Hem > Uncategorized > Stoppa omskärelse av pojkar: upprop

Stoppa omskärelse av pojkar: upprop


Uppdaterad 8 december 2011 kl 04:14: Upprop, slutreplik (se nedan).

På vilka grunder är lagen om omskärelse tillkommen?

Vilka var intentionerna – och har dessa uppfyllts?

Vilken utvärdering har gjorts?

Allvarliga brister i förfarandena

(Nedan)

Upprop: Därför måste regeringen stoppa omskärelse av pojkar
Slutreplik 6/12: Tillåt omskärelse först i vuxen ålder
..

.

 

Elva debattörer och medicinska specialister har idag skrivit en uppmaning till regeringen att stoppa omskärelse av pojkar. Med hänvisning till Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Samt konsekvens i svensk lagstiftning.

Rätt till utförande av omskärelse av pojkar av religiösa skäl – inte av medicinska för barnens bästa – blev av någon anledning lagstadgat år 2001. I strid mot övrig lagstiftning som avser skydda barnen.

Nästa steg blev en förordning som avsåg tvinga medicinska inrättningar att utföra ingreppet år 2009.

Ingreppet och följderna av detta är att betrakta som barnmisshandel och ger bestående men. Bland annat har en dansk forskningsrapport nyligen presenterats som visar att omskurna män har sämre sexliv. Männen utvecklar ett lager hårt skinn på ollonet vilket ger svårigheter att uppnå orgasm och kan orsaka vaginal smärta hos kvinnliga partners (och motsvarande hos manliga får man anta) samt minska möjligheterna till orgasm också för henne.
.
.
Lagen strider mot Barnkonventionen
FN:s barnkonvention ingår som en av sju konventioner om de mänskliga rättigheterna. ”Barnkonventionens 54 artiklar säger att alla barn har samma rätt att få sina behov tillgodosedda var de än befinner sig på jorden. Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker.”

Barn är man intill dess man har fyllt 18 år, enligt Barnkonventionen.

Uppropsförfattarna har återkommit 6/12 med en slutreplik under rubriken
Tillåt omskärelse först i vuxen ålder
och menar där att svensk attityd till omskärelse strider mot Barnkonventionen: ”vill Sverige ta barns mänskliga rättigheter på allvar behöver synen på barnet som en rättighetsbärande individ stärkas och synliggöras på alla områden.”

Att ställa barnen i relation till hiv-rön har ingen relevans. Uppropets författare koncentrerar sig istället på barnets rätt.

”Att icke-medicinskt motiverade ingrepp på barn ska utföras inom vården, trots att barnkonventionen uttryckligen tar ställning mot att barn ska utsättas för opåkallade medicinska ingrepp och undersökningar – utan skyddas mot dessa – står därför i stark konflikt med att pojkar utsätts för dessa ingrepp”
.
Barnen har rätt till individuell frihet. Barnkonventionens artikel 13-15 anger att ”Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.” Därmed faller integrationsministerns argument att ”föräldrar har en rätt att uppfostra sina barn enligt den tro och tradition som de tillhör.”

”Det finns inga judiska, muslimska eller kristna barn. Det finns bara barn till judiska, muslimska eller kristna föräldrar.” skriver artikelförfattarna.

”Enligt barnkonventionen ska föräldrars ‘råd och ledning’ ske på ett sätt som inte är våldsamt eller förödmjukande. Att hålla fast ett skrikande barn och sedan skära av en del av hans könsorgan, vilket är vad som i praktiken sker i många länder, kan knappast anses som en rimlig ‘ledning’. Något ‘råd’ är det bevisligen inte eftersom möjligheten att tacka nej inte existerar.”

Barnen ska heller inte utnyttjas för att uppfylla föräldrarnas drömmar. ”Läkaren Omid Aghajari menar att omskärelsen symboliserar ‘drömmen om och bandet till det söndertrasade hemlandet’. Men en grupp människors behov av att känna tillhörighet till ett land eller en region kan inte få uttryckas med barns kroppar som verktyg. ”
.
Det är inte själva omskärelsen man kritiserar. Det är tidpunkten vid vilken den är tillåten att utföras ”För den individ som i vuxen ålder själv har sådana drömmar och vill manifestera dem genom omskärelse är det fritt fram.”

Riksdagen har dessutom beslutat att Barnkonventionen ska prägla allt beslutsfattande som rör barn och ungdomar. Barnets bästa ska komma i första hand vid alla slags åtgärder som rör barnet.” skriver BRIS på sin hemsida.

Avskaffa Lagen om omskärelse av pojkar och dess åtföljande förordning!

.

Organisationer i aktion mot omskärelse av pojkar

Följande organisationer tar avstånd från omskärelse av pojkar (skicka gärna in uppgifter): ,

Vårdförbundet vill stoppa omskärelse av barn enligt kongressbeslut september 2011.

LUF är med: Omskärelse av barn av religiösa eller kulturella skäl inkräktar på deras integritet och självbestämmande

Svenska läkaresällskapet tar avstånd från omskärelse på icke-medicinska grunder

Humanisterna

Nätverket SNOP inriktar sig på frågor om och vill stoppa manlig omskärelse. ____________________________________________________________

Fler organisationer bör ta beslutet att kräva stopp för omskärelse av barn! När får vi se Rädda Barnen, BRIS, Barnombudsmannen med flera organisationer som säger sig värna om barnens rätt ta ställning för ungarna? Åtminstone Rädda Barnen påstår sig ansluta till Barnkonventionen.
____________________________________________________________

Politiska initiativ

Motion 2011/12:So291 Förbud mot icke medicinsk omskärelse av pojkar Riksdagsmotion
Motion om omskärelse av pojkar till Södermanlands läns landsting ____________________________________________________________

STÖDUTTALANDEN och dito bloggar (några av dem bara)

Omskär Folkpartiet (Ullenhag-falangen)

Folkpartiet Sollentuna

Gotländsk läkare kräver stopp för omskärelse av pojkar

Pojkar har mindre rätt till sin egen kropp än vad hundar har

Lika rättigheter för pojkar och flickor!

Säg nej till omskärelse av pojkar

Även små pojkar förtjänar samhällets skydd

Våldets källor

_________________________________________________________

ÖVRIGT:
Västra Götalandregionens läkare säger nej till att utföra omskärelser på pojkar om det inte är medicinskt motiverat.
Finland åtalar för omskärelse
_________________________________________________________ .

.
HIV
# Anmärkning om HIV: många av de som propagerar för omskärelse av gossebarn gör det med hänvisning till att omskurna män löper lägre risk att få HIV.

1) Barn har inte sex

2) Vid/Efter sexdebut kan man använda kondom

3) Forskningsresultat finns som visar att manlig omskärelse tvärtemot kan öka risken för kvinnor att få HIV. Flertalet forskningsresultat är inriktade enbart på män och drar snabba slutsatser att mäns minskade HIV% automatiskt skulle medföra att även kvinnor drabbas i lägre grad, men så är alltså inte fallet. Male Circumcision Increases Risk for Females där man menar att omskärelse istället kan öka risken för HIV-smittespridning i samhället.
->Flertalet – om inte alla – undersökningar om HIV i relation till omskärelse är utförda i Afrika. Testet alla talar om har därvid gjorts på unga män 18-24 år där man låtit omskära en grupp för att senare jämföra resultaten med en icke omskuren grupp. Där återfinns också antagandet att HIV-smittan skulle minska även hos kvinnor. Antagandet bygger på att kvinnan inte har andra sexuella relationer än med sin partner. (Se nedan)*

4) De unga män som vill låta omskära sig skulle kunna få göra det. På egen bekostnad. När de blivit myndiga = fyllt 18 år. .

.

PSYKISK/EMOTIONELL SKADA
# En annan fråga som uppstår: hur inverkar den förlorade känsligheten på psyket? Tänkbart är att den förlorade orgasm-förmågan leder till frustration och aggressivitet. Kanske söker man sig andra ”upplevelser”. Vet inte om studier genomförts med denna frågeställning. .

Avsaknaden av forskning på omskärelsens negativa effekter kan till stor del förklaras av att USA, som i övrigt är en forskningsledande nation men där en stor del av den manliga befolkningen är omskuren, avstått från forskning på området omskärelse. Frågan är kontroversiell i USA och motståndet mot omskärelse är en växande folkrörelse.

Vad som står klart är följande: Omskärelsekulturer använder ingreppet medvetet för att ”härda pojkar” och göra dem mindre emotionellt känsliga .

Man skapar okänsliga pojkar. Som växer upp till okänsliga, aggressiva OCH frustrerade män.

Kommentar till berättelse om omskärelse:
”Varför nämns inte den höga våldtäktstatistiken hos just omskurna invandrare?

Att kriminologen Jerzy Zarnecki vägrar kritisera sin egna kulturs förträfflighet fastän alla vet att omskärelse för många fattiga leder till extrem sexuell frustration är egoistiskt.
40% av våldäktsmännen i detta land som anmäldes förrra året hade invandrarbakgrund där omskärelse var normen..

Om man börjar se helheten då kommer man se hur mycket skada omskärelse för med sig!

Dessa vinnande argument byggda på ren fakta borde vi som är emot omskärelse av barn påpeka,då kommer ingen mer att omskära sina pojkar.”
.

Krig kan tänkas få sin förklaring. Åtminstone vad gäller benägenhet, stridsberedskap och råhet.

Här återstår uppenbarligen mer att göra för forskningen.

.

LAGEN – FÖRARBETEN & BRISTANDE UPPFÖLJNING
# Omskärelse av pojkar – tänk om! Professor Yngve Hofvander om hur man tänkte inför införandet av lagen om omskärelse av pojkar – eller inte tänkte alls. Samt hur den planerade uppföljningen och utvärderingen har gått till – eller inte gått till. Omskärelse av pojkar i Afrika. Övriga resonemang kring problematiken.
.

SAMHÄLLSNYTTA – SAMHÄLLSSKADA
Med den information vi har angående omskärelse och dess bestående följdverkningar finns ingen som helst samhällsnytta med att utföra ingreppet.

Tvärtom medför lagen om omskärelse av pojkar dels att vi – mot bättre inriktning i övrigt – begår misshandelsbrott mot barn, dels att vi skapar en population av okänsliga, aggressiva och frustrerade män med allt vad det innebär av följdverkningar i form av skador på samhället och dess organisationer.
.

BERÄTTELSE
# Omskärelse av små pojkar är barbari
Eduardo Grutzky: ”Jag lämnade egentligen judendomen när jag förstod innebörden av morgonbönen, vars tredje välsignelse tackar gud ”för att du inte skapat mig till kvinna”.
—Men även efter mitt avsked till judendomen lät jag omskära två av mina pojkar. Jag gjorde det övertygad om att omskärelsen inlemmade mina barn i en mångtusenårig gemenskap, som jag ändå kände stolthet över.
—På ett djupare plan var jag övertygad om att jag inte skulle kunna identifiera mig helt och hållet med min avkomma om den inte ”präglades” på samma sätt som jag och alla mina farfäder.
>Grutzky kom därefter att omvärdera sitt beslut. Är nu av helt motsatt övertygelse:
—”Omskärelse av pojkar är en barbarisk handling som strider mot förnuft och moral. Även påstådda medicinska fördelar är otillräckliga för att acceptera en handling, som utförd på försvarslösa barn omvandlas till övergrepp.”

.

.

MAKTEN
#Integrationsministern var snabb att svara på debattinlägget – lite för snabb. Summariskt skisserar han upp sina orsaker till att inte stoppa omskärelse av pojkar i Sverige. Han skriver svepande: ”Ingreppet är inte särskilt omfattande och föräldrar har en rätt att uppfostra sina barn enligt den tro och tradition som de tillhör.” Ingreppet är inte särskilt omfattande. Men de kvarstående följderna då? Ullenhag har uppenbarligen inte bemödat sig att sätta sig in i fakta. Samt att andra religiösa och kulturella grupper med ledning av Alliansens policy kan hänvisa till detta yttrande och kräva sin särlagstiftning, de också – i strid mot människorätten. Ogenomtänkt, faktafattigt och inte alls vare sig barn- eller människovänligt. Barnen har här ingen rätt alls. På samma sätt som offer för hedersbrott inte heller har det. I Sverige är inte alla lika inför lagen. Särskilt barn och ungdom får inget alls stöd av samhället att frigöra sig från skadlig inverkan från sina föräldrar – i alla fall inte om dessa hänvisar till religion eller kultur. . Pinsamt, Ullenhag!
.
.
Några REFERENSER
Tidigare, mera fullständigt inlägg angående omskärelse av pojkar på denna blogg:

Kräv barnens rätt! som innehåller hänvisning till lagar samt en del medicinska resonemang liksom etiska människorättsliga, barnvänliga aspekter. . .

* Randomized, Controlled Intervention Trial of Male Circumcision for Reduction of HIV Infection Risk: The ANRS 1265 Trial

Mer kritik mot ovanstående undersökning: Circumcision for HIV Prevention: Failure to Fully Account for Behavioral Risk Compensation Känslan av att vara ”säker” för HIV-smitta när man är omskuren kan leda till ett ökat riskbeteende: ökat antal sexpartners, minskad kondomanvändning osv vilket i sin tur ökar smittspridningen. . .
____________________________________________________________

Annonser
 1. 20 november, 2011 kl. 22:34

  Förbjud könsstympning och anmäl föräldrar som stympar sönder sina barn.

  Om nya barn riskerar att få kroppsdelar avskurna av föräldrarna ska de sociala myndigheterna avväga omhändertagande av de fanatiskt religiösa barnstymparna.

  • Jan
   25 november, 2014 kl. 03:15

   Det är vi som är djuriska tydligen med förhud och allt!
   Det står ju så i deras Koran.
   Dessa barbarer ska ”kultivera” oss med skalpellens hjälp, såsom de fostrar sina nyfödda 😦
   Får dom inte onanera då våldtar dom våra döttrar istället 😦

 2. 21 november, 2011 kl. 04:24

  Håller med. Tyvärr har vi en lagstiftning som stödjer dessa ingrepp, trots att omskärelse är att jämställa med barnmisshandel.

  Lagen och förordningen om omskärelse av pojkar måste bort.

 3. peaceful parenting
  10 januari, 2012 kl. 09:18

  Rika omskurna som kriminologen Jerzy Zarnecky som alltid har tillgång till tjejer behöver ej våldta i sexuell frustration!
  Men vad händer fattiga omskurna som lider av obehaglig,smärtsam onani och inte kan ”komma” på annt sätt än vaginal penetrerin?
  de kan inte köpa horor ty det är dyrt och olagligt i sverige!
  I deras kultur existerar inte föräktenskapliga relationer!
  Dessutom förråas samlaget ytterligare om kondom används på en redan okänslig omskuren penis!
  Alla dessa sexuellt hysteriska,sjuka brott mot Pela,Fadime och Nansy Tawsan i Hjällbo 2011 begicks av förvirrade,omskurna förövare.
  Det finns inte ett land i världen där könstympning av tjejer sker utan att manlig omskärelse redan är normen!

 4. Rita
  4 juli, 2012 kl. 12:10

  vARFÖR PROPAGERAR JUDISKA LÄKARE I USA INTENSIVT FÖR GOSSARS OMSKÄRELSE??

 1. 19 november, 2011 kl. 06:19
 2. 26 november, 2011 kl. 06:13
 3. 20 december, 2011 kl. 08:09
 4. 20 december, 2011 kl. 08:09

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: