Hem > Uncategorized > Privatisering – ett kapitalt fiasko

Privatisering – ett kapitalt fiasko


.
Uppdateras fortlöpande, senast 25 februari 2012 kl 00:28

Forskning visar att vinstkrav försämrar och fördyrar vården

27 december 2011
Carema-gate bör vara slutet för vinst i vården
(detta DN-debattinlägg var det vi behövde men missade 29/11)

dessförinnan 19 december
Hej då, nyliberalismen

och innan dess 18 december
De äger vår välfärd
Pr-byråer ska inte lösa vårdskandaler

.
.

.

Privatisering – detta honnörsord för alla marknadstillbedjare – har blivit en överordnad faktor i det politiska samtalet. Ty med den ”inerta” marknadens hjälp slipper vi konfrontera verkligheten. Marknaden är den slutliga lösningen. Marknaden löser alla problem. Per automatik.

.

Att anhängarna av marknadsideologin samtidigt aktivt döljer kritik mot privatiseringens konsekvenser har bara ett fåtal tagit upp. Att vetenskapligheten drabbats likaså. Allt är tillåtet i privatiseringens namn.

.

Här föreligger ett systemfel.

.

När SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – presenterade sin rapport ”Privatiseringar i välfärden har inte ökat effektiviteten” så blev de genast attackerade från näringslivets sida – främst företrädda av ledarskribenterna på Svenska Dagbladet, famlande i blindo efter argument varav en till privatiseringparadigmets försvar hänvisade till forskningsresultat från IFAU – Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Men IFAU hanterar arbetsmarknadsfrågor och inte övergripande utvärderingar av den fria marknaden. Som en kommentator skrev: [SvD]”ger sken av att det skulle finnas ett samband mellan ökad effektivitet och ökad sysselsättning? Om något borde ökad effektivitet leda till färre sysselsatta eftersom samma antal anställda skulle kunna prestera lika mycket med mindre resurser.”

Tydligen bör IFAU bli föremål för en separat granskning.

§ SNS-rapporten kom bland annat fram till slutsatsen att
 ”Införandet av konkurrens, valfrihet och privatisering vilar i mycket begränsad utsträckning på empiriska studier, utan bör snarare betraktas som uttryck för teoretiskt och ideologiskt grundade förhoppningar”.

§ SNS-undersökningen kom också fram till att mängden insamlade data avseende privatiserade enheter var obefintlig. Eftersom SNS byggde sin utvärdering på befintliga data, så framstod deras egen rapport som undermålig. Kritiken som riktats mot SNS borde därför istället ha drabbat regeringen, som uppenbarligen inte dimensionerat för någon uppföljning & utvärdering. Avsiktligt? Eller bara okunnigt?

SNS-ledarens chef – VD för SNS – försökte tysta henne. Varpå hon valde att lämna sin tjänst, tillsammans med en annan ledande kraft på SNS. Kort därpå riktade sju ledamöter av SNS’s högsta beslutande organ mycket skarp kritik mot vd:ns agerande och SNS’ vd fick be om ursäkt. Ett par dagar senare kom styrelsen och vd:n ”överens” om att han skulle avgå.

Bemanningsföretagens branschorganisation Almega – med privatintressen och inte ofta särskilt höga önskemål om sina medlemsföretags seriositet, trots att dessa flitigt använder sig av sitt medlemskap i Almega för att garantera sin förträfflighet – hakar på i kritiken av den fria forskningen. Bemanningsföretagen torde stå för det högsta mörkertalet vad gäller kritik från sin uthyrda personal mot felaktigheter i diverse branscher – inklusive offentligheten såsom vård, skola och omsorg – eftersom deras arbetsgivare är vinstdrivande företag som inte vill stöta sig med uppdragsgivarna. De vill kort och gott gå med vinst. Så: vilken organisation har överinseende över och granskar Almega?

Att näringslivet via Svenska Dagbladet och Almega med flera attackerar den fria forskningen är ett illavarslande tecken. Samtidigt avslöjar detta marknadens intentioner.

.

Den fria marknaden vill inte bli granskad.

.

Privat företagande ska inrikta sig på att vara vinstdrivande. Annars är verksamheten att betrakta som suspekt. Så: vad kan man spara in på för att öka vinsten? Mer än handskar och empati?

Självklart strävar den fria marknaden efter personalneddragningar och andra kvalitetssänkande åtgärder. Man vill ju maximera vinsten. Know-how kan man glömma, utom vad gäller lurendrejeri. Så länge kunden inte ställer krav. Lägsta kvalitetskraven tör komma från vinstdrivna vård-/omsorgsbolag. Möjligen även skolor. Även miljöfarliga verksamheter kan ha önskemål om ”diskretion”. Kvalitetskrav och kritik från egen personal och i ännu högre grad bemanningsföretagens anställda som utför arbete åt privata uppdragsgivare tystas då ner.

Företagshemlighet ställs mot offentlighetsprincip.
Lojalitet, lönsamhetskrav och ”tystnadsplikt” mot anmälningsplikt och meddelarfrihet. För personal och inhyrda en omöjlig sits.

Dessutom landar våra skattepengar – som kunde ha använts till forskning, utveckling och förbättring av den offentliga sektorn – i privata riskkapitalisters fickor och förs över till utomsvenska skatteparadis. Alltså gynnar privatiseringen inte oss konsumenter.

.
Den stora fördelen med  samhällsägd offentlig sektor, forskning osv är att den låter sig granskas, styras och utvecklas.

.

VETENSKAPLIGHET

Om Maud Olofsson och hennes centerparti fått råda så hade kundnöjdhetsundersökningar fått ersätta all vetenskap. I god samklang med marknadsivrarnas önskemål. I vars kölvatten en hel räcka ”marknadsundersökare” av mindre seriös och mera penningsugen art har fått ett uppsving. Plus att makthavarna blivit klåfingriga vad gäller samhällsägd forskning, typ BRÅ – Brottsförebyggande rådet vars  forskning utsätts för allt starkare styrning och vars resultat friseras för allmänheten i den mån de alls lämnas ut. Följdaktligen har också allmänhetens tilltro till forskare minskat.

Lyckligtvis har vi fortfarande intellektuella i Sverige, som ställer krav på att en fri och oberoende forskning som förutsätter att vetenskaplig utgångspunkt ska upprätthållas. Se även länkar nedan.

”Därför behöver Sverige reformera sin forskning”
Att forskningen inom human- och samhällsvetenskaperna har fått stå tillbaka finns gott om tecken på i dagens kaotiska samhälle. Även om vi samhällsdetaljer inte lyckats utröna vad detta beror på. Oförmågan att ta itu med samhällsproblemen har snarast framstått som en handlingsförlamning hos en oduglig Regering.

Kortsynt politik
”De regeringar som ansvarat för forskningen under senare år tycks ha haft ett mycket litet ordförråd. Deras mantran är ”tillväxt” och ”innovation”. De största offren i denna nya nyttokult är humaniora och samhällsvetenskap. På dessa fält har politiken knappast innehållit en enda ny tanke på 20 år. Det är nu dags för en ”universitetsreform” som ser humanioras betydelse för miljön, förståelsen av ekonomiska kriser etc” skriver två forskare på avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH.

I dagarna cirkulerar ett öppet brev i forskarsamhället som kräver att inriktningen på ”samhällets stora utmaningar” i EU:s nya ramprogram Horizon 2020 måste omfatta humaniora och samhällsvetenskap. I Norge, som har en ny nationell humanistisk forskningsstrategi från 2008, inrättas det tioåriga SAMKUL-programmet som skall mobilisera humanistisk kunskap för att bidra till att lösa samhällsfrågor som miljö, hållbarhet, etniska spänningar och religiöst motiverat våld. Men i Sverige saknas en strategisk idé om humanioras samhällsuppdrag.”

”När vi i dag tillsammans med Institutet för framtidsstudier publicerar en ny rapport, ”Humanisterna och framtidssamhället”, pekar vi på forskningspolitikens långvariga försummelser i detta avseende.” ”I stället har vi sett humaniora krympa sig själva till en billig leverantör av ”färdigheter” som antas nyttiga inom mer lönsamma fakulteter.”

”Så här kan det inte förbli. I de omprövningar som förestår är humanistisk kunskap av kritisk betydelse. Det behövs humaniora för miljö och hållbarhet, för att förstå de ekonomiska kriserna, för att analysera katastrofer och sårbarhet, för att skapa insikter om ägandets och skuldernas historia och etik, för att ge oss redskap att förstå varför samhällen faller sönder medan välståndet ökar.”

”I alla tider och delar av världen har människor vänt sig till den reflexiva kraften i språken, historien och berättelserna för att ställa avgörande frågor om samhället.”

Universitetsutbildningen i humaniora är anslagsmässigt eftersatt:
”Det är dags att bryta upp från en politik som ensidigt vilar på en instrumentell likriktning av forskningens mål och drivkrafter.” Idag ger medelsfördelningen inom humanistisk och samhällsvetenskaplig undervisning varje student endast en bråkdel av den som tilldelas naturvetenskap och teknik.

”Det är tid för en ny ‘universitetsreform‘” som ”ser betydelsen av den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningens bidrag i långsiktiga satsningar på de stora frågor som angår alla.”

.

VÅRD

Ökad effektivitet skulle bli följden av privatiseringarna, lovade marknadsivrarna. Hur gick det?

De som tar sitt arbete på allvar har inom privatvården inte mycket att säga till om. Istället premieras lojalitet mot företaget. Försök att tillämpa Lex Sarah* tystas ned eller elimineras av överordnade inom den privata vårdgivare som har att tillse sin egen lönsamhet. Flera mindre seriösa privatläkare har visat sig utföra misslyckade ”skönhetsoperationer” som sedan landstingens plastikkirurger tvingas försöka rätta till.

Privata underleverantörer i sin tur, i egenskap av att vara  bemanningsföretag, ser till sin egen lönsamhet och har inget att vinna av  kontroverser som uppstår till följd av att bemanningspersonal framför kritik till bemanningsföretagets kunder (= privata eller kommunala/landstingsägda vårdgivare). Alltså lägger man locket på all rapportering om oegentligheter hos kunden. Att premiera tämligen nyutbildad, oerfaren personal är ur ett vinstperspektiv självklart. De kostar inte lika mycket som erfaren personal. Samt att de inte törs eller kan framföra kritik mot den vård som bedrivs av bemanningsföretagets kunder.

Privata vårdgivare drar ner på den medicinska kompetensen och anställer istället lågutbildad personal. Bonus går till de chefer som snålar mest. Medan vinsterna går till riskkapitaliser och förs över till skatteparadis utanför Sverige.

Samtidigt är de överordnade som anställs av de privata vårdbolagen inte de största organisatoriska snillena. Istället anställs de med lojalitetskrav. En stor del av den samlade offentlighetsanknutna organisatoriska och kunskapsorienterade expertisen har härvid eliminerats. Adminstrativ/ledande personal som sätter patienten/vårdtagaren i fokus platsar inte. Det gäller bara att hålla en snygg fasad och låtsas bry sig.

Privata läkarbolag i äldrevården tar över efter kommunal expertis, vilken har kvalitetskrav och bedriver vård enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Privata läkarbolag under jourtid svarar på telefon och överlåter åt tjänstgörande sjuksköterska att bedöma om patienten behöver tas in på sjukhus eller ej. Man besöker aldrig själv patienten. Om sjuksköterskan brister i erfarenhet, så blir patienten kvar på äldreboendet trots uppenbara behov av akutsjukvård. Exempel: Legevisitten.

Skärningspunkten mellan kommunala vårdinrättningar och privata läkarbolag ser underlig ut. Även om den kommunalt anställda chefen får in anmälningar så har den kommunalt anställda vårdpersonalen ofta sådana förmåner från de privata läkarbolagen att chefen inte törs/vill återrapportera till överordnad instans och därmed till politikerna.

Stadsdelsledningar som inte åtgärdar av personal påtalade missförhållanden är tydligen ett problem också. Istället anklagar ledningen personal för bristande lojalitet när de berättar offentligt om problemen. Plus att man ”avstår” från att bevilja dem tjänster trots deras goda insatser. Huvudsaken är tydligen att personalen håller tyst. Man kan fråga sig vilka fördelar dessa chefer har av ett sådant agerande. Har de också bonus?

För detta betalar kommunerna. Vilket innebär att man betalar privatbolagens vinster men inte patienternas vård. Det eventuella överskott som kunnat användas för att förbättra vården går nu helt till spillo. Socialbidrag till riskkapitalister. Väl använda skattepengar?

Lex Sarah* ställs mot Trolöshet mot huvudman. Men finns inte meddelarskyddet? Glöm det. Avvikelserapporter ska lämnas till din chef. Arbetar du åt en privat vårdgivare får du lära dig att hålla tand för tunga. Annars mister du jobbet.

Men: valfriheten då? Som patient kan du ju välja en vårdgivare som har god kvalitet?

Tja, hur utvärderar man som privatperson, icke insatt i sjukvårdsfrågor, vilken vårdinrättning som är bäst? Och när du blir gammal och gaggig – eller sjuk: har du alls någon bedömningsförmåga? Eller ork?

Noll koll. Ansvariga myndigheter utövar uppenbarligen en totalt ineffektiv tillsyn över de privata vårdgivarna. Politikerna står som fallna från himmelen. ”Fallet Carema visar att vi måste öka tillsynen” skriver en folkpartist Kommentar: varför har ni politiker inte haft kontroll över privatvården tidigare?! Är drömmen om den fria marknaden så stark att allt som är privatföretagande automatiskt antas vara välfungerande? Slött och avslöjande om politikernas brist på kompetens att politikerna inte har full pejl på privata vårdgivare! Något som vi skattebetalare naturligtvis utgått från att de hade. Varför annars alls acceptera privata vårdgivare? Skandal!

Nu har en bantningsexpert** från Carema tagit över ledningen över tvångsvård och sluten ungdomsvård under Statens institutionsstyrelse. Utnämningen bevisar att de styrande i regeringen inte har en aning om vad de gör. Åtminstone inte om Maria Larsson (kd) får sköta Barn- och Äldrefrågorna. Stackars ungar! Stackars åldringar!

Intressant koppling för övrigt mellan Äldrevårdsansvarig i regeringen och Carema. Med flera privata vårdbolag. Carema är inte ensamt. Attendo Care har också lik i bagaget.

Intressant brist på samband mellan Socialstyrelsens och Reinfeldts verklighetsuppfattningar: Socialstyrelsen har 150 tillsynsärenden bara mot Carema medan Reinfeldt ”tror att det rör sig om enskilda fall”

§ Aftonbladets ledarskribent framkastar 16/11 en intresseväckande idé: att de privata vårdbolagen har sponsrat (m). Kopplingar mellan vårdbolaget Carema och (m) finns via tidigare finansborgarrådet (m) i Stockholm Kristina Axén-Olin samt mellan vårdbolaget Attendo och Gustaf Douglas, ledamot av (m):s partistyrelse.

Om så är fallet blir det högintressant att undersöka vilka andra bidragsgivare med koppling till förd politik som (m) kan uppvisa.

Hög tid att moderaterna öppet redovisar vilka som bidragit med pengar till partikassan!

§ Naiva politiker har skapat problemen med samhällsbetald vanvård
skriver en energi- & miljösystemprofessor och pekar på 
tre möjliga vägar för politikerna att återta kommandot:

1) Återföra verksamheter i offentlig regi,

2) Begränsa kretsen av privata utförare till aktörer som kan bedömas sakna vinstintresse – vilket stärker civilsamhället,

3) Kraftigt höja kraven på kommersiella utförare, skärpa kontrollen och införa verkningsfulla böter eller viten – vilket totalt sett kan bli alldeles för kostsamt, tidsödande, omständligt med särskilda procedurer kring  upphandlingsförfaranden med mera.

Dags att tänka efter före och därefter välja rätt väg.

”Vi behöver en parlamentarisk kommission som med stöd av forskare vänder på alla stenar och belyser de möjliga handlingsalternativen.”

§ Forskning visar att vinstkrav försämrar och fördyrar vården
Systematisk genomgång av databaser visade inga som helst fördelar med privat vinstdrivna vårdverksamheter. Tvärtom: ” Ägarformen är avgörande för kvaliteten i vården” enligt en ny forskningsöversikt. ”Privata sjukhus med vinsktkrav har fler dödsfall och högre vårdkostnader jämfört med privata sjukhus utan vinstkrav.”

.
 .
SKOLA

.
Betygen i svenska skolor är högre än vad som motsvaras av kunskaperna. ”Betygsmedelvärdena i skolan har stigit – trots att elevernas kunskaper har sjunkit sedan början av 1990-talet.”

Rektorer utsätter lärare för otillbörlig påverkan vid betygsättning för att eleverna ska få högre betyg. Syftet är att locka till sig flera elever med vidhängande skolpeng. Lärarnas Riksförbund har genomfört en undersökning, bland 2000 lärare runt om i Sverige, som visar att en av fem lärare utsätts. 40% av dessa utgörs av systematisk påverkan. Även föräldrar kan vara påstridiga.

Påtryckningar är vanligare i kommuner med både kommunala skolor och friskolor. ”En tredjedel av de lärare som har blivit utsatta för påtryckningar har låtit det inverka på deras betygsättning. Störst inverkan har påtryckningar haft på gymnasielärare i konkurrensutsatta kommuner. Kampen om eleverna har med stor sannolikhet varit en bidragande faktor till den betygsinflation som vi har kunnat se sedan minst ett decennium tillbaka.”

”Det var de stora kommunaliserings-, valfrihets- och friskolereformerna från början av 1990-talet som skapade den marknad som i dag driver på betygsinflationen” menar ordförande i Lärarnas Riksförbund som förordar översyn av effekterna av dessa reformer och föreslår tydligare styrning via åtgärder som statligt huvudmannaskap, ökad andel centrala prov och gärna en Betygsombudsman, knuten till Skolinspektionen, som ska stötta lärarnas självständighet vid betygsättning. En skolans motsvarighet till Lex Maria är ytterligare ett förslag.

.
KÄRNKRAFT

Hur svenska makthavare har tillåtits lämna över makten över våra kärnkraftverk till (det privata) näringslivet överstiger all fattningsförmåga. Förutom att man vinstmaximerar genom att ställa av reaktorerna och därmed fördyra för svenska konsumenter – inklusive industrin, som drar ner och slutligen klappar ihop – så är de i och med sin vinstdrivande verksamhet inte att betrakta som ansvarstagande för de risker som kärnkraften innebär.

.

INFRASTRUKTUR

Vägar
Vägbyggen och annat av allmänt intresse överlåts nu för tiden ofta på privata entreprenörer. Så när vägbyggen står stilla i veckovis med overksamma grävmaskiner parkerade innanför vägrenen och med nästintill ofarbara milslånga vägsträckor med hål och avskalad mark: vem ansvarar? Vem betalar? Är det bara vi som använder vägarna som ska betala – via reparationskostnader för de förslitningsskador som uppkommer på våra fordon?

Järnvägar
Riskkapitalismens effekter hos järnvägen: anbudsförfarandet pressar ner priser i offerter vid upphandling. ”Medan kostnaderna för att administrera systemet växer över alla bräddar jagar konkurrerande aktiebolag positiva resultat i boksluten med hjälp av fuskjobb, kortsynt sparande, planerad underbemanning och brott mot regler och föreskrifter.”
Länk se Vanvård – av välfärden, nedan.

Följder av förfallet: ”Sedan banunderhållet blev konkurrensutsatt har sex människor dött i samband med arbete på spåren. I förlängningen väntar svåra kollisioner och urspårningar av det slag som följde med avregleringen av den brittiska järnvägen.”
.

APOTEK

Apoteksmarknaden ”överetablerad”, privat riskkapitalbolag drar ner på verksamheten: apotekskedjan Medstop planerar att krympa personalstyrkan med 70 personer.

Riskkapitalbolag i Apoteksbranschen, som Medstop och Hjärtat, ”‘blöder’ och lobbar nu för att få större statliga subventioner för att klara lönsamheten. (Sic!) Samtidigt slussar de tiotals miljoner kronor till ägarbolag på Jersey.”

Subventionerna, ”Handelsmarginalen skruvades upp rejält 2009 för att underlätta för nya aktörer att etablera sig på marknaden. Åtgärden höjde statens kostnader från 4 till 4,5 miljarder kronor. Men mycket talar nu för att en del av tillskottet på 500 miljoner kronor har slussats skattefritt ur landet.”

Apoteksmarknaden får sämre betyg efter omregleringen enligt två jämförande undersökningar som Konsumentverket lät genomföra före (april 2008) respektive efter (~juni 2011) densamma. Apotekskundernas sammantagna betyg på apoteksmarknaden har försämrats från 95% till 77%, där procenten anger positiva betyg. Större andel kunder uppger att de får vänta mer än 24 timmar på sin medicin. Informationsgivningen, apotekspersonalens kunnande och apotekslokalerna har försämrats tycker kunderna.

Konkurrensutsättning och privatisering har drivit upp försäljningen av receptfria läkemedel. Experter varnar för följderna av ett växande missbruk.” skriver en bloggande professor.

.

SLUTSATS

Att privatiseringen inte är till fördel för oss medborgare, förstår vi. Men vi är dock betalare.

Så: Vart går våra pengar?

Och: vilken myndighet granskar att våra skattepengar används så att det gynnar oss? För någon gör väl det? Den där utvärderingen vi behöver göra för att föra utvecklingen framåt!

.
# Carema-gate bör vara slutet för vinst i vården
”Det är inte vårdsektorn i allmänhet som behöver ifrågasättas, inte mångfalden eller alla de privata alternativen. Det är i vinstdrivna bolag som vanvården uppdagats.”

”Det handlar om aningslösa väljare, som röstat fram dessa lösningar. Det handlar om en del politikers marknadsfundamentalism och bristande kompetens i upphandling. Och det handlar om en kultur av girighet med bonus kopplad till snabba vinster som P G Gyllenhammar ser i hela näringslivet, och som har triumferat över etik och kvalitet.”

”I länder runtom oss gäller att offentligt finansierad välfärd ska drivas utan vinstsyfte eller att vinster återinvesteras i verksamheten. ”

”Man kan sakna en verklighetsbaserad analys: Vi bejakar privata alternativ, men hade fel som släppte in vinst i välfärden, vi ändrar oss!”

.

Alltså:
avsluta eran med privata vinstintressen inom den skattefinansierade välfärdssektorn.

Tillåt däremot privata alternativ i form av ideella stiftelser och kooperativ utan vinstintressen. Följ fortlöpande upp alla offentligt finansierade verksamheter liksom alla de verksamheter som omfattas av laganknutna regelverk.

.
# Hej då, nyliberalismen
Artikelförfattaren beskriver att han tror att den marknadsfixerade perioden är över och att pendeln nu slår tillbaka i riktning mot ett mänskligare – och klokare – samhälle.

Förutsatt att folk inte petar i sig för mycket lyckopiller som gör dem till ultraegoister kanske vi kan hoppas på att kunna vända utvecklingen i en mer human riktning, tycker Nyhetsmixern. Troligen är det just de 700 000 människor i Sverige som inte står ut med penningvärde istället för männniskovärde som behövt dessa piller. Något att satsa på.

Återinför skärpta regler för förskrivning av antidepressiva läkemedel.

 

Kanske får man bli Människa igen! 

.

En svensk bör dö så snart som möjligt

.

Bo Rothstein: Forskare har varnat för vinstdriven vård
Redan i början av 1990-talet gav SNS ut ”Den svåra konsten att privatisera” – en mycket omfattande analys av ett stort antal privatiseringsprojekt som skett under 1980-talet i USA.
Författaren, Harvardprofessorn John D. Donahue är ledande forskare inom privatisering i USA. Donahue kom fram till att när det gäller att hantera människor, såsom i vård och skola, bör man vara ”synnerligen återhållsam med att släppa in vinst- drivande företag eftersom det ligger i marknadslogikens natur att försöka skapa vinst genom att minska kostnaderna så mycket så möjligt”.

”Dessa forskningsresultat har i Sverige sedan de publicerades getts en stor spridning i böcker och artiklar. Det går således inte att hävda att man nu är överraskad av de problem som uppstått i vinstdrivande vårdföretag.”

”Valfrihet kan ha stora fördelar ur ett kvalitets- och integritetsperspektiv, men kan åstadkommas utan att man har några vinstdrivande företag. Dels kan man ha valfrihet mellan olika offentliga producenter. Dels kan man ha olika typer av privata organisationer som inte är vinstdrivande, till exempel ideella föreningar och stiftelser.”

Hundratals skattemiljarder omsätts utan granskning

All makt i dagens samhälle är samlad i näringslivet

# Pr-byråer ska inte lösa vårdskandaler
”Medborgarna måste kunna vara säkra på att det inte finns osunda kopplingar mellan de förtroendevalda och företag inom vården. Sten Nordin måste agera kring vårdskandaler istället för att låta vänner inom pr-branschen lyfta sitt partis image, skriver Karin Wanngård (S).”

1) Moderaterna i Stockholms stadshus.
2) Vårdbolaget Carema.
3) PR-bolaget Kreab som fått städa upp i vårdskandalen utan att därmed på något märkbart sätt ha bidragit till vanvårdens höjda kvalitet utan snarare till att förbättra moderaternas (och möjligen Caremas) anseende.

Alla dessa tre aktörer har finansierats av Stockholms skattebetalare.

Privatiseringar i välfärden har inte ökat effektiviteten

Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? SNS förlag. ”Studien går igenom samtliga stora välfärdsområden: förskolan, skolan, individ- och familjeomsorgen, hälso- och sjukvården, arbetsmarknadspolitiken samt omsorgen om äldre och funktionshindrade.” Se seminariet på SvTPlay (från 9/9).

Vanvård – av välfärden Mikael Nyberg skriver i Aftonbladet om ”vårdprofitörerna”.
”Vi lever i en kapitalism som är i färd med att riva upp ett århundrade av sociala framsteg. En ‘domedagsmaskin’, skriver den bekymrade liberalen Martin Wolf i Financial Times.”

”På den borgerliga kanten och långt in i socialdemokratin och Miljöpartiet råder enighet om att den så kallade valfriheten ska få större utrymme inom åldringsvården. Det offentliga ska inskränka sig till ett basutbud. Därutöver får den enskilde välja. Vill man unna sig det lilla extra, till exempel en torr blöja, får man betala för det.

.
# De äger vår välfärd
Lysande insats av Aftonbladet, som redogör för historiken bakom riskkapitalisternas övertagande av vår svenska välfärd uttryckt i skolor , äldreboenden och omsorg.
Tre fjärdedelar – 14 av 19 – av de skattefinansierade välfärdsbolagen ägs numera av riskkapitalbolag och i ett fåtal fall investmentbolag.”
”Utvecklingen inleddes med friskolereformen under Carl Bildts högerregering 1991 samtidigt som den nya Lagen om offentlig upphandling, LOU, och husläkarreformen öppnade för privata aktörer även inom vård och omsorg.”
År 2005 fick riskkapitalbolagen upp vittringen på svensk välfärd.
”Bolaget ”effektiviseras” och kostnader dras ner innan det säljs med vinst. Det är riskkapitalbolagens affärsidé i korthet.” Men det går inte att effektivisera välfärd annat än ytterst marginellt.
”Den amerikanske regissören och dokumentärfilmaren Robert Greenwald har sin bild klar.
– Henry Kravis har en affärsmodell som bygger på vinst på människor.”
”Greenwald är en av Kravis hårdaste kritiker i USA, bland annat med sin film ‘War on greed’, och vänder sig mot att riskkapitalister tjänar hundratals miljoner dollar varje år men ändå inte beskattas lika hårt som andra.”
”Han kallar Kravis ”a poster child of the 1 percent” –ett affischnamn för de en procenten, som syftar på Occupy Wall Street-rörelsens budskap om de rika som har allt, jämfört med de 99 procenten som måste jobba för att de rika ska få allt.
– Kravis och KKR går så långt i sin kapitalism att de ödelägger allt i sin väg och de struntar totalt i moral eller mänskliga kostnader.”

”Skådespelaren Michael Douglas hade just Kravis som förebild för den skoningslöse finansfiguren Gordon Gecko i filmen ”Wall Street”.”

Mångmiljardären Henry R. Kravis – högsta höns på Carema
Hans utsvävande finansliv har gett inspiration till Hollywood-filmer, som ‘Wall Street’, ‘Fåfängans fyrverkeri’ och ‘Kaos på Wall Street’.”
”Han finns med i världens kanske tyngsta affärsnätverk, Business Council, och hans bolag styr och äger andra bolag till ett värde av hundratals miljarder. Hans KKR har bland annat satsat på apotek (Boots), musikindustrin (BMG) och leksaker (Toys ’R’ Us).
Han har också betydande politisk makt med sin starka koppling till den amerikanska högern.”

Ägarbilder:

CAREMA
”Vårdkoncernen Carema har över hela landet bland annat vårdcentraler, specialistmottagningar, sjukhus, hemtjänster, äldreboenden, servicehus, personlig assistans och HVB-hem. Omsättningen 2010 var 6,2 miljarder kronor och bolaget ägs av riskkapitalbolagen KKR och Triton:”
Henry R. Kravis, – Delägare KKR
George R. Roberts – Delägare och grundare KKR, är med och driver Triton
Ingvar Kamprad – Tung investerare i Triton

ACADEMIA
”Sveriges största skolföretag med 64 000 unga och vuxna elever, enligt egen uppgift. Här ingår bland annat Fenestra-skolorna, Vittra, Primaskolan, Pysslingen, IT-gymnasiet och NTI-Gymnasiet. Ägare sedan 2010 är riskkapitalbolagen Providence och EQT.”
Jonathan M. Nelson – Grundare och högsta chef på Providence Equity Partners
Conni Jonsson – har byggt upp EQT, Wallenbergsfärens riskkapitalbolag

ATTENDO
”Koncernen bedriver vård och omsorg över hela landet. Bland annat hemtjänst, äldreboenden, vårdboenden för funktionshindrade och personlig assistans. Omsättningen i Sverige 2010 var 3,5 miljarder kronor. Ägs av riskkapitalbolaget Industri Kapital.”
Björn Savén – äger Industri Kapital.

CAPIO
”Vårdcentraler på 30 platser samt närsjukhus i Lundby, nio specialistkliniker och ett sjukhus, S:t Görans i Stockholm.
Omsättning 2010 var 3,5 miljarder kronor. Ägs av riskkapitalbolagen Nordic Capital och Apax Partners.”
Robert Andreen – Nordic Capital
Martin Halusa – Apax Partners.

ALERIS
”Aleris, där bland annat Proxima också ingår, finns över hela landet och erbjuder sjukvård och äldreomsorg på bland annat 18 vårdcentraler, 20 äldreboenden och 18 specialistkliniker. Omsättning 2010 var 2,9 miljarder. Ägaren, som delvis sysslar med riskkapitalaffärer, är Investor.”
Börje Ekholm – Investor

HUMANA
”Humana finns över hela landet och säger sig vara Sveriges största företag inom personlig assistans. De har också bland annat äldreboenden och skolverksamhet. Omsättningen 2010 var 2,1 miljarder kronor och ägare är Argan Capital.”
Lloyd Perry – Argan Capital.

FRÖSUNDA
”Frösunda finns över hela landet och är inriktade på äldreomsorg, stöd för individ och familj samt stöd för funktionsnedsatta. Omsatte 1,4 miljarder kronor förra året och ägs av HG Capital.”
Nic Humphries – Vd för HG Capital.

JB EDUCATION
”Bedriver gymnasieskolor över hela landet men har på senare tid också börjat med grundskolor. Omsatte 1,3 miljarder kronor förra året och ägs av riskkapitalbolaget Axcel.”
Johan Schröder – Axcel

OLIVIA
”Olivia bedriver hemtjänst, personlig assistans omsorg och rehablitering på flera håll i landet. Omsättningen 2010 var 958 miljoner kronor och koncernen ägs av Procuritas.”
Mikael Ahlström – Procuritas

BAGGIUM
”Baggium bedriver ”samhällsnyttiga tjänster”, som de själva beskriver det. Koncernen driver gymnasieskolor under namnet Praktiska Gymnasiet, yrkesutbildningar och bland annat vårdhem. Baggium byter namn till Vindora och vårddelen har sålts till Humana. Omsättningen 2010 var 880 miljoner kronor. Ägare är FSN Capital.”
Frode Strand Nielsen – FSN Capital

POWER PLANNING SYSTEM
”PPS driver bland annat Cybergymnasiet i Stockholm, Göteborg och Malmö. I koncernen ingår också exempelvis Donnergymnasiet och Snitz-skolorna. 4 000 elever totalt. Omsatte 290 miljoner kronor år 2010 och ägs av Riverside Company.”
Stewart Kohl – Riverside Company

DIAVERUM
”Diaverum är en av världens ledande leverantörer av njursjukvård. I Sverige har företaget verksamhet i bland annat Falköping, Visby, Malmö och Stockholm. Verksamheten omsatte 220 miljoner kronor i Sverige förra året och koncernen ägs av Bridgepoint.”
William Jackson – Bridgepoint.

GLOBAL HEALTH PARTNER
”Omsatte 585 miljoner kronor förra året och ägs till största delen av Investor. Se Aleris.”

KUNSKAPSSKOLAN
”Kunskapsskolan har 10 000 elever på 25 grundskolor och åtta gymnasieskolor. Omsättningen 2010 var 781 miljoner kronor. Ägare är Peje Emilsson och Investor. Se Aleris.”
.
.
Tre vårdcentraler stängs – misstänks för miljonbluff
Behandlade patienter med outbildade läkare.
Misstankar: registrerat besök som aldrig ägt rum, skickat luftfakturor på miljontals kronor till regionen för att ha tagit in tolkar som de aldrig använt samt – värst – behandlat patienter med icke legitimerad personal.
”– De har haft personal som självständigt och utan handledning haft patienter. Det är väldigt allvarligt och oförsvarligt, säger Ralph Harlid, chef på hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg.
Västra Götalandsregionens avtal med Akutläkarna Stampen AB, Hagakliniken AB och GR Medical Center AB sägs därför upp med omedelbar verkan.”

• Akutläkarna Stampen på Stampgatan med 2600 listade patienter. Har systematiskt använt patienter som är listade på andra vårdcentraler för att öka sina egna intäkter, vägrat patienter att lista sig, tagit ut dubbel ersättning med mera. Regionen kräver tillbaka 3,7 miljoner kronor.
Akutläkarna Stampen AB: VD Mehran Monemi

• Medical Center i Angered centrum med 3140 listade patienter. Även här har olistade patienter varit en stor intäktskälla. Läkarna har dessutom tagit ut närmare en miljon i tolkersättning trots att de tolkat till sig själva. Regionen kräver tillbaka 1,2 miljoner.
GR Medical Center AB: Dr Kamal Younan

• Hagakliniken på Första långgatan med 2870 listade patienter. Här handlar det främst om man från klinikens sida bokfört patienterna på felaktigt men ekonomiskt fördelaktigt vis och på så sätt kunnat få dubbel ersättning för behandlade sjuklingar. Regionen kräver tillbaka 870000 kronor.”
Hagakliniken: Seyed Ali Hajimirsadeghi
.
Källa FB
som också refererar till ett program i Uppdrag granskning om
en annan farlig läkare med bedrägerianknytning.
.
.
Framgångsrik protest: Attendo stoppas från att ta över Katarinagården
”I våras beslutade Södermalms stadsdelsnämnd att inte förlänga Attendos avtal om Vintertullen. En grupp sjuksköterskeelever hade rapporterat om grova missförhållanden: de gamla blev hånade, förnedrade och utskällda av personalen.”
Trots detta beslutade Stockholms stad i slutet av oktober att företaget skulle få ta över Katarinagården på Södermalm.
”Oppositionen på Södermalm blev rasande, över 1.000 namnunderskrifter har samlats in.
Nu backar Stockholms stad.”
”Vi bör se över vilket genomslag referenserna får i upphandlingsprocessen och hur vi kan undvika att något liknande inträffar igen.”
.
Över 1 000 i protest mot Attendo
”Över 1 000 personer har skrivit på en namninsamling om att behålla äldreboendet Katarinagården i kommunal regi. På torsdagkvällen lägger oppositionen fram en skrivelse till stadsdelsnämnden om att stoppa Attendo från att ta över.”
”– I våras var alla partier överens om att inte förlänga Attendos avtal om Vintertullen. Förhoppningsvis skriver alla partier under på att vi vill upphäva beslutet att Attendo ska driva Katarinagården, så att vi gemensamt kan sätta press på Stadshuset, säger Anders Göransson (S), vice ordförande i stadsdelsnämnden.”
(24 november 2011)

Riskkapitalisternas mål: tjäna pengar på äldre Privatisering av äldrevården: från kooperativ till riskkapitalbolag. ”…kommunerna hoppades att de kunde sänka kostnaderna. Man började upphandla i konkurrens och den som bjöd lägst vann.” säger en av författarna till ”Konkurrensens konsekvenser” (se ovan).

Vanvård okej – om skatten betalas
Carema har den senaste tiden gått ut med en sanslös kampanj för att rädda kvar sina verksamheter med Sverige som kassakossa. De lovar dyrt ock heligt att fortsättningsvis betala skatt i Sverige. Med mera. Är det verkligen någon som köper deras fagra löften?
”Förvisso blev regeringen, av Riksrevisionen, uppmärksammad på bristande kvalitet inom den privata vården redan 2008, men det är ju bra att man gör något. Fast hur har Moderaterna tänkt att ska man lösa det verkliga problemet, vanvården?
Sedan valet 2006 har regeringen drivit fram förmånliga regler för fler företag inom välfärden. Lagen om valfrihetssystem infördes 2008 tillsammans med ett stimulanspaket på 280 miljoner kronor.
I början av december stoppade man ett rödgrönt utskottsinitiativ för att ta fram nationella riktlinjer för bemanning inom hela äldreomsorgen.
Anders Borg och Moderaterna verkar inte ha något problem med vanvård av gamla – så länge företagen betalar skatt i Sverige.”

Privatiseringen: Hela havet stormar Professor i socialt arbete och privatisering inom äldrevården: ”Amerikansk forskning visar […] att stora vinstdrivande vårdkedjor håller lägre kvalitet.” I Sverige finns ingen sådan forskning. ”Forskning har också visat att privata vårdgivare i Sverige har färre heltidstjänster och fler timanställda, något som påverkar kontinuitet och regler och rutiner negativt.”

Mer kontroll löser inte de verkliga problemen Vi ser att vinstintresset leder fel. Den politik som drivs är fel och därmed är regeringen också ansvarig för den vanvård vi nu ser. Det är ”stabiliteten i inkomsterna [skatter] som är en av anledningarna till att det finns så starka kapitalintressen som driver på privatiseringspolitiken”. ”Det är dags att vi går till botten och utvärderar systemförändringens konsekvenser för samhället, och utreder konsekvenserna av vinsten som drivkraft inom behovsstyrd välfärdsverksamhet. Vi menar att vinstdrivande bolag borde förbjudas i vård, skola och omsorg. Vi vill se en äldreomsorg med hög kvalitet, hög personaltäthet och god kontinuitet. Det är omsorgen om våra äldre anhöriga som ska stå i fokus.”

Vi har inte råd att spara mer i vården Debattinläggets författare menar också helt riktigt att kostnadsminskningar i äldrevården i form av personalnedskärningar inte är kostnadseffektiva för samhället trots konkurrensmässigt fördelaktiga priser eftersom friställd personal måste försörjas. Felmedicinering kostar också: ”Bara i Skåne beräknas kostnaderna för sjukhusinläggningar på grund av att personer över 75 har fel- och övermedicinerats till hundratals miljoner kronor årligen.”

Psykiatrin privatiseras trots dåliga erfarenheter ”De negativa erfarenheterna från Hjärnhälsan som köpts upp av Carema har inte hindrat den borgerliga landstingsmajoriteten från att fortsätta privatiseringarna av psykiatrin. Det visar tydligt att privatisering har blivit ett självändamål, oavsett om det fungerar bra eller dåligt.”
”Caremas Hjärnhälsan i Tyresö har kritiserats för att man satsar på kvantitet i stället för kvalitet. Läkare som arbetat inom Hjärnhälsan menar att Carema bara räknar pinnar och inte innehåll. Många läkare har därför också slutat att arbeta där och Carema har i dag inga fasta läkartjänster. Därmed faller ett tidigare argument att det privata skulle kunna locka till sig personal på ett sätt som det offentliga inte klarar.”
”Carema, Aleris och Capio är tre stora vårdbolag inom hälso- och sjukvård som direkt berörs av den översyn regeringen nu gör. Det finns med andra ord all anledning att följa Stockholms stads exempel och stoppa alla större nya upphandlingar tills detta klargjorts.”

”Dålig upphandling leder till skandaler i äldreomsorgen” Ja, något bör man skylla på. Här en inlaga från två personer som har suttit alldeles för länge med näsan i Upphandlingsutredningen – så länge att de själva tröttnat och svävar ut i miljötänkanden, OECD/IEA och annat världsfrånvänt. Bättre vore att de siktat in sig på förslag till utvärderingsinstrument. Fokus i privatiserad offentlighet har på ett oroväckande sätt flyttats från själva uppdraget till processer kring affärsuppgörelser. STACKARS alla upphandlare!
Hur mycket kostar inte dessa processer – både pengar och energi, till uppenbar nackdel för verksamhetens kvalitet.
När ska äldrevården få handla om äldrevård igen!

DN-ledare 15/11: Akutinsats med risker
Kommentar: när blev ”valfrihet” synonymt med ”privat vinstintresse”?
Varför skulle inte valfrihet vara möjlig till och med inom en hermetiskt sluten offentlig sektor? Tänkbart är olika profileringar i enlighet med olika FoU-resultat. Om någon forskning och utveckling alls  tilläts be-/drivas inom offentlig sektor, typ äldrevård och omsorg. Ännu mer valfrihet skulle man förstås få om man även fortsatt tillät privata icke vinstdrivande organisationer, stiftelser etc att vara aktörer. Så vari består låsningen ”valfrihet” = ”snöd vinning”? Jo: ”snöd vinning” tjänar på definitionen. ”Valfriheten” som Timbro-produkt. Har de tagit patent på begreppet?

Läkare: vinst i vården skapar stora problem

Avregleringen av elmarknaden utreds

Caremas ökande vinster hamnar i skatteparadis

Skatteverket utreder Caremas ägare ”Caremas ägare Triton utreds av Skatteverket, enligt Dagens Industri. Det handlar om beskattningen av intäkterna och beroende på myndighetens slutsats kan det bli en miljardsmäll för riskkapitalisterna.”

Miljardklipp på skattepengar

Carema betalar noll i skatt

SNS har fallit undan för näringslivets påtryckningar

Ledande SNS-forskare hoppar av i protest

SNS vd avgår – försökte tysta forskare

Sköterskans larmrapport tystades

Han anmälde och gick miste om tjänst

Allt som kostar ifrågasätts

Caremas bonussystem får ny kritik

Empati och ekonomi brister – gamla lider

Uppdrag granskning: Äldreboendet mörkade de sexuella övergreppen

Anneli, 90, svalt ihjäl på Caremas äldreboende
”– Kaloribehovet ökar hos den som har en demenssjukdom. Det hade räckt med en klick smör på potatisen och lite grädde i mjölken. Enklare kan det inte bli, säger Anett Galfvensjö”, svärdottern.

Skrämmande vilken brist på kompetens Carema uppvisar!
Uppenbart är att man inte alls bryr sig. Fokus ligger på att tjäna pengar.
.

Kristian Petri: ni har lagt ett stort mörker över min pappas sista veckor i livet
Berättelse ur en verklighet där ett sjukhem för vård i livets slutskede av någon obegriplig anledning skickar en döende människa till privat korttidsboende med hänvisning till att han inte är tillräckligt sjuk.

Vad väger en kissblöja? ”Omsorg kan inte vara att sko sig på andra. Det ena utesluter det andra.”

Svenska kyrkan: ”Man kan uppenbarligen inte tjäna både Gud och Mammon”

Rätten att bita den hand som föder en

Vetenskap vilar på ordnade data

Den fria forskningen är hotad

Intellektuell inavel hot mot forskningen i Sverige

Munkavle på forskningen

Fallande förtroende för forskare

Riskkapitalister i ny vårdskandal

Fick diagnosen fet – men hade lungcancer

Carema låter dementa ligga hjälplösa och ensamma

Äldreomsorgsministern uppfordras stärka skydd för whistle blowers i privat äldrevård av Peter Eriksson (mp)

Sarah Wägnert: Bedrövligt att det är så dålig kontroll

En omvändelse på galgbacken

Carema sammanfattning 2011-11-13 (Expressen)

Kommuner granskas efter Carema-avslöjanden

Stockholms stad anklagas för urkundsförfalskning

Tjänsteman polisanmäls för vanvård Demensförbundet anmäler stadsdelsdirektören och äldreomsorgschefen i stadsdelen Hässelby-Vällingby i Stockholm.

Socialstyrelsen har 150 tillsynsärenden bara mot Carema medan Reinfeldt ”tror att det rör sig om enskilda fall”

Har Carema sponsrat M?

Oppositionen kritisk: ett experiment

 Riksrevisionen varnade regeringen för risker med privat äldrevård redan 2008

Framtiden: Svensk modell för äldrevård ”allvarligt hotad”

Riksrevisionen har inlett granskning av ambulanssjukvården

Dammsugare kostade kärnkraftverket 1,8 miljarder Ringhals ägare: 70,4% Vattenfall, 29,6% EON Kärnkraft Sverige AB

Ohly vill återkalla alliansens privatiseringar Någon mer som vill det?

Frågan borde ställts för länge sedan

** Barn- och äldreminister Maria Larsson (kd) beslutar att utse Kent Ehliasson till ny generaldirektör för Statens institutionsstyrelse, SiS. Han kommer närmast från det privata vårdföretaget Carema.

Råd och Rön: Skönhet utan skydd

Tidigare inlägg om privatiseringen och vinstkrav Inte bara Carema. Även Attendo Care har brustit: Frös ihjäl på äldreboende

SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Riksrevisionen

Lex Sarah

Lex Maria

Meddelarfrihet Wikipedia
Meddelarfrihet Tryckfrihetsförordningen (1 kapitlet 1 § 3 stycket)

IFAU – Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Nytt sätt att hålla koll på din kommunalskatt: Skattekollen – vart går dina skattepengar? (obs: innehåll ej validerat)

* rättelse

ab sr ex dn sr hn 8sidor dm 24 svt ab enytt svd 24 östran svd s kur la syds unt norr skån hd nskå gp corren sn ps gd ka vt blto unt human labrat vårdcentralen v la metro dn/s id vm fag ab arb

Annonser
Kategorier:Uncategorized Taggar:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 1. 13 november, 2011 kl. 23:50

  Fantastiskt intressant. Tack för detta arbete. Det hjälper att i fortsätningen fördjupa sig själv mer i detta tema.

  Finanskrisen och riskkapitalisternas spekulation inom välfärdssektorn är ett tema som krävs för att fördjupa dessa resonemang ytterligare tycker jag.

 2. 14 november, 2011 kl. 08:45

  Tack för din uppmuntran!

  Det är inte givet att privata företag med vinstintressen ska driva en skattefinansierad välfärdsverksamhet. Eller styra forskningen. Det är en ganska stor bredd på den inverkan som marknadsfixeringen har fått på våra samhällsfunktioner. Inte i förbättrande riktning som de så kallade ”marknadsfundamentalisterna” (bra ord, religion ligger nära) vill hävda.

  Verksamheter – även samhällsägda vinstdrivande företag – tenderar inrikta sig mer på företagande än på den uppgift man har att utföra. I processen degenererar kunskaperna.

  Vill vi det?

 3. Fred G
  10 december, 2011 kl. 05:06

  Notera också att myndigheters ägande av fastigheter i princip gavs bort för att sedan dyrt hyra dessa. AP-fonderna FICK dessa ytters billigt och kunde därmed bokföringsmässigt lösa sina svarta hål.

  På så sätt skapades kostnader som tidigare inte fanns (eller var synnerligen mindre) och man kunde skära ner på resurser utan att det direkt syntes.

  http://www.krigsforum.se/forum/viewtopic.php?f=101&t=8799
  http://www.belok.se/medlemmar.php

 4. 10 december, 2011 kl. 12:33

  Principen sälja billigt – hyra in dyrt låter inte ekonomiskt hälsosamt. Vanligt?

  • Fred G
   10 december, 2011 kl. 15:03

   Skrämmande vanligt, Ser ut att vara modus operandi för myndigheterna nu,

 5. 26 december, 2011 kl. 20:45

  Tack før øversikten och sammanstællningen, nyttigt och bra!
  Tror inte du sett min artikel (som låg på dn tre veckor innan den publicerades)
  http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/carema-gate-bor-vara-slutet-for-vinst-i-varden
  Åke

  • 27 december, 2011 kl. 12:51

   Tack för omdömet!
   Förstår inte varför du tror att jag missat din artikel… 🙂 Är vi så tydliga?
   Tack för att du gav oss informationen – en genomgripande och tydlig inlaga mot privata vinstintressen var just det vi saknade. /Max

 6. 20 september, 2012 kl. 11:17

  Hi, i feel that i saw you visited my blog thus i got here
  to go back the desire?.I am attempting to to find things to improve my site!
  I assume its good enough to use a few of your ideas!
  !

 7. Oskar
  22 september, 2012 kl. 04:17

  Snart börjar kidnappningen av personer för att privata ägare av psykiatrin ska få mer pengar.

 8. 22 januari, 2013 kl. 21:35

  Thanks for the interesting things you have exposed in your text.
  One thing I would really like to reply to is that
  FSBO relationships are built with time. By bringing out yourself to owners the first
  saturday their FSBO is definitely announced, ahead of the masses get started calling on Monday, you build a good network.
  By mailing them tools, educational supplies, free records, and forms, you become an ally.
  By taking a personal fascination with them in addition to their
  situation, you produce a solid interconnection that, many times, pays off once the owners
  decide to go with a broker they know along with trust — preferably you actually.

 9. 18 februari, 2013 kl. 22:22

  Hi there, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one is sharing data, that’s in fact good, keep up writing.

 10. 4 april, 2013 kl. 04:33

  Hello there! I know this is kinda off topic
  nevertheless I’d figured I’d ask. Would you
  be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My site addresses a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from
  each other. If you happen to be interested feel
  free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you!

  Excellent blog by the way!

 11. 16 april, 2013 kl. 23:39

  each time i used to read smaller articles that also clear their motive,
  and that is also happening with this piece of writing which I am reading
  now.

 12. 7 maj, 2013 kl. 09:32

  So you are looking to rid your girl of these unwanted stalkers
  when you are drawn to Willow Creek’s Black Mirror Castle. Unfortunately for me as an addict, I need my crime fix. Spice things up by including these Halloween-themes recipes:.

 13. 26 maj, 2013 kl. 12:44

  I truly take pleasure in simply reading through all of your
  sites. Merely wanted to inform you you have individuals much at all
  as i am who appreciate your projects. Certainly a fantastic publish.
  Hats on an individual! The information which you have discussed
  is simply beneficial.

 14. 23 oktober, 2014 kl. 20:11
 1. 16 november, 2011 kl. 13:50
 2. 19 november, 2011 kl. 06:19
 3. 25 november, 2011 kl. 14:17
 4. 28 november, 2011 kl. 00:59
 5. 3 december, 2011 kl. 16:47
 6. 11 december, 2011 kl. 12:48
 7. 19 december, 2011 kl. 19:58

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: