat, också. Man har helt enkelt ”i långa stycken” kopierat den äldrevårdspolitik som allianskamraten Kristdemokraterna tagit fram på socialdepartementet. Sedan har man publicerat den på debattplats i Dagens Nyheter med rubriken Trovärdigheten för hela vårdbranschen urholkas. Undertecknat Sofia Arkelsten (M), partisekreterare och Mats Gerdau (M), riksdagsledamot, leder Moderaternas arbetsgrupp för en politik för äldre. Tja. Vad säger man? Frågan om (m):s trovärdighet sitter som en limmad pratbubbla i var mans mun.

n.n ekn afs ost rb ef di n24 ex ab

Varför partier?

28 november, 2011 2 kommentarer

.
.
Hur mycket tid och energi lägger inte alla intressenter i partipolitiken ned på att nedgöra varandra och trissa upp sig själva? Hur mycket energi och tid tas därvid inte från de sakfrågor som kunde ha avhandlats?

Mänskligheten: hade den nått längre utan partier?

Självklart.

Forskningen – var hittar vi den i alla slagdängor och dagsfärske-huggsexor?

Har vi inte kommit längre?

Tyvärr tycks vi sedan 1960-70-talen ha tagit extremt många steg bakåt. Var är intellektet? Analysen? Alla förslag till lösningar på samhällsproblemen?

Idag kan vi inte ha en inert, politisk diskussion om frågor som faktiskt är viktiga. Istället sopar man av politiska skäl vissa problem under mattan.

Verkligheten tillåts inte existera.

Vissa problem får inte finnas.

Vilka?

Önskar att dagens DN-ledarskribent svarar på den frågan. Samt att han eller hon ger förslag på lösningar av de reella problem som Sverige upplever idag.

Tack.
.
.
Medialisering av politiken gröper ur
Tandlös DN tjurar över Avpixlats huggtänder

Kategorier:Uncategorized

Varför ”mångfald”?

27 november, 2011 2 kommentarer

Uppdaterat 2011-12-05 kl 04:12 med några kusingiftelänkar
ett mycket känsligt område, tydligen. Så känsligt att de berörda inte ens får veta om riskerna inför eventuellt äktenskap, troligen.
Länk till Axess-seminarium ”Bortom multikulti” från april

.

.

Allt detta tjat om mångfald. Vad ÄR mångfald? Olika etniska grupper i en förort? Eller avses BIOLOGISK mångfald? Håller mänskligheten på att dö ut? Är en jättelik naturkatastrof på gång så att vi måste säkra den genetiska fortlevnaden? Eller – vänta – kanske är hela jordklotet så INAVLAT så att vi nu genast måste para oss kors och tvärs för att arten inte ska fördummas eller ebba ut!

.

Men varför har inte Socialstyrelsen utfärdat parningsinstruktioner* ännu? Ska vi fatta detta själva? Men – vi är inte VANA att fatta saker själva. Please, upplys oss!

.
Trodde att vi redan hade mångfald i Sverige. Så många etniska och även biologiska människogrupper som finns här. Samt kulturella. Vad är problemet?

Varför denna HETS?

Tycker faktiskt att svenska folket har rätt att veta, Aftonbladet!

Även utan det för överlevnaden nödvändiga PLUS-abonnemanget som ingen vanlig arbetande har råd med. Fräckt av AB att dyrt sälja folkets rätt till överlevnad. Låt de fattiga dö, bara, tycker Aftonbladet – arbetarklassens ”vän”, fast bara om AB tjänar på det.

Det är väl inte så att vi via ökad korsning över etnicitetsgränserna ska försöka utplåna de genetiska misstag som uppstår när kusiner gifter sig med varandra – vilket är vanligare inom vissa grupper utifrån? Förr fick vi gifta oss med våra halvkusiner om vi gick till kungs först. Men barnen till föräldrar med nära släktband var ofta efterblivna. Och så gäller än idag. Gifter man sig med en kusin riskerar man att barnet inte är livsdugligt, att det får sjukdomar (dubbla gener i familjen eller mer), blir efterblivet och inte klarar skola och arbetsliv. Hur många sådana har vi i landet? Det får vi inte veta eftersom journalisternas stadgar säger att de inte får uppge sådant. Typ.

Men allt det där vet säkert Aftonbladet redan.

Är mångfalden till för att höja svenska folkets genomsnittliga IQ? Är detta alls möjligt? Vad säger Socialstyrelsen? För det är väl inte så att Socialstyrelsen och politikerna praktiskt taget TRÅLAR i extremt grumliga? Det har väl inte med den hemska isländska studien om neanderthalare att göra? Väl?!

Men det är ju ingen mångfald. Ska vi öka intaget av kusingiftebarn? Själva har vi ju slutat med kusingiften (hoppas vi) eftersom barnen inte blev helt friska. Ja, politikerna kanske inte vet vad de gör.

Med våra politiker får man vara beredd på lite av varje. Så låg kunskap som de flesta av dem har om de saker som de ska besluta om. Uppenbarligen.

Kanske politiker och Socialstyrelsen siktar på att få in så många Olika kvinno- och manssyner som möjligt? Så att vi aldrig behöver vara de vi egentligen är? Aldrig behöver vara oss själva?

Eller att vi infödingar och icke-kameldrivande folk ska få lära oss kommunicera med Juvel & Rubin? Vi som inte ens kan snacka med en vanlig KOSSA.

VI FÖRSTÅR INTE!

Var nu snäll och redovisa orsakerna till att vi ständigt måste återupprepa detta mantra: ”mångfald”, ”mångfald”, ”mångfald”.

Mer troligt vore, att vi i framtiden kommer att bli hungriga – ja, det är inte alls osannolikt med Alliansens politik – och då kommer att behöva ropa ”mat”, ”mat”, ”mat”!

Men – ”mångfald”?
.
.
OM nu Sverige för sin överlevnad kräver mångfald så tycker vi att införlivandet av etniciteter/biologiska dna-representationer/kulturgrupper verkligen ska rikta in sig på att ge så mycket mångfald som möjligt.

Eller HUR. Annars blir det ju ingen mångfald.

Många samma lika. I dagsläget så är det sorgligt många som kommer från ett och samma håll. Och sorgligt få som kommer från olika.

Och sorgligt är hur lika dessa många lika tänker.

Räknar vi i mångfaldsbegreppet in även skilda religioner och kulturer, så måste vi skärpa oss nu! Var är alla sjundedagsadventister? Alla buddhister? Hinduer har vi knappt sett röken av! Vi önskar också ökad invandring från Guinea Bissau och Australien. TACK! Eller Galapagosöarna.

.

Kolla på SCB.

Kontrollera vilka grupper vi har fått överskott av. Gör sedan rätt urval i en smal grupp för den svenska MÅNGFALDEN. Helst ur en grupp som inte redan finns i SCB:s register. Ta hit dem.

Vad gäller religion och politisk tillhörighet så är det förbjudet att undersöka. Men egen redovisning finns ofta från olika grupper. Scottish Jacobite Party kanske kan intresseras att komplettera vår politiska mångfald?

Kultur? Favoritglass? Ja, hur mäter man det – så här?. Hjälp.
.
Verkar som de där få iq:arna vi lyckats skrapa ihop drabbats av sysselsättningsproblem. Kanske bättre att vi inte har så många.

En liten, ”upplyst” toppgrupp med en stor okunnig massa under sig – det räcker väl!
.
Att ökad mångfald kan ge minskad ekonomisk tillväxt* tycks ingen i toppen ha fattat.
.
.
Till följd av en hög invandring – märklig invandringspolitik, underliga internationella avtal, politiskt/religiösa särintressen, oljeberoende – så har politikerna tvingats inta hållningen: mångfald är bra. Så mycket tid och energi ägnas åt denna debatt.
.
Lycka till, Sverige! Have a nice day.
.
.
PS: Hörru Aftonbladet. Tror inte att Håkan Juholt ensam klarar av att producera all denna mångfald. Han är ju bara EN. DS

.

.
Vi spanar vidare efter ett riktigt svar.
_________________________________________________
.
.
Bo Rothstein: När tilliten rämnar
.
Befintlig mångfald: Om problem med mångfald och vad man kan göra åt dem. (Utdrag)
.
”* Robert Putnam […] som nyligen publicerat en rapport där han visar att i lokalsamhällen i USA med stor etnisk mångfald är det sociala kapitalet klart mindre. Folk litar mindre på andra människor (även på de som tillhör deras egen etniska grupp!), de känner färre personer som de kan vända sig till när de behöver hjälp och de deltar mindre i allehanda frivilliga organisationer. Även andra forskare har visat att etnisk mångfald förefaller leda till mindre social tillit vilket i sin tur kan leda till mindre ekonomisk tillväxt.”

”Till en del kan detta förklaras med att korruption och andra likartade problem är högre i mera etniskt diversifierade samhällen. Detta gör det i sin tur svårt att ta in tillräckligt med skatt för att finansiera en tillräckligt bra offentlig förvaltning och jämlikhetsskapande sociala åtgärdsprogram. Mera etnisk mångfald går enligt denna forskning också hand i hand med svårigheter att skapa social solidaritet och en gemensam medborgaranda. Detta har just skapat vad Newton kallar ”det nya liberala dilemmat” (liberal skall här förstås i sin amerikanska tappning som ”allmänt vänster”).”

”Vi ser också i många länder i Europa en ökning av etniskt baserade konflikter ”

”Den amerikanske statsvetaren Eric Uslaner hävdar utifrån en uppsjö empiriska undersökningar att det inte är etnisk mångfald i sig som gör att den sociala tilliten minskar. Istället är det kombinationen av social och ekonomisk ojämlikhet och en särskild typ av bostadssegregation som är roten till problemet. Det sistnämnda handlar inte om bostadssegregation i allmänhet utan om det också etableras etniska bostadsområden, det vill säga sådana där en etnisk grupp helt dominerar.”

”De danska forskarna Peter Nannestad och Gert Tinggaard Svendsen har undersökt vad som händer med förtroendet hos personer i Danmark som invandrat från länder där den sociala tilliten är mycket låg (till exempel Pakistan, Turkiet och Somalia). Invandrarnas tillit till andra människor ökar avsevärt i förhållande till ursprungslandet efter en tid i Danmark och att en betydelsefull faktorn för detta är om de uppfattar att de har blivit rättvist behandlade av myndigheterna i Danmark. ”

Avgörande problemfaktorer:

1 stark inre grupplojalitet kan resultera i svårartade gruppkonflikter
.
2 när förtroendet mellan individer och grupper ”går sönder” så är det svårt att reparera
.
3 detta kan ha svårartade konsekvenser för det sociala kapitalet i ett samhälle och därmed för den sociala solidariteten. ”

Botemedlen tycks vara fyra
.
1 att undvika alla former av etnisk sammanhållen bostadssegregering. ”Chinatowns” och ”Little Indias” må vara pittoreska men de förefaller bidra starkt till social misstro mellan grupper. Av detta skäl finns det anledning att se mycket negativt på tendenserna till etnifiering av skolväsendet (inklusive förskoleväsendet) som verkar vara en oavsiktlig effekt av friskolereformen.
.
2 en ökad ekonomisk och social ojämlikhet [är] förmodligen negativ. Framförallt förefaller förekomsten av en etnisk definierad ”underklass” vara negativ för den sociala tilliten i samhället.
.
3 en stat med offentliga institutioner som uppfattas som rättfärdiga, opartiska, okorrumperade och kompetenta att möta människornas behov vara central för att skapa mellanmänsklig tillit i samhället. Helt enkelt: om man inte kan lita på läraren, läkaren, polisen och förskoleföreståndaren, vem i detta samhälle kan man då lita på?
.
4 Det finns slutligen anledning att se med viss skepsis mot alla former av ”positiv särbehandling” och till etniska grupper särskilt riktade offentliga åtgärdsprogram. Den grupp som programmen riktar sig mot utsätts för en svårhanterlig och ibland kränkande behovsprövning som lätt skapar misstänksamhet om att saker och ting gått korrekt till. För majoriteten kan sådana program skapa intryck av att principen om likabehandling inte gäller. Som andra välmenande avsteg från principerna om opartiskhet finns det risk att sådant underminerar förtroendet för de offentliga institutioner vilket i sin tur minskar möjligheterna att via generella offentliga insatser öka den sociala och ekonomiska jämlikheten. ”
.
__________________________________________________

Finns det någon i den politiska debatten som kan
styrka sina åsikter med forskningsresultat?

Har politiker tillgång till forskningsresultaten?
I så fall hur? Och: varför struntar de i dem?
__________________________________________________
.
Devrim Mavi i DagensArena
vet antingen inte om Putnams forskningsresultat eller så väljer hon att bortse från dem i sin inlaga ”Vänstern ger walk-over till Centern”, där hon hyllar Maud Olofsson.
Att Maud Olofsson valde att intet veta är ännu värre. Digga läget! Har vi en frivillig religiös enklavisering från en viss grupp så är det lättast att acceptera det. China towns är väl trevligt! Happyhour. Cirkus och serpentiner. Who cares? Skål!
.
Maud Olofsson är ett praktexempel på okunnig politiker.
Människor som dessa styr Sverige. Utan att ens bry sig om att sätta sig in i problematiken. Skrämmande.
.
Andreas Johansson Heinö
går i svaromål mot Devrim Mavi i en annan fråga: att göra det enklare att bli medborgare i Sverige.
”Sverige är det land i Europa som det redan nu är enklast att bli medborgare i. Det är också ett av de länder där skillnaden mellan medborgare och icke-medborgare är minst. Vilka problem menar Mavi att vi löser genom att göra det ännu enklare att bli medborgare?”
.
Integrationsbloggen
utlovar en ”Forskningsöversikt om mångfald” – men länken dit funkar inte. Kanske synd, med tanke på politikernas behov av kunskap! Hoppas verkligen att bortfallet av länken inte har att göra med att forskningsresultaten går stick i stäv med den förda politiken.*
# * Uppdatering: Turligt nog så förhöll det sig inte så. Nu är länken lagad, meddelar Integrationsbloggen. Länken visar sig gå till en skrift från Regionplanekontoret, Länsstyrelsen, Stockholms Läns Landsting och visar sig avse människors existens på arbetsplatser och inom organisationer: ”Vad vet vi?
En forskningsöversikt om mångfald i företag och organisationer
arbetsmaterial 2:2011” heter den. Jaha. Inte så spännande som vi hade trott, riktigt. Litteraturlistan är intressant.
.
Hur skapas mångfald? Hur mäter man mångfald? Den omtalade 500-åriga eken kanske var av avgörande betydelse för vår framtid. Inte alltid politik och mångfald går hand i hand.
.
Tidskriften Axess nr 5 2011: Identitetskrisen
”Tema: Den enfaldiga multikulturalismen. I debatten om multikulturalismen uppmanas det både till tolerans och ställs krav på anpassning. Begrepp som integration, assimelering och identitet används i ett ständigt pågående kulturkrig där kortsiktiga och populistiska argument firar triumfer. Gemensamt för debattdeltagarna är att de uppfattar människor som kollektiv, inte individer.”
.
Patricia Lorenzoni
angriper Axess temanummer i skriftställningen ”Enfald om mångfald” och menar att ”Axess mångkulturnummer är del av en europeisk trend. Stora delar av borgerligheten rör sig från socialliberalism mot en allt mer auktoritär ‘liberalism med muskler’, för att använda David Camerons uttryck. ”

# Bortom multikulti – Axess teve-seminarium i 4 delar

Manifestation för mångfald i Karlstad

Vad är biodiversitet?
.
Kulturell mångfald och invandring

Migrationsinfo
.
Mångfald i arbetsmiljön
.
”Hur svenska organisationer definierar ‘mångfald’ varierar
.
Svenska mått – om konsten att mäta mångfald
.
Ett nyckeltal för organisatorisk mångfald
.
Otrohet och religiös tro är tecken på lägre IQ enligt forskare inom evolutionsforskning
Den engelske evolutionsforskarens Satoshi Kanazawas arbeten har delvis varit så kontroversiella att han uteslutits från att skriva för Psychology Today. Ja – vad ska man tro. Seriös forskning? Att han har sin huvudsakliga utkomst som docent på London School of Economics kan vara en tankeställare. Ekonomi – evolution? Ja, kanske.
Vi tar upp det här för att visa på att man kan hitta intressanta uppgifter men om forskningsresultat anses oseriösa så blir de snabbt blir kritiserade av resten av forskarvärlden: Satoshi Kanazawa Does Not Speak for All of Evolutionary Psychology. Samtidigt finns ofta politisk styrning. Så det gäller att se upp.

”Man ska inte tro allt man läser” – som Buddisterna säger. Glöm inte det!
.
*Något föråldrad och inte helt seriös parningskampanj från Folkpartiet?.
.

Är Sverigedemokraterna dumma?

27 november, 2011 40 kommentarer

.
Uppdaterad 2011-11-29
.

Kan någon komma på en bra anledning till att Sverigedemokraterna frivilligt skulle utsätta sig själva för mera kritik från etablissemanget än vad de redan har?

Varför skulle Sverigedemokraterna på sina landsdagar plötsligt komma på idén att partiet ska kräva att man inför  ”apartheid” i Sverige? Nytt och revolutionerande? Eller enbart fabricerat.

Verkar inte det snarast osannolikt?

Jo, självklart.

.

Aftonbladet ”rapporterar”

från Sverigedemokraternas landsdagar ”SD vill dela in Sveriges befolkning i tre grupper”. ”Vilken grupp du tillhör beror på hur svensk du är. – Det är ett apartheidliknande tänkande, säger Mats Lindberg, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet.”

Så vem är Mats Lindberg?

Mats Lindberg vill avskaffa monarkin. Ok. Därvid när han en dröm om att Sverige ska bli en spjutspets i EU. ”Sverige: landet utan statschef”. Jaha? Är detta ett exempel på svenskt nytänkande? I sådana fall kan vi lika gärna lägga oss ner och sova på saken.

Mats Lindberg har utöver detta publicerat en skrivelse benämnd ”Sverigedemokraterna – en nationalsocialism för vår tid?”

Turligt nog för professorn så har han angivit rubriken med ett frågetecken efteråt, annars hade kanske synpunkter framförts på lämpligheten i hans professur. Även om den bara äger giltighet lokalt i Örebro. En anti-Sverigedemokrat. Alltså ingen opartisk bedömare. Som dessutom i princip beskyllt SD för att vara nazister.

För Aftonbladet duger detta gott.

.

OM SD skulle vara ”nazister” – är det inte underligt att Sverigedemokraterna är det enda parti i Sverige som öppet tar ställning för Israel?

Vad anser professor Lindberg, verksam vid Örebro universitet och självutnämnd expert på området?

Uppenbarligen är inte Mats Lindberg objektiv. Därför kan man inte ta hans professorstitel på allvar. Möjligen har han köpt sina meriter på internet (det kan man, faktiskt). Sorry, Örebro.

Om någon undrar varför tilltron till svensk forskning minskar, så kan ni ju granska just sådana här fall av missbruk. Att tycka till i forskningens namn. Fult.

.

Vad är nationalsocialism?

Wikipedia: ”Nazism, förkortning för nationalsocialism (tyska Nationalsozialismus), är en ideologi som i grunden har föreställningen om att folket, nationen, har ett högre värde i förhållande till den enskilde. Uppfattningen av folket vilar på rastanken, vilket innebär att främmande raselement avvisas, särskilt sådana av icke ariskt (i praktiken oftast judiskt) ursprung.”

Har mycket svårt att tro att Sverigedemokraterna är nationalsocialister. Men professor Lindberg är av annan åsikt.

Kanske anser Lindberg att islamkritik är ”rasism”?

Det säger mer om Lindberg än vad det gör om Sverigedemokraterna. I så fall är Lindberg antingen köpt eller helt okunnig.

.

Vad är apartheid?

Wikipedia: ”Apartheid (av afrikaans för avskildhet, åtskillnad) är en benämning på både den rasåtskillnadspolitik och det samhällssystem som rådde i Sydafrika från 1948 till 1994. Under apartheid tillämpades ‘separat utveckling’, vilket var en politik som gick ut på segregation mellan vita och svarta. Segregationen sträckte sig allt ifrån parkeringsplatser och parkbänkar till arbetsplatser och sjukhus. Stora skyltar angav vilken ras ett visst område var avsett för. Den som bröt emot segregationslagarna kunde få hårda straff, oavsett ras. ”

Nyhetsmixern skulle bli mycket förvånad om Sverigedemokraterna skulle vilja införa ett apartheidsystem.

Sverigedemokraternas klassificeringssystem

Vi vet inte vilken avsikt Sverigedemokraterna har med sin 3-delade uppdelning av människor efter integrationsgrad i Sverige, men antar att det ska tjäna till att förbättra integrationen i första hand. Det står klart att Sverigedemokraternas – eller annat – klassifikationssystem behövs om vi vill genomföra integration. Då måste vi analysera vari integrationsproblemen består. För att kunna göra det måste vi ha mätbara parametrar.

Största problemet står de islamistiska intressenterna för: de vill inte ha demokrati, de vill inte ha jämställdhet osv. Islamisterna vill införa islamistisk teokrati. Vad gör vi åt det?

Aftonbladets och Jan Helins apartheid

”Det liknar apartheid” Kommentar: vill bara påminna om att Aftonbladets Jan Helin inte såg några som helst problem med apartheid. Tvärtom ansåg han att ”det är fullt naturligt”. Något för dem som skrivit under på att ”Gilla Olika”.

Integration

Problemet med svensk invandring är att det finns en grupp som inte vill ingå i det svenska samhället. De tillämpar könsapartheid och kvinnoförtryck. De är antidemokrater. De är teokrater (= vill ha en religionsstyrd stat). De hatar västlig kultur. De är rasister och hatar judar. Deras agenda är expansion. Deras namn är: islamister. På många håll i världen är de representerade av Muslimska Brödraskapet – i många fall under många olika täckmantels-organisationer i samma land.

Säg en vettig anledning att välkomna människor hit som hatar oss och vår kultur!

Säg en vettig anledning att välkomna grupper som motarbetar oss och vår frihet. Välkommen till kommentarsfältet! Dessvärre stödjer ”vänstern”, Palestinagrupperna med flera deras agenda.

.
.
SD: Vi tydliggör och fördjupar vår ideologiska bas Sverigedemokraterna tycks vara på väg att med bredd utvecklas till ett sådant parti som vi såg under tidigare år: ett parti där nationalismen, värnandet om vårt gemensamma land, ingick som en naturlig grund av politiken. Utifrån denna bas ska sedan Sverigedemokraternas egen profilering utgå.

Mats Lindberg Tycker till utan att komma med en endaste lösning på ett enda problem. Till vad nytta? Med vilken underbyggnad?
.
# Medias politiska granskning av sd är inte seriös

Författaren pekar på att mångfaldsförespråkare är besatta av tanken att människor från andra kulturer måste transporteras till Sverige och bosätta sig här för att kulturutbyte ska ske. Kulturutbyte har dock skett mellan olika kulturer sedan urminnes tider utan att sådana folkomflyttningar varit nödvändiga.

Visar på paradoxen att mångkulturalisten i sin strävan att cementera varje kultur i sitt ursprungsskick själv är rasist och befrämjar apartheid genom att förhindra människor att integrera sig i Sverige.

”Vill man finna rasistiskt tankegods idag, går man till de personer som kritiserar SD genom att hänvisa till ett mångkulturellt ideal. Vill man finna avhumanisering och demonisering av ett slag som mycket väl kan leda till lägren, går man till de “antirasister” som resonerar på samma sätt som Pim Fortuyns mördare, som motiverade mordet med att han ville försvara invandrare mot Fortuyns kritik. Och vill man finna en bedrövlig avsaknad av respekt för de hot den demokratiska processen i Sverige idag utsätts för, läser man valfri dagstidnings ledarsida.”
.
.

%d bloggare gillar detta: