Hem > Uncategorized > Falska profeter

Falska profeter


.

.

I Bibeln varnas på många ställen för falska profeter. Syftet är att lära människor att undvika att lyssna till och följa profeter som inte företräder Guds sanning. För gör man det så kan det gå riktigt illa.

Exakt vad som är Guds sanning – ”Herrens ord” – vet vi inte, men vi utgår från de 10 budorden (se under bilden, nedan).

Generellt skulle man kunna beskriva en falsk profet som vilken ond människa som helst, som utåt försöker framställa sig själv som god, uppfordrar människor att följa med på fel väg och sedan störtar dem i fördärvet.

Se även Bibeln online. Där kan du också söka på ord och meningar, exempelvis ”falska profeter”.

.

Av frukten ska ni känna trädet

Våra personliga älsklingsstrofer som beskriver hur man känner igen falska profeter: de bär dålig frukt. Dessa människor påstår sig vara Guds utsända på jorden. Men de är skadliga för mänskligheten och ger upphov till ondska.

Evangelium enligt Matteus, 7 Kapitlet 

Slutet av Jesu bergspredikan

15. Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i
fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.

16. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl
vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?

17. Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär
ond frukt.

18. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt
träd bära god frukt.

19. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i
elden.

20. Alltså skolen I känna dem av deras frukt. —

.

Dålig frukt är mera som ”Strange Fruit”, en sång – här med Billie Holiday – som skildrar KuKluxKlans illdåd, än som ett uppfriskande och livgivande äpple.

.

Är det någon som känner igen sig i den här beskrivningen?

Kusligt aktuell är denna text av Hesekiel som beskriver hur falska illasinnade ledare skönmålar verkligheten och leder folket vilse.

Hesekiel, 13 Kapitlet

Mot falska profeter och profetissor.

1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
2. Du människobarn, profetera mot Israels profeterande profeter;
säg till dem som profetera efter sina egna hjärtans ingivelser:
Hören HERRENS ord.
>Jer. 23,1 f. Hes. 14,9. 34,2.
3. Så säger Herren, HERREN: Ve eder, I dåraktiga profeter, som
följen eder egen ande och syner som I icke haven sett! —
>Jer. 14,14. 23,16, 21.
4. Lika rävar på öde platser äro dina profeter, Israel.
5. I haven icke trätt fram i gapet eller fört upp någon mur omkring
Israels hus, så att det har kunnat bestå i striden på HERRENS
dag.
>Ps. 106,23. Hes. 22,30.
6. Nej, deras syner voro falskhet och deras spådomar lögn, fastän
de sade »Så har HERREN sagt.» HERREN hade ju icke sänt dem, men
de hoppades att deras tal ändå skulle gå i fullbordan.
7. Ja, förvisso var det falska syner som I skådaden och lögnaktiga
spådomar som I uttaladen, fastän I saden: »Så har HERREN sagt.»
Jag hade ju icke talat något sådant.

8. Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom edert tal är falskhet
och edra syner äro lögn, se, därför skall jag komma över eder,
säger Herren, HERREN.
9. Och min hand skall drabba profeterna som skåda falska syner och
spå lögnaktiga spådomar. De skola icke få en plats i mitt folks
församling och skola icke bliva upptagna i förteckningen på
Israels hus, ej heller skola de få komma till Israels land; och
I skolen förnimma att jag är Herren, HERREN.
>Jes. 4,3.
10. Eftersom, ja, eftersom de förde mitt folk vilse, i det att de
sade: »Allt står väl till», och dock stod icke allt väl till,
och eftersom de, när folket bygger upp en mur, vitmena den,
>Jer. 6,14. 8,11. 23,17. Mik. 3,5.
11. därför må du säga till dessa vitmenare att den måste falla. Ett
slagregn skall komma — ja, I skolen fara ned, I hagelstenar,
och du skall bryta ned den, du stormvind!
12. Och när så väggen faller, då skall man förvisso säga till eder:
»Var är nu vitmeningen som I ströken på?»
13. Därför säger Herren, HERREN så; Jag skall i min förtörnelse låta
en stormvind bryta lös, ett slagregn skall komma genom min
vrede, och hagelstenar genom min förtörnelse, så att det bliver
en ände därpå.
14. Och jag skall förstöra väggen som I beströken med vitmening, jag
skall slå den till jorden, så att dess grundval bliver
blottad. Och när den faller, skolen I förgås därinne; och I
skolen förnimma att jag är HERREN.
15. Och jag skall uttömma min förtörnelse på väggen och på dem som
hava bestrukit den med vitmening; och så skall jag säga till
eder: Det är ute med väggen, det är ute med dess vitmenare,
16. med Israels profeter, som profeterade om Jerusalem och skådade
syner, det till behag, om att allt stod väl till, och dock stod
icke allt väl till, säger Herren, HERREN.

17. Och du, människobarn, vänd ditt ansikte mot dina landsmaninnor
som profetera efter sina egna hjärtans ingivelser; profetera mot
dem
18. och säg: Så säger Herren, HERREN: Ve eder som syn bindlar till
alla handleder och gören slöjor till alla huvuden, både ungas
och gamlas, för att så fånga själar! Skullen I få fånga själar
bland mitt folk och döma somliga själar till liv, eder till
vinning,
19. I som för några nävar korn och några bitar bröd ohelgen mig hos
mitt folk, därmed att I dömen till döden själar som icke skola
dö, och dömen till liv själar som icke skola leva, i det att I
ljugen för mitt folk, som gärna hör lögn?
>Ords. 17,15.
20. Nej, och därför säger Herren, HERREN så: Se, jag skall väl nå
edra bindlar, i vilka I fången själarna såsom fåglar, och skall
slita dem från edra armar; och jag skall giva själarna fria, de
själar som I haven fångat såsom fåglar.
21. Och jag skall slita sönder edra slöjor och rädda mitt folk ur
eder hand, och de skola icke mer vara ett byte i eder hand; och
I skolen förnimma att jag är HERREN.
22. Eftersom I genom lögnaktigt tal haven gjort den rättfärdige
försagd i hjärtat, honom som jag ingalunda ville plåga, men
däremot haven styrkt den ogudaktiges mod, så att han icke vänder
om från sin onda väg och räddar sitt liv,
23. därför skolen I icke få fortsätta att skåda falska syner och att
öva spådom; utan jag skall rädda mitt folk ur eder hand, och I
skolen förnimma att jag är HERREN.

____________________________________________________________________

Tio Guds Bud

Andra Mosebok (Exodus), 20 Kapitlet

De tio budorden. Folkets förfäran.
Lagen om altaret.

1. Och Gud talade alla dessa ord och sade:
2. Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur
träldomshuset.
>5 Mos. 5,6 f. Ps. 81,10 f.
3. Du skall inga andra gudar hava jämte mig.
4. Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig
av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på
jorden, eller av det som är i vattnet under jorden.
>3 Mos. 26,1. 5 Mos. 4,15 f. 27,15 f.
5. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag,
HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas
missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led,
när man hatar mig,
>Mos. 34,7,14. 3 Mos. 26,39 f. 4 Mos. 14,18. 5 Mos. 24,16.
>Jer. 31,29 f. Hes. 18,19 f.
6. men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina
bud.
>5 Mos. 5,9 f. 7,9 f. Ps. 1O3,17 f. 105,8. Jer. 32,18.
7. Du skall icke missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall
icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn.
>3 Mos. 19,12. 24,16. Matt. 5,33 f.
8. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.
>2 Mos. 23,12. 31,13 f. 34,21. 35,2 f. Jer. 17,21 f. Hes. 20,12.
9. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor;
10. men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du
ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej
heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej
heller främlingen som är hos dig inom dina portar.
11. Ty på sex dagar gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och
allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har
HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.
>1 Mos. 2,2 f.
12. Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det
land som HERREN, din Gud, vill giva dig.
>Syr. 3,1 f. Matt. 15,4. Mark. 7,10 f. Ef. 6,2 f.
13. Du skall icke dräpa.
>Matt. 5,21 f.
14. Du skall icke begå äktenskapsbrott.
>3 Mos. 20,10 f. Matt. 5,27 f. 19,9. Hebr. 13,4.
15. Du skall icke stjäla.
>Ef. 4,28.
16. Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
>Ords. 19,5.
17. Du skall icke hava begärelse till din nästas hus. Du skall icke
hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans
tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller
hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.
>Rom. 7,7. 13,9.

18. Och allt folket förnam dundret och eldslågorna och basunljudet
och röken från berget; och när folket förnam detta, bävade de
och höllo sig på avstånd.
>Hebr. 12,18 f.

____________________________________________________________________

Jeremia 23 kapitlet

Löfte om goda herdar och om »en rättfärdig telning» av Davids ätt

(Om Jesus – en passus)
5. Se, dagar skola komma, säger HERREN,
då jag skall låta en rättfärdig telning
uppstå åt David.
Han skall regera såsom konung och hava framgång,
och han skall skaffa rätt
och rättfärdighet på jorden.
>Jes. 11,1. 45,8. Jer. 33,15 f. Sak. 3,8. 6,12.
6. I hans dagar skall Juda varda frälst
och Israel bo i trygghet;
och detta skall vara det namn han skall få:
HERREN vår rättfärdighet.
>Sak. 14,11.

____________________________________________________________________

Flera ”falska profeter”

vi fann vid sökning i Bibeln online.
Många andra beskrivningar av dåliga profeter finns om man söker
enbart på ordet ”profeter” eller ”profet”.

Femte Mosebok (Deuteronomium), 18 Kapitlet Prästernas inkomster.Hednisk vidskepelse och falska profeter.

20. Men den profet som är så förmäten, att han i mitt namn talar vad
jag icke har bjudit honom tala, eller som talar i andra gudars
namn, den profeten skall dö.
21. Och om du säger vid dig själv: ‘Huru skola vi känna igen det som
icke är talat av HERREN?’,
22. så må du veta: när profeten talar i HERRENS namn, och det som
han har talat icke sker och icke inträffar, då är detta något
som HERREN icke har talat; i förmätenhet har då profeten talat
det; du skall icke frukta för honom.»

____________________________________________________________________

Jeremia, 23 Kapitlet
Ve över otrogna herdar.
Löfte om goda herdar och om »en rättfärdig telning» av Davids ätt.
Falska profeters dom.

9. Om profeterna.

Mitt hjärta vill brista i mitt bröst,
alla ben i min kropp äro vanmäktiga.
Jag är såsom en drucken man,
en man överväldigad av vin,
inför HERREN och inför hans heliga ord.
10. Ty landet är fullt av äktenskapsbrytare,
under förbannelse ligger landet sörjande,
och betesmarkerna i öknen äro förtorkade;
man hastar till vad ont är
och har sin styrka i orättrådighet.
>Jes. 24,6. Jer. 12,4.
11. Ty både profeter och präster äro gudlösa;
ända inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger HERREN.
12. Därför skall deras väg bliva för dem
såsom en slipprig stig i mörkret,
de skola på den stöta emot och falla.
Ty jag vill låta olycka drabba dem,
när deras hemsökelses är kommer, säger HERREN.
>Ps. 35,6.
13. Väl såg jag ock hos Samarias profeter
vad förvänt var;
de profeterade i Baals namn
och förde mitt folk Israel vilse.
14. Men hos Jerusalems profeter
har jag sett de gruvligaste ting:
de leva i äktenskapsbrott och fara med lögn;
de styrka modet hos dem som göra ont,
så att ingen vill omvända sig från sin ondska.
De äro alla för mig såsom Sodom, och stadens invånare såsom
Gomorras.
>1 Mos. 13,13. 5 Mos. 32,32. Jes 1,10. Hes. 13,22. 16,48.

15. Därför säger HERREN Sebaot så om profeterna:

Se, jag skall giva dem malört att äta
och gift att dricka,
ty från profeterna i Jerusalem
har gudlöshet gått ut över hela landet.
>Jer. 8,14 9,15.

16. Så säger HERREN Sebaot: Hören icke på de profeters ord, som
profetera för eder, ty de bedraga eder; sina egna hjärtans syner
tala de, icke vad som kommer från HERRENS mun.
>Jer. 14,14. Hes. 13,2 f. Matt. 7,15.
17. De säga alltjämt till dem som förakta mig: »HERREN har så talat:
Det skall gå eder väl.» Och till var och en som vandrar i sitt
hjärtas hårdhet säga de: »Ingen olycka skall komna över eder.»
>Jer. 6,14. 8,11. Hes. 13,10
18. Vilken av dem har då fått tillträde till HERRENS råd, så att han
kan förnimma och höra hans ord? Och vilken har aktat på hans
ord och lyssnat därtill?
>Job. 15,8. Jes. 40,13. Rom. 11,34. 1 Kor. 2,16.

19. Se, en stormvind från HERREN är här,
hans förtörnelse bryter fram,
en virvlande storm!
Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ned.
>Ps. 11,6. Jer. 30,23 f.
20. Och HERRENS vrede skall icke upphöra,
förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar;
i kommande dagar skolen I förvisso förnimma det.

21. Jag sände icke dessa profeter, utan själva lupo de åstad; jag
talade icke till dem, utan själva profeterade de.
>>Jer. 14,14 f. 27,15. 29,9.
22. Om de verkligen hade tillträde till mitt råd, så borde de
förkunna mina ord för mitt folk och förmå dem att vända om från
sin onda väg och sitt onda väsende.
23. Ar jag väl en Gud allenast på nära håll, säger HERREN, och icke
en Gud också i fjärran?
>Apg. 17,27 f.
24. Eller skulle någon kunna gömma sig på ett så lönnligt ställe att
jag icke skulle se honom? säger HERREN. Är jag icke den som
uppfyller himmel och jord? säger HERREN.
>1 Kon. 8,27. Ps. 139,8. Jer. 16,17. Am. 9,2 f.
25. Jag har hört vad profeterna säga, de som profetera lögn i mitt
namn; de säga: »Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm.»
26. Huru länge skall detta vara? Hava de något i sinnet, dessa
profeter som profetera lögn, och som äro profeter genom sina
egna hjärtans svek,
27. dessa som tänka att de genom sina drömmar; dem som de förtälja
för varandra, skola komma mitt folk att förgäta mitt namn,
likasom deras fäder glömde mitt namn för Baal?
>Dom. 3,7. 8,33.
28. Den profet som har haft en dröm, han må förtälja sin dröm; men
den som bar undfått mitt ord, han må tala mitt ord i
sanning. Vad har halmen att skaffa med säden? säger HERREN.
29. Är icke mitt ord såsom en eld, säger HERREN, och likt en hammare
som krossar sönder klippor?
>Vish.18,15 f. Hebr. 4,12.
30. Se, därför skall jag komma över profeterna, säger HERREN, dessa
som stjäla mina ord, den ene från den andre;
>5 Mos. 18,20.
31. ja, jag skall komma över profeterna, säger HERREN, dessa som
frambära sin egen tungas ord, men säga: »Så säger HERREN.»
32. Ja, jag skall komma över dem som profetera lögndrömmar, säger
HERREN, och som, när de förtälja dem, föra mitt folk vilse med
sina lögner och sin stortalighet, fastän jag icke har sänt dem
eller givit dem något uppdrag, och fastän de alls icke kunna
hjälpa detta folk, säger HERREN.
>Sef. 3,4.

33. Om nu detta folk eller en profet eller en präst gör dig denna
fråga: »Vad förkunnar HERRENS tunga?», så skall du säga till dem
vad som är den verkliga »tungan»[1], och att jag därför skall
kasta eder bort, säger HERREN.
34. Och den profet eller den präst eller den av folket, som säger
»HERRENS tunga», den mannen och hans hus skall jag hemsöka.
35. Nej, så skolen I fråga varandra och säga eder emellan: »Vad har
HERREN svarat?», eller: »Vad har HERREN talat?»
36. Men Om HERRENS »tunga» mån I icke mer orda; ty en tunga skall då
vars och ens eget ord bliva för honom, eftersom I förvänden den
levande Gudens, HERRENS Sebaots, vår Guds, ord.
37. Så skall du säga till profeten: »Vad har HERREN svarat dig?»,
eller: vad har HERREN talat?»
38. Men om I sägen »HERRENS tunga», då säger HERREN så: »Eftersom I
sägen detta ord ‘HERRENS tunga’, fastän jag har sänt bud till
eder och låtit säga: I skolen icke säga ‘HERRENS tunga’,
39. därför skall jag nu alldeles förgäta eder och kasta eder bort
ifrån mitt ansikte, med den stad som jag har givit åt eder och
edra fäder.
40. Och jag skall låta en evig smälek komma över eder, och en evig
blygd, som icke skall varda förgäten.»
>Jer. 20,11.

[1] Hebr. massá, vilket ord har den dubbla betydelsen »profetisk
utsaga» och »tung börda».

____________________________________________________________________

Jeremia, 29 Kapitlet
Brev från Jeremia till de fångna judarna i Babel.
Två falska profeter.
Straffdom över Semaja.

8. Ty så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Låten icke bedraga eder
av de profeter som äro bland eder, ej heller av edra spåman, och
akten icke på de drömmar som I drömmen.
>Jer. 27,9 f., 14 f.
9. Ty man profeterar lögn för eder i mitt namn; jag har icke sänt
dem, säger HERREN.
>Jer. 14,14. 23,21.

10. Ty så säger HERREN: Först när sjuttio år hava gått till ända i
Babel, skall jag se till eder och uppfylla på eder mitt
löftesord att föra eder tillbaka till denna plats.
>2 Krön. 36,21 f. Esr. 1,1. Jer. 25,12. 27,22. Dan. 9,2. Sak. 1,12.
11. Jag vet väl vilka tankar jag har för eder, säger HERREN,
nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva eder en
framtid och ett hopp.
>Ords. 23,18. 24,20.

____________________________________________________________________

Hesekiel, 13 Kapitlet Mot falska profeter och profetissor. (se överst)

____________________________________________________________________

Evangelium enligt Matteus, 7 Kapitlet Slutet av Jesu bergspredikan. (se överst)

____________________________________________________________________

Evangelium enligt Matteus, 24 Kapitlet
Jesus förutsäger Jerusalems förstöring och sin tillkommelse.

5. Ty många skola komma under mitt namn och säga: ‘Jag är Messias’
och skola förvilla många.
6. Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till,
att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men
därmed är ännu icke änden inne.
7. Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det
skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter
den andra;
8. men allt detta är allenast begynnelsen till ‘födslovåndorna'[1].
9. Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall
dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt
namns skull.
10. Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den
andre, och den ene skall hata den andre.
11. Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många.
12. Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de
flesta kallna.
13. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.
14. Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela
världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall
änden komma.

”Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.”

23. Om någon då säger till eder: ‘Se här är Messias’, eller: ‘Där är
han’, så tron det icke.
24. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå,
så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och
under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.
25. Jag har nu sagt eder det förut.
26. Därför, om man säger till eder: ‘Se, han är i öknen’, så gån
icke ditut, eller: ‘Se, han är inne i huset’, så tron det icke.
27. Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till
väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. —

____________________________________________________________________

Evangelium enligt Markus, 13 Kapitlet
Jesu förutsägelse om Jerusalems förstöring och om sin tillkommelse.

21. Och om någon då säger till eder: ‘Se här är Messias’, eller: ‘Se
där är han’, så tron det icke.
22. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå,
så ock falska profeter, och de skola göra tecken och under, för
att, om möjligt, förvilla de utvalda.
23. Men tagen I eder till vara. Jag har nu sagt eder allt förut.

24. Men på den tiden, efter den vedermödan, skall solen förmörkas
och månen upphöra att giva sitt sken,
25. och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och makterna[3] i
himmelen skola bäva.
26. Och då skall man få se ‘Människosonen komma i skyarna’ med stor
makt och härlighet.
27. Och han skall då sända ut sina änglar och församla sina utvalda
från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himmelens
ända.

____________________________________________________________________

Evangelium enligt Lukas, 6 Kapitlet
Jesus undervisar om sabbatsbudet,
botar en man som har en förvissnad hand,
förordnar tolv apostlar,
predikar för sina lärjungar och det församlade folket.

26. Ve eder, när alla människor tala väl om eder! På samma sätt
gjorde ju deras fader i fråga om de falska profeterna.

____________________________________________________________________

Petrus’ andra brev, 2 Kapitlet
Varning för falska lärare, med påminnelse om de straffdomar som i forna tider övergingo både änglar och människor.

1. Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl
bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på
smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över
sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka
den Herre som har köpt dem.
>5 Mos. 13,1 f. Matt. 24,11. Apg. 20,29 f. 1 Kor. 11,19.
>1 Tim. 4,1 f. 2 Tim. 3,1 f. 1 Joh. 2,22. 4,1. 2 Joh. v. 7.
>Judas v. 4 f., 18.
2. De skola få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras
skull skall sanningens väg bliva smädad.
>2 Tim. 4,3.
3. I sin girighet skola de ock med bedrägliga ord bereda sig
vinning av eder. Men sedan länge är deras dom i annalkande, den
dröjer icke, och deras fördärv sover icke.
>Rom. 16,18. 1 Tess. 2,5.

4. Ty Gud skonade ju icke de änglar som syndade, utan störtade dem
ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att
där förvaras till domen.
>1 Mos. 6,1 f. Upp. 20,2 f.

____________________________________________________________________

Johannes’ första brev, 4 Kapitlet
Uppmaning att pröva andarna,
att älska Gud och att älska bröderna.

1. Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna,
huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i
världen.
2. Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som
bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;
3. men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av
Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att
den skulle komma, och som redan nu är i världen.

.
d
d
dn

Annonser
Kategorier:Uncategorized Taggar:
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: